РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 477

 

гр. Пловдив, 06 март 2018  год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в закрито заседание на шести март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 264 по описа за 2018 год. и взе предвид следното:

Производството пред Пловдивския административен съд е образувано по жалба на ********“ АД, ЕИК ********** представлявано от изпълнителния директор П. К. Г. с посочен в жалбата адрес ******** против Решение по жалба срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 605/17.10.2017г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.

Пловдивският административен съд, като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

С разпореждане на съда № 526 от 24.01.2018 г. производството по жалбата е оставено без движение с указания в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването, жалбоподателят да внесе държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд – Пловдив и в същия срок да представи платежния документ за внесената държавна такса в деловодството на Административен съд – Пловдив. Изрично е посочено, че при неотстраняване на допуснатите нередовности в указания срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

За нередовността на жалбата и съответно действията, които следва да се предприемат за нейното изправяне, както и за последиците при неизпълнение на указанията на съда, е изпратено съобщение на посочения в жалбата адрес, а именно: *********, който се явява и седалище и адрес на управление на жалбоподателя според изготвена за целта справка от Търговския регистър при Агенция по вписванията (лист 73 по делото). Съобщението е връчено по реда на чл.50, ал.4, във вр. с чл. 47, ал. 1 ГПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, на 21.02.2018 г. Срокът за отстраняване на констатираните нередовности при това положение е изтекъл на 28.02.2018 г. включително. До настоящия момент няма данни по делото дължимата държавна такса да е внесена.

В тази връзка е извършена проверка включително и на банковите извлечения от транзитната сметка на Административен съд – Пловдив към 02.03.2018г., за което по делото е направено отбелязване от специалист – ТРЗ на съда.

При това положение, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в указания от съда срок (включително и до настоящия момент), същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „********, ЕИК ********, представлявано от изпълнителния директор П. К.Г. с посочен в жалбата адрес *********** против Решение по жалба срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 605/17.10.2017г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 264/2018 г. по описа на Пловдивския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: