РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 492

гр. Пловдив, 07 март 2018 година

 

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на седми март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

разгледа докладваното от Председателя частно административно дело № 421 по описа за 2018 година на Пловдивския административен съд и взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 88, ал. 3 във връзка с чл. 89 от АПК.

Образувано е по жалба (наименувана „молба“) на Г.К.П., с адрес ***, против Решение № 1040-15-9/25.01.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е отказано възстановяването на пропуснатия от жалбоподателя срок за оспорване на Разпореждане № **********/03.07.2000 г., № ********** Протокол № N01218/06.06.2016 г. и № ********** Протокол № N01142/11.04.2017 г. на Ръководителя на „Пенсионното осигуряване“ (ПО) при ТП на НОИ гр. Пловдив.

Излагат се доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт и се иска неговата отмяна и произнасяне по същество на правния спор. Твърденията на П. се свеждат до обстоятелството, че още на 06.06.2017 г. е подал жалба срещу разпореждането на НОИ за 2017 г., което според него е с дата 29.05.2017 г., а той го е получил на 27.05.2017 г. Счита, че за разпорежданията от 2000 г. и 2016 г. е пропуснал сроковете за обжалване, но за разпореждането от 2017 г. го е спазил.

Пловдивският административен съд, след като обсъди и прецени всички събрани по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, имаща правен интерес от оспорването, поради което се явява ДОПУСТИМА. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

За да постанови Решение № 1040-15-9/25.01.2018 г., Директорът на ТП на НОИ - Пловдив е приел следното от фактическа и правна страна:

С Акт за прекратяване № 1040-15-66/29.09.2017 г. на Директора на ТП на НОИ –Пловдив, на основание чл. 88, ал. 1, т. 2 от АПК, поради изтичане на предвидения срок за обжалване, е оставена без разглеждане подадената от Г.К.П. жалба вх. № 1012-15-230/29.08.2017 г. против разпореждания № **********/03.07.2000 г., № ********** Протокол № N01218/06.06.2016 г. и № ********** Протокол № N01142/11.04.2017 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ -  Пловдив и образуваното административно производство е прекратено.

Г.П. подава в Административен съд - гр. Пловдив молба вх. № 18669/01.11.2017 г., съдържаща искане за продължаване срока за обжалване на Акт за прекратяване № 1040-15-66/29.09.2017 г., по повод на която е образувано адм. дело № 3060 по описа за 2017 г. на съда, приключило с постановяване на Определение № 2192/06.11.2017 г. (влязло в законна сила). С това определение молбата на П. е изпратена по компетентност на Директора на ТП на НОИ - Пловдив за произнасяне по реда на чл. 89 от АПК.

Ответният административен орган е констатирал, че в депозираната от Г.К.П. молба е направено искане за удължаване на срока с оглед изготвяне и представяне от негова страна на документи и доказателства. В същата не се твърди наличие на особени непредвидени обстоятелства, настъпили в срока за обжалване, които са му попречили да подаде жалба в законоустановения срок по чл. 117, ал. 2 от КСО. Не са приложени и доказателства, обосноваващи наличието на особени непредвидени обстоятелства по смисъла на чл. 89, ал. 1 от АПК, довели до пропускане на срока за обжалване. Посочено е в решението, че под "особени непредвидени обстоятелства“ се разбират обстоятелства, които страната не би могла да предвиди и да преодолее със собствени усилия, като положи дължимата грижа за защита на своя интерес.

При това положение е прието, че след като пропускането на срока не се дължи на особени непредвидени обстоятелства, то не са налице предвидените в чл. 89 от АПК основания за възстановяване на срока за обжалване на разпореждания № **********/03.07.2000 г., № ********** Протокол № N01218/06.06.2016 г. и № ********** Протокол № N01142/11.04.2017 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ - Пловдив.

Така постановеното решение на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, настоящия съдебен състав намира за правилно.

Според чл. 89 от АПК, в случаите по чл. 88, ал. 1, т. 2 от кодекса, по искане на жалбоподателя срокът може да бъде възстановен от органа компетентен да разгледа жалбата при условие, че пропускането му се дължи на особено непредвидени обстоятелства. Безспорно е, че наличието на тези обстоятелства трябва да води и до ефекта на физическа невъзможност за лицето да упражни надлежно правото си на жалба. Тоест, касае се за такова събитие, или действие на трето лице, което страната не е могла да предвиди или ако го е предвиждала, обективно не е била в състояние да предотврати.

В случая по делото нито се твърди, нито се установява да е налице, внезапно възникнало, обективно, непредвидимо и непреодолимо обстоятелство, поради което срокът по чл. 117, ал. 2 КСО да е бил пропуснат от жалбоподателя.

Само за пълнота следва да се добави, че от данните по делото не се установява от страна на П. да е подадена жалба до ТП на НОИ на 06.06.2017 г. в каквато насока са твърденията му в жалбата (наименувана молба), с която е сезиран съда. Действително към последната е приложено заявление от тази дата (което според съдържанието му може да бъде определено като жалба), но липсват каквито и да е било доказателства това заявление да е депозирано пред органите на НОИ (върху заявлението дори липсват вх. № и дата на ТП на НОИ). В представената по делото административна преписка също не се съдържат данни П. да е подавал жалба на 06.06.2017 г.

Наведените в заявения вх. № 4558/01.03.2018 г. по описа на съда доводи за незаконосъобразност на издадените на П. разпореждания за отпускане (изменение) на пенсия като неотносими към предмета на правния спор, няма как да бъдат съобразени при постановяване на настоящия съдебен акт, доколкото в случая не разпорежданията, а Решение № 1040-15-9/25.01.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив е предмет на разглеждане в настоящото съдебно производството.

В случая след като е пропуснал срока за обжалване на издадените му до момента разпореждания за отпускане/изменение на пенсия, жалбоподателят би могъл да се възползва от възможността предоставена му от чл. 21, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, ако са налице основния за прилаганото й. Според цитирания чл. 21 , ал. 3 от Наредбата, лицата, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, могат да поискат изчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях, като преизчисляването на пенсията се извършва по реда на чл. 70 КСО, съответно по чл. 75 - 77 и чл. 79 КСО, от датата на заявлението.

Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваният административен акт се явява законосъобразен и обоснован, а жалбата като неоснователна ще следва да бъде отхвърлена.

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.П., с посочен в жалбата адрес ***, против Решение № 1040-15-9/25.01.2018 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                         

                                               

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: