ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 440

гр. Пловдив, 28 февруари, 2018 г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ в закрито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ

                                  

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 358 по описа за 2018 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, предявен от Н.М. ***. С разпореждане от 02.02.2018 г. на ищеца е указано да се конкретизират обстоятелствата, на които се основава иска, да се уточни какво се има предвид под „непредприетите мерки, предвидени в ЗУТ“, като в този смисъл се посочат конкретни административни актове, действия и/или бездействия, от които се твърди, че са настъпили вреди, да се представят доказателства за правен интерес, като във връзка с предходното уточняване се направят конкретни искания, съобразно изискването на чл.204, ал.4 от АПК или се посочат конкретни отменени индивидуални административни актове или такива, които се иска да бъдат отменени.

1.                 По-голямата част от указаните нередовности не са отстранени в срок, което представлява самостоятелно основание за оставяне без разглеждане на исковата молба и прекратяване на делото.

2.                 В указания срок единствено е уточнено единствено, че „жалбата касае отказа на Кмета на Община, направен чрез директор дирекция „УТ“- ОП, обективирано в писмо с изх. № 18П594/ 23.01.2018 г.“, т.е. ищецът посочва именно въпросното писмо като акт, от който се твърди да са претърпени вреди.  Съгласно чл.204, ал.1 от АПК „Иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред“. При извършена  служебна справка в деловодната система на Административен съд – Пловдив съдът констатира, че цитираният  отказ „на Кмета на Община, направен чрез директор дирекция „УТ“- ОП, обективирано в писмо с изх. № 18П594/ 23.01.2018 г.“ е обжалван, като е образувано Адм.д. № 444/ 2018 г. по описа на съда, производството по което е висящо. Поради това е налице и процесуална пречка за предявяване на иска, което също представлява самостоятелно основание за оставяне без разглеждане на исковата молба и прекратяване на делото.

 Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.М. ***,  и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 358/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: