О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

441

 

гр. Пловдив, 28 февруари 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на двадесет и осми февруари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа административно дело №444 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Н.Г.М., с адрес: ***, е сезирал съда с частна жалба против отказ на кмета на община Пловдив, направен чрез директор на Дирекция “УТ” (устройство на територията) при община Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№18П-594 от 23.01.2018г. на директора на Дирекция “УТ” при община Пловдив, с което е уведомен, че искането му за допускане изменение на подробен устройствен план (ПУП) за част от кв.31 по плана на кв. “Капана”, гр. Пловдив, обективирано в заявление с Вх.№18П594 от 09.01.2018г., е оставено без движение до представяне на скица от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър), както и скица-предложение в обхвата на изменението на плана.

Претендира се обявяване нищожността на оспорения акт. Алтернативно се поддържа искане за отмяната му поради неправилност (незаконосъобразност), ако съдът счете, че оспореният акт е издаден от компетентен орган.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

По делото не са ангажирани доказателства за датата на получаване на писмо с Изх.№18П594 от 23.01.2018г. (лист 7, 17) от страна на жалбоподателя, поради което следва да се приеме за установено, че частната жалба (листи 3-4) е подадена в съответствие с изискването за срочност на заявеното оспорване, още повече, че искането за обявяване нищожността на административен акт не е обвързано със срок, съгласно разпоредбата на чл.149, ал.5 от АПК.

Административното производство е започнато по заявление с Вх.№18П594 от 09.01.2018г. (листи 5-6, 18-19) на жалбоподателя М.,***, с което е заявено искане “за прилагане на параграф 8 от ДР на ЗУТ”; като “притежаваният от мен поземлен имот, бивша собственост на ***, част от който е имот с идентификатор №***, да бъде обособен като самостоятелен урегулиран поземлен имот на основание параграф 8, ал.2, т.3 ЗУТ”.

Като приложение към заявлението са представени: заверено копие на Решение №2416 от 01.12.2015г. (листи 20-21) по административно дело №2535 по описа на Административен съд- Пловдив за 2015г. ХVІ-ти състав; заверено копие на Решение от 09.06.1992г. (листи 22-23) по гражданско дело №3083 по описа на Районен съд- Пловдив за 1992г., ІХ-ти граждански състав; както и ситуационен план от 03.08.2014г. (лист 24) на кв.31-стар, 100-нов  по плана на гр. Пловдив- Централна градска част.

Според разпоредбата на §8, ал.2, т.3 от ДР на ЗУТ, посочена като основание на заявеното от жалбоподателя М. искане, собствениците на поземлени имоти по ал.1 (образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели) могат да поискат изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон.

Според чл.135, ал.1 от ЗУТ, лицата по чл.131 (собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, чиито недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана) могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината, а в случаите по чл.124а, ал.3 и 4- съответно до областния управител или до министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Според чл.135, ал.2 от ЗУТ, когато искането е за изменение на ПУП, към заявлението се прилага скица с предложение за изменението му.

А според чл.125, ал.1 от ЗУТ, проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание, включващо при необходимост опорен план, както и на допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), централните и териториалните администрации и дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи.

На следващо място, заповедите по чл.135, ал.3 от ЗУТ, с които се отказва или се разрешава изработването на проект за изменение на ПУП, несъмнено представляват индивидуални административни актове по смисъла на ЗУТ и същите се издават в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.

Според чл.27, ал.2, т.6 от АПК, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на индивидуалния административен акт, включително наличието на други специални изисквания, установени със закон.

Според чл.35 от АПК, индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени.

            А според чл.30, ал.3 от АПК, срокът за произнасяне (издаване на административния акт) започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

В случая, несъмнено е констатирана нередовност на заявлението на М. с Вх.№18П594 от 09.01.2018г., тъй като към заявлението не е приложена скица от СГКК- Пловдив при АГКК, респективно извадка от кадастралната карта на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор №***, нито пък е приложена скица за заявеното искане за изменението на ПУП.

Съответно, обективираното в писмо с Изх.№18П594 от 23.01.2018г. на директора на Дирекция “УТ” при община Пловдив волеизявление има за цел да се отстранят констатираните нередовности на заявлението на М. и е част от производството по издаване на индивидуален административен акт (заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ), но това волеизявление не представлява индивидуален административен акт по смисъла на ЗУТ или по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК.

Ето защо, настоящият състав на съда намира, че жалбата е подадена при липсата на годен акт за оспорване, респективно против акт, който не подлежи на обжалване, поради което същата е недопустима и като такава ще следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

По делото няма направени искания за присъждане на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъждани.

Предвид гореизложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.М., с адрес: ***, против отказ на кмета на община Пловдив, направен чрез директор на Дирекция “УТ” при община Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№18П-594 от 23.01.2018г. на директора на Дирекция “УТ” при община Пловдив, с което е уведомен, че искането му за допускане изменение на ПУП за част от кв.31 по плана на кв. “Капана”, гр. Пловдив, обективирано в заявление с Вх.№18П594 от 09.01.2018г., е оставено без движение до представяне на скица от СГКК, както и скица-предложение в обхвата на изменението на плана

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:../п/………..

/Н.Бекиров/

 

Вярно с оригинала!

Секретар:ДТ

 

НБ