РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

             

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 113

 

гр. Пловдив, 17 януари 2018 год.

 

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

разгледа докладваното от Председателя ч. адм. дело № 162 по описа за 2018 год. и взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл.41 ал. 3, във връзка чл.127ж, ал. 1 от ДОПК.

2. Образувано е по жалба, предявена от “Д.Д.А.”ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Н.Д., чрез адвокат И.Б.,против действия на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 050900769945_3 от 24.12.2017 г., потвърден с Решение №  4 от 02.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.

3. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваните действия, като се иска тяхната отмяна от Съда. Претендират се сторените разноски, съгласно приложен списък.

4. Ответникът по жалбата - Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, чрез процесуален представител, в нарочно становище счита жалбата за неоснователна и като такава моли да бъде отхвърлена, а постановеното решение като правилно и законосъобразно – да бъде потвърдено. Направено е възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

ІІ. За допустимостта:

5. Процесните действия са обжалвани в предвидения за това срок пред териториалния директор по местонахождение на обекта, който с Решение № 4/02.01.2018г. е отхвърлил жалбата на “Д.Д.А.”ЕООД. Така постановеният от горестоящия в йерархията административен орган резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

ІІІ. За фактите:

6. На 24.12.2017 г. в пункт за фискален контрол ГКПП Видин – Дунав Мост 2, органи по приходите при Дирекция "Фискален Контрол" при ЦУ на НАП, са извършили фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България по реда на Глава Петнадесета А от ДОПК, резултатите от която са обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 050900769945_1 от 24.12.2017 г. Предмет на проверката са били стоките, превозвани с МПС марка Мерцедес, рег. №  СА0185ХВ и ремарке рег. № ВР8146ЕА, като същата е осъществена в присъствието на водача Н.С.К.. В хода на същата органите по приходите са извършили действия по идентификация по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове /наричана по-долу само Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г./, като от придружаващите стоката превозни документи са снети данни за получателя, превозвача, за доставчика, за вида и количеството на стоката, мястото на получаване, датата и часа на разтоварване.

При проверката на основание чл.127б, ал. 3 от ДОПК, респ. чл. 18, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г., на транспортното средство е поставено техническо средство за контрол № 0310777.

7. На 24.12.2017 г., в присъствието на представляващия “Д.Д.А.”ЕООДГ.Н.Д. и водача на превозното средство Н.С.К., е констатирано, че транспортното средство е пристигнало на мястото на разтоварване/получаване в декларираните от водача час, дата и място. В хода на проверката е установено, че поставеното техническо средство за контрол на транспортното средство е с ненарушена цялост и същото е отстранено.

Тези действия са обективирани в Протокол за отстраняване/поставяне на техническо средство за контрол № 050900769945_2 от 24.12.2017 г.

8. На същата дата - 24.12.2017 г., е осъществена и проверка по смисъла на чл. 18, ал. 6 от Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г., а именно проверка на място в с. Огняново, Община Пазарджик, Област Пазарджик, пазар на производителя, склад 9, в присъствието на представляващия „Д.Д. А.“ ЕООД Г.Н.Д.. Осъществени са действия по установяване съответствието между вида и количеството на стоките, съобразно данните от превозните документи и фактически установените такива на място при разтоварването. При разтоварването е констатирано съответствие между декларираното и установеното количество стока. За тези действия е съставен Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 050900769945_3 от 24.12.2017 г.

В същия този протокол, на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК е определено обезпечение, както следва:

- вид на стоката: Картофи, пресни или охладени: количество: 24000,00 кг.; пазарна цена за 1 брой: 0,49 лв.; обща стойност на пазарната цена 11760,00 лв.; размер на обезпечението 3528,00 лв.

Общ размер на обезпечението – 3528,00 лв.

Изрично е посочено, че пазарните цени на описаните стоки, използвани за определяне на обезпечението са изчислени въз основа на протоколи (каквито НЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ с административната преписка), изготвени от орган по приходите от отдел „Анализ и последващ контрол“ в Дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, при прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начина за прилагане на методите за определяне на пазарните цени на МФ.

Предприетите действия за обезпечаване са мотивирани по следния начин:

„При извършена проверка в информационните масиви на НАП се установиха следните факти и обстоятелства относно „Д.Д. А.“ ЕООД, ЕИК ***, даващи основания за предприемане на действия за обезпечаване на доказателства на основание чл. 121а, ал. 3 във връзка с чл. 121а, ал. 2 от ДОПК: 1. Наличие на несъответствие между декларациите на дружеството и данните от информационните масиви на НАП. 2. Реално извършени доставки, които не са документирани по установения в законодателството ред“.

Изрично е посочено, че сумата за обезпечение следва да се преведе по цитираната в протокола банкова сметка ***. Пловдив, а банковата гаранция или платежното нареждане за преведена сума в размер на 3528,00 лв. следва да бъдат представени на Дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП София в срок от 72 часа, който започва да тече от крайния час на приключване на проверката.

Посочено е още, че на основание чл. 121а, ал. 4, в случай, че обезпечението не се представи в срок до 72 часа от изземването, а при бързоразваляща се стока - до 24 часа, стоката се смята за изоставена в полза на държавата.

Стоката е оставена на отговорно пазене в с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, Склад № 07-08,  стокова борса като за МОЛ и пазач е назначен Г.Н.Д., представляващ проверяваното дружество. В тази връзка е съставен Приемо-предавателен протокол № 050900769945_5 от 24.12.2017 г.

9. Най-накрая е съставен и Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 050900769945_7 от 26.12.2017 г., в с. Огняново, Община Пазарджик, Област Пазарджик, стокова борса, в който е посочено, че:

На основание чл. 121а, ал. 3, изречение 2, предложение второ от ДОПК, органите по приходите освобождават иззетата с Протокол № 050900769945_3 от 24.12.2017 г. стока с висок фискален риск поради представяне на обезпечение в пари/безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малко от 6 месеца, 30 на сто от пазарната стойност на стоката в размер на 3528 лв. В тази връзка е представена Служебна бележка на Началник отдел БФ при ТД на НАП – Пловдив.

10. Стоката е оставена на отговорно пазене в с. Огняново, Община Пазарджик, Област Пазарджик, като за МОЛ и пазач на стоката е назначен Г.Н.Д., представляващ проверяваното дружество. В тази връзка е съставен Приемо-предавателен протокол от 24.12.2017 г.

11. В срока по чл. 41, ал. 1 във вр. с чл. 127ж от ДОПК жалбоподателят е оспорил по административен ред процесните действията на органите по приходите, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 050900769945_3 от 24.12.2017 г.

С Решение № 4/02.01.2018 г., както вече бе казано, Директорът на ТД на НАП гр. Пловдив е отхвърлил жалбата на „Д. Д. А.“ ЕООД. За да постанови този резултат, решаващият орган изцяло е възприел констатациите, съдържащи се в цитираните по-горе протоколи.

В допълнение в решението се твърди, че органите по приходите са предприели оспорените действия „след прилагане на единните критерии за риск към проследената данъчно-осигурителна информация“, при което са установили следното:

На „Д. Д. А.“ ЕООД е извършена проверка на наличните стоково-материални запаси от ОП на Дирекция „Фискален контрол“ към 07.09.2017 г., находящи се в пет склада, стопанисвани от дружеството в с. Огняново, “Пазар на производителя”. Установени са съществени разминавания между наличните стоки при проверката и тези по счетоводни данни, както и между оборотите и салдата по сметките в оборотните ведомости.

Тази информация е приета за „индикация“, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено.

С тези съображения е обоснован крайния извод на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив за законосъобразност на оспорените пред него действията на органите по приходите.

Във връзка с горните „фактически установявания” от страна на ответния административен орган не са ангажирани НИКАКВИ писмени доказателства.

ІV. За правото:

12. Относно действията на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 050900769945_3 от 24.12.2017 г., съдът намира следното:

12.1. Обжалваните действия са предприети по реда на чл. 121а, ал. 3 от ДОПК от материално компетентни органи на приходната администрация при осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (уреден в Глава Петнадесета от ДОПК).

12.2. При извършената проверка на дружеството-жалбоподател органите по приходите са приели за установено, че при последващо разпореждане с процесната стока, събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни – хипотеза, допускаща предприемане на действия по обезпечаване на доказателства, уредена в чл. 121а, ал. 3 във връзка с ал. 2 и чл. 40 от ДОПК.

Тази разпоредба (чл. 121а, ал. 3 от ДОПК) предвижда, че в случаите по ал. 1 и 2, органите по приходите предприемат и действия по чл. 40 от кодекса за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа, без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват.

В контекста на цитираните нормативни правила, следва да се констатира, че от съдържанието на процесния протокол, не се установява по какви конкретни съображения и въз основа на какви точно данни, органите по приходите са приели, че са налице предпоставките на чл.121а, ал. 2 от ДОПК, за да предприемат действия по обезпечаване на доказателствата.

Обезпечаването на доказателствата по смисъла на чл.121а, ал. 3 във вр. с чл. 40 от ДОПК се извършва посредством изземването на стоката и придружаващите я документи и продължаване на забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК.

В чл. 121, ал. 3 от ДОПК е предвидено още, че стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

12.3. В хода на извършените на дружеството проверки, описани по-горе, е установено, че транспортното средство е пристигнало на мястото на разтоварване в декларираните от водача час, дата и място, като поставеното техническо средство за контрол на транспортното средство е с ненарушена цялост и същото е отстранено, при разтоварването на стоката е констатирано пълно съответствие между декларираното и установеното количество стока. Не се твърди и не се установява дружеството да има ликвидни и изискуеми задължения. Други фактически констатации в оспорения протокол не се съдържат. Липсват изложени съображения относно конкретната доставка и защо се приема, че при последващо разпореждане със стоката, събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, доколкото в хипотезата на чл. 121а, ал. 2 от ДОПК, органът по приходите е длъжен да изследва, установи и посочи конкретните обстоятелства, водещи до този извод. Неизлагането на всички относими факти във връзка с формирането на извода за прилагане на чл. 121а, ал. 2 от ДОПК, водят до немотивиране на акта, което от своя страна представлява съществено нарушение на чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК.

12.4. Действително, в решението на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, са изложени мотиви (възпроизведени в раздел III. „За фактите“, т. 11 от настоящото решение) във връзка с наличието на хипотезата на чл.121а, ал. 2 от ДОПК. Всички констатации на решаващия орган в тази насока обаче, освен че са твърде общи, не са подкрепени с никакви доказателства, което изключва необходимостта от тяхното обсъждане.

Разпоредбата на чл.121а, ал. 2 от ДОПК изисква конкретно установяване от органа по приходите (а не предположение или „индикации“) на точни факти, последица от проявлението или липсата, на които е състояние, при което след разпореждане със стоката, несъмнено събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Впрочем, в случая дори не е посочено събирането на кои точно данъци ще бъде невъзможно или значително ще бъде затруднено.

12.5. Изложените до тук съображения обосновават извод за незаконосъобразност на оспорените действия на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 050900769945_3 от 24.12.2017 г. Те ще следва да бъдат отменени.

V. За разноските:

13. При посочения изход на спора на основание чл. 161, ал. 1, изр. 1 от ДОПК,  на жалбоподателя се дължат разноски, които се констатираха в размер на 550 лв. – заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение за един адвокат.

Неоснователно се явява възражението на ответния административен орган за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение /500 лв./, с оглед фактическата и правна сложност на настоящото дело, която впрочем не зависи от обстоятелството дали делото се разглежда в открито или закрито съдебно заседание. В настоящия случай се касае за оспорване действия на органите по приходите, които пряко и непосредствено засягат имуществената сфера на жалбоподателя, което определя настоящия административноправен спор като такъв с материален интерес.

 

 

Така мотивиран, на основание чл. 41, ал. 3 от ДОПК, Пловдивският административен съд, ІI отделение, ХІІ състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ действията на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 050900769945_3 от 24.12.2017 г., потвърдени с Решение № 4/02.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.

ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на “Д.Д.А.”ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Н.Д.,  сумата от 550 лв. – заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение за един адвокат.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                               

                       

                       

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: