ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 233

гр. Пловдив, 31 януари, 2018 г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ

                                  

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 160 по описа за 2018 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.292 от АПК, предявен от малолетния А.А.Л. ***, като иска да бъде признато за установено, че не дължи изпълнение по Заповед № 170А2954/ 24.11.2017 г. на Кмета на Община Пловдив.

1.                 Искът е предявен от ненадлежна страна – ищец по този иск винаги е длъжникът, т.е. „***“ ООД, който е посочен като адресат на заповедта, а това че малолетният ищец тренира във Футболен клуб *** няма как да му „създаде“ активна процесуална легитимация.

2.                 Искът е предявен срещу ненадлежен ответник – Община Пловдив, а не срещу органът, по чието искане е започнало или предстои да започне принудителното изпълнение.

3.                 Въпреки дадените изрични указания не са представени в срок доказателства, чрез които да се удовлетворят изискванията на чл.28 от ГПК.

Поради изложеното исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на малолетния А.А.Л. ***, с която се иска да бъде признато за установено, че същият не дължи изпълнение по Заповед № 170А2954/ 24.11.2017 г. на Кмета на Община Пловдив,  и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 160/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: