РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 268

 

гр. Пловдив, 06 февруари 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шести февруари  две хиляди и осемнадесетата година  в състав

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

като разгледа докладваното от административен съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ  адм. дело № 409 по описа за 2018г. на Административен съд - Пловдив и като обсъди:

Производството по делото е образувано по жалба на инж. Х.А.С.,***.

В жалбата е посочено, че са обжалват действията на Окръжен съд, гр. Кърджали да се предостави протоколно определение от 25.01.2018г., постановено ЧНД 256/2017г. по описа на Окръжен съд гр. Кърджали, както и отказът да бъде изпратена въззивна жалба вх. № 6/25.01.2018г., като  искането е  съдът да отмени влезли в сила Решение № 8 от 25.01.2018г. постановено по ВЧНД № 20175100600256 по описа на Окръжен съд гр. Кърджали както и Решение № 204 от 08.12.2017г., постановено по Нчпр № 1032/2017г. по описа на Районен съд гр. Кърджали.

В жалбата е направено особено искане съдът да спре изпълнението на Решение № 8 от 25.01.2018г. постановено по ВЧНД № 20175100600256 по описа на Окръжен съд гр. Кърджали до изясняване на обстоятелствата.

Относно допустимостта на жалбата както и на особеното искане съдът намира за установено следното:

На производство в Районен съд гр. Кърджали е било образувано и водено Нчпр № 1032/2017г.

С Решение № 204 от 08.12.2017г., съдът е решил жалбоподателката да бъде настанена на задължително лечение в център за психично здраве.

Решението е било обжалвано пред Окръжен съд, гр. Кърджали, който със свое решение под № 8 от 25.01.2018г. постановено по ВЧНД № 20175100600256 е потвърдил решението на първоинстанционния съд.

Както се посочи по-горе жалбоподателката изрично е посочила в петитума си, че иска от съда да бъдат отменени цитираните от нея влезли в сила решения.

В случая обаче тези решения са постановени в хода на производство по реда на чл. 155 и сл. от Закона за здравето/ЗЗ/. Съобразно разпоредбата на чл. 165 от ЗЗ в неуредените случаи следва да се приложат разпоредбите на НПК.  И след като искането на жалбоподателката касае решения постановени не по реда на АПК, а на друг процесуален закон, то настоящият съдебен състав не разполага с каквито и да е законови правомощия, да се произнася по законосъобразността им, като същото е относимо и по отношение на особеното искане да бъде спряно изпълнението на решение № 8 от 25.01.2018г.,  постановено по ВЧНД № 20175100600256 по описа на Окръжен съд гр. Кърджали.

Ето защо съдът намира жалбата, ведно с особеното искане за процесуално недопустими, поради което същите следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т.7  от АПК  Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата  на инж. Х.А.С.,***.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на инж. Х.А.С.,***. да бъде спряно изпълнението на Решение № 8 от 25.01.2018г. постановено по ВЧНД № 20175100600256 по описа на Окръжен съд гр. Кърджали.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409 по описа за 2018г. на Административен съд – Пловдив.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: