ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№428

Град Пловдив 27.02.2018 Година   

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съд – град Пловдив,  Второ отделение, ХХVІІІ състав, в  закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 410 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе в предвид следното:

Постъпила е с входящ №2618/05.02.2018г на Административен съд- Пловдив Искова молба от Н.Г.М. ***, в която са били установени нередовности, свързани с изпълнение на изискванията, залегнали в разпоредбите на чл.127 ал.1 т.2, 3, 4, 5 от ГПК вр. чл.144 от АПК и чл.128 т.1 и т.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК.. С разпореждане №902 от 06.02.2018година е даден 7 –мо дневен срок за отстраняване на нередовностите по подадената жалба, като то е касаело да се уточни съответния ответник, да се посочат конкретните обстоятелства, на които се основава иска и в какво се състои искането, както и да приложи документ за дължима държавна такса съгласно чл.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и пълномощно, ако молбата е предявена от него в качеството на пълномощник на посочените в нея лица.

Съдът, като се запозна с материалите по делото, като ги прецени поотделно и в съвкупност, намира следното от правна страна:

От представените по делото доказателства се установява, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да бъде прекратено поради следните съображения: Жалбоподателят Н.Г.М. не е изпълнил в срок дадените му писмени указания по отстраняване на нередовностите по внесената искова молба, вкл. не е внесъл дължимата държавна такса. Съобщението за отстраняването им е получено лично от него на 12.02.2018година и до настоящият момент не е предприел съответните необходими действия по отстраняване на  нередовността. В случая и съгласно новелата на чл.129 ал.3 от ГПК, приложим във връзка с разпоредбата на чл.144 от АПК жалбата следва да бъде върната на ищеца, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено като недопустимо.

Ето защо по изложените мотиви и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, вр. чл.144 отАПК  Съдът :

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА Постъпилата Искова молба от Н.Г.М. *** за заведен иск срещу Община Пловдив и Район „Централен“ на Община Пловдив ;

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Адм.дело № 410/2018г. по описа на Ад­министративен Съд – Пловдив –ХХVІІІ състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :