О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 247

 

Град Пловдив, 02 февруари 2018 година

 

        

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на втори февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 347 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.И.Н., действащ като едноличен търговец под фирма ФИРМА, против заповед № РД-322 от 29.12.2017 г. на и.д. директор на дирекция „Национален парк Централен Балкан“.

Съдът намира, че е сезиран с жалба, която не му е подсъдна по правилата на местната подсъдност, защото съгласно чл.133, ал.2, т.2 АПК делата по ал.1 (т.е., по оспорване на индивидуални административни актове) се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения индивидуален административен акт, когато администрацията на органа, издал оспорения акт, няма териториална структура.

В случая дирекция „Национален парк Централен Балкан“ е създадена на основание чл.48 ЗЗТ. Съгласно чл.49 ЗЗТ дирекциите на националните паркове са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка и на пряко подчинение на Министерството на околната среда и водите, а съгласно чл.51 ЗЗТ функциите, задачите и структурата на дирекциите на националните паркове се уреждат в правилник за устройството и дейността им, утвърден от министъра на околната среда и водите. От своя страна, Правилникът за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове не предвижда и не утвърждава териториална структура на дирекция „Национален парк Централен Балкан“, поради което именно в настоящия случай следва да намери приложение чл.133, ал.2, т.2 АПК и делото да бъде изпратено по подсъдност на Административен Габрово, където се намира седалището на органа, издал оспорената заповед.

Затова и на основание чл.135, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 347 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Габрово.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

Административен съдия: /П/