РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

                                                                   № 527

 

 

             гр. Пловдив, 13.03. 2018 год.

 

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                   ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в закрито заседание на тринадесети март и през две хиляди и  осемнадесетата година в състав :

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

разгледа докладваното от СЪДИЯТА МАРИАНА МИХАЙЛОВА а.х.дело № 429 по описа за 2018 год. и за да се произнесе,  взе предвид следното :

          Производството по делото е образувано по оспорване предявено от *****, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя А. Х. Т. против Заповед № I-386/29.12.2017г. на Директора на ТП “ДГС – Пловдив“, с която е определен за купувач на стояща дървесина на корен от Обект № 1803 МТ кандидатът ********* ЕООД, ЕИК *********** и Протокол от 21.12.2017г. на Комисия, назначена със Заповед № I- 372/21.12.2017г.

         На 13.03.2018г. в регистратурата на Пловдивския административен съд е постъпила молба, с вх.№ 5260/13.03.2018г. по описа на съда от оспорващото дружество чрез неговия управител, с която същия заявява, че на основание чл.155, ал.1, във вр. с ал.3 от АПК оттегля оспорването по повод на което е образувано производството по настоящото дело. Моли оспорването да се остави без разглеждане, като се прекрати образуваното производство по делото.

         Съдът намира, че молбата за оттегляне на оспорването е основателна и като такава ще следва да бъде уважена. Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. В случая е налице категорична воля за оттегляне на оспорването, по която е образувано производството по настоящето дело, като оттеглянето е проява на разпоредителната власт с правото на оспорване. При това положение, съдът намира, че оттеглянето е валидно и е направено в съответствие с разпоредбата на чл.155, ал. 3 от АПК, с писмена молба извън съдебното заседание по делото от оспорващото дружество чрез неговия управител.

                Предвид изложеното съдът намира, че следва да се зачете волята на оспорващия за десезиране на съда, поради което и на основание чл.159, т.8 от АПК, оспорването следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

                 Водим от горното, Съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване предявено от *****, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя А.Х.Т. против Заповед № I-386/29.12.2017г. на Директора на ТП “ДГС – Пловдив“, с която е определен за купувач на стояща дървесина на корен от Обект № 1803 МТ кандидатът ********* ЕООД, ЕИК ************* и Протокол от 21.12.2017г. на Комисия, назначена със Заповед № I- 372/21.12.2017г.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 429 по описа на Пловдивския административен съд за 2018 година.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: