О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 238

 

01.02. 2018 г. , гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив, І отд.,  IХ състав в  закрито заседание  от първи февруари   2018 г.  в следния състав :                                                                                                     

                                                                                     Председател; Велизар Русинов

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело номер 151 описа за  2018 година ,б.д.; за да се произнесе взе предвид следното:                                                             Производството       по        делото             е          образувано  по молба  вх.№821/12.01.2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на К.Т.К. ЕГН********** с  адрес *** против Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№20-21-30#8/08.11.2017г.  по описа на ответника ,подадена от К.Т.К. ЕГН********** против АПВ П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,издаден от ТД на НАП –Пловдив,офис Стара Загора  и е прекратено производството по жалба вх.№20-21-30#8/08.11.2017г. ,подадена от К.Т.К. ЕГН********** против АПВ П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,издаден от ТД на НАП –Пловдив,о фис Стара Загора,като просрочена ,съответно недопустима и е прекратено производството по нея. Твърди незаконосъобразност на обжалвания акт и моли за неговата отмяна.От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:  предмет на настоящото  производство  ,  е Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№20-21-30#8/08.11.2017г.  по описа на ответника ,подадена от К.Т.К. ЕГН********** против АПВ П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,издаден от ТД на НАП –Пловдив,офис Стара Загора  и е прекратено производството по жалба вх.№20-21-30#8/08.11.2017г. ,подадена от К.Т.К. ЕГН********** против АПВ П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,издаден от ТД на НАП –Пловдив,о фис Стара Загора,като просрочена.  Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП е оспорено  с молба  вх.№821/12.01.2018г. по описа на Административен съд – Пловдив на К.Т.К. ЕГН********** с  адрес *** , по повод на която е образувано настоящото производство ,като с протокол за автоматичен  избор на докладчик  от 15.01.2018г. 13:31:06часа  делото е разпределено на настоящия став ,който с Определение №207 от 26.01.2018г. е разделил производствата,като е приел за предмет на настоящото производство- Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП,на 29.01.2018г.,по делото е съставен протокол за корекция на техническа грешка от 11:43:03часа,като е  извършена корекция на  „група“ от същия издател и на протокол за автоматичен  избор на докладчик  от 15.01.2018г. 13:31:06часа по дело 151 от 15.01.2018г.По делото е постъпила адм. преписка  като в пис.становище на ответника оспорва молбата/жалбата/твърди ,че предмет на оспорването е  Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП,представени са пис. доказателства  по преписката за връчването му на оспорващия ,предвид което жалбата на К.Т.К. ЕГН********** против Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП  е допустима по същество е неоснователна.Ответникът за да постанови оспореното Решение №752/22.12.2017г.Правилно е установил ,че актът предмет на обжалване Акт за прихващене и /или възстановяване /АПВ/  П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.е връчен на деклариран от лицето електронен адрес на 28.06.2017г./за което има приложени доказателства по преписката/, на 02.11.2017г. в Дирекция „ОДОП“ Пловдив, офис Стара Загора при ЦУ на НАП ,а на 08.11.2017г. в Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП,е посъпила жалба в която не се сочат конкретни съображения за незаконосъобразност на /АПВ/  П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,а срокът за оспорване е изтекъл на 11.07.2017г.,поради което просрочената жалба е оставена без разглеждане ,а производството по жалба вх.№20-21-30#8/08.11.2017г. ,подадена от К.Т.К. ЕГН********** против АПВ П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,издаден от ТД на НАП –Пловдив,о фис Стара Загора,като просрочена е прекратено.С Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП, издадено на основание чл.147, ал.1 и ал.3 от  ДОПК, е приел, че така подадената жалба срещу АПВ П-16002417076515-004-001 от 20.06.2017г.,издаден от ТД на НАП –Пловдив,о фис Стара Загора е просрочена и е оставил същата без разглеждане като недопустима. В мотивите на решението е отчетено, че обжалваният АПВ е връчен на  28.06.2017г., поради което срокът за неговото оспорване е изтекъл на 11.07.2017г.. Последният е преклузивен и за спазването му, органът следи служебно. Посоченото решение е съобщено на жалбоподателя на 5.01.2018г. /известие за доставяне  по преписката/.При тези данни, съдът намира депозираната жалба срещу Решение №752/22.12.2017г. на Директор  Дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП за процесуално допустима, като подадена от легитимирано лице, в указания в чл.147, ал.3 ДОПК 07-дневен срок /жалбата е подадена директно до съда на 12.01.2018г., а разгледана по същество - за неоснователна.По силата на препращащата разпоредба на чл.144, ал.1 ДОПК, по реда на обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите. Когато подадената жалба е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение - чл.147, ал.1 ДОПК.В конкретния случай, по отношение на жалбоподателя е бил издаден АПВ,който е  е връчен на  28.06.2017г., поради което срокът за неговото оспорване е изтекъл на 11.07.2017г.,а жалбата е подадена след изтичането му на 02.11.2017г.Съдът, след като обсъди представените с преписката доказателства и становището на жалбоподателя, прие следното:Връчването на съобщения в административните производства по ДОПК се извършва по реда на чл. 28 и следващите от ДОПК, в това число и по електронен път ,което е сторено в случая. При този изход на спора предвид липсата на изрично искане за присъждане на разноски такива не следва да бъдат присъдени на ответника. Съгласно чл.144, ал.1 от ДОПК по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. В нормата на чл.152, ал.1 от ДОПК законодателя е предвидил, че ревизионния акт може да се обжалва в 14 - дневен срок от връчването му, като съгласно чл.147 от ДОПК когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение, което подлежи на обжалване в 07-дневен срок от връчването му. Ето защо, с оглед наличните по делото доказателства следва да се приеме, че жалба срещу  АПВ/описано в процесното решение и по –горе/ не е депозирана пред административния орган в 14-дневния срок по ДОПК за обжалване на акта/АПВ/.Срокът за обжалване на акта е преклузивен, за него се следи служебно и искане направено след изтичането му се явява процесуално недопустимо и правилно административния орган го е оставил без уважение ,съдържащо се в молбата на жалбоподателя  , тъй като акта/АПВ/ е влязъл в сила и правото на лицето да го обжалва е погасено. С оглед на изложеното оспорването от К.Т.К. ЕГН**********  против  Решение №752/22.12.2017г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. При този изход на спора предвид липсата на  искане за присъждане на разноски такива не следва да бъдат присъдени на ответника.Настоящото определение е постановено по частна жалба срещу акт на горестоящ административен орган за  оставяне без разглеждане и прекратяване на производството по административно обжалване по недопустима ,подадена след изтичане на преклузивен срок ж образувано по жалба срещу данъчен акт/АПВ/, поради което с оглед нормата на чл. 88, ал. 3 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК то не подлежи на обжалване.               Мотивиран от горното, този състав;

ОПРЕДЕЛИ:

Отхвърля  жалбата подадена от К.Т.К. ЕГН********** против Решение №752/22.12.2017г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.Препис от акта да бъде изпратен на страните.Определението не подлежи на обжалване.               

                                                                                                             Съдия;/п/