О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 671

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 30.03.2018 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:              1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

като разгледа АХД № 417 по описа на съда за 2018 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив против чл. 16, ал.1, т.3, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 50, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, постоянните комисии и на общинската администрация в Община Родопи, с който се иска обявяването им за нищожни.

От събраните по делото доказателства е видно, че атакуваните с протеста разпоредби са претърпели изменение.

Съгласно практиката на ВАС няма пречка административният орган да отменя, изменя или допълва текстове от наредбата дори при наличие на висящо съдебно производство по оспорване на същите. Тези изменения могат да се случат в различни фази от висящността на производствата като разликата между тях е в правните им последици. В конкретния случай изменението на текстовете на Наредбата е извършено преди приключване на първоинстанционното разглеждане на делото. Недопустимо е предмет на оспорване да бъде разпоредба, която е отменена, защото същата вече не съществува, или изменена, защото съдържанието на текста вече е различно. По принцип съдебна защита по чл.185 от АПК може да се търси само срещу актуалната действаща разпоредба на подзаконовия нормативен акт, тъй като целта на съдебното производство по чл. 185 от АПК е да се осигури защита чрез премахване от позитивното право на незаконни разпоредби, за да не регламентират правоотношения занапред.

Към настоящия момент оспорената разпоредба е изменена и има различно съдържание. Произнасянето от страна на съда относно нейната законосъобразност е недопустимо, защото делото няма предмет. Съдът не може да се произнася за нещо различно от това, с което е бил сезиран. Налице е основание за прекратяване на съдебното производство поради липсата на предмет и отпаднал правен интерес за защита. (Определение № 708 от 17.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 16236/2010 г., 5-членен с-в, адм. д. № 3071/2007 г. ВАС, II отд, адм. д. № 4426/2007 г., ВАС, II отд.).

На свой ред, в случая приложение намира разпоредбата на чл. 143, ал. 2, вр. с ал. 1 от АПК, съгласно която оспорващата страна има право на разноски при оттегляне на оспорения административен акт.

Поради горното, на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Заличава датата за открито съдебно заседание на 20.04.2018 г. от 09:45 ч.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив против чл. 16, ал.1, т.3, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 50, ал. 1, т. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, постоянните комисии и на общинската администрация в Община Родопи.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 417/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 

ОСЪЖДА Общински съвет-Родопи да заплати на Окръжна прокуратура – Пловдив сумата в размер 20 лв. /двадесет лева/, представляваща  заплатени разноски по делото.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:             1.

 

 

 

 

2.