ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№427

Град Пловдив 27.02.2018 Година   

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съд – град Пловдив,  Второ отделение, ХХVІІІ състав, в  закрито заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и осемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 446 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе в предвид следното:

Постъпила е с входящ №2648/07.02.2018г на Административен съд- Пловдив Жалба от Р.Ш.Ф. и С.Й.Б. /Р.С./  чрез адв.Д. против мълчалив отказ на Кмет на Община Пловдив да издаде удостоверение относно подадена с вх.№17П12608/22.12.2017г молба- декларация за извършване на обстоятелствена проверка относно недвижим имот с индентификатор ***по кадастралната карта  и регистри на гр.Пловдив. С Разпореждане №1000/08.02.2018г. са били установени нередовности, свързани с изпълнение на изискванията, залегнали в разпоредбите на чл.151 т.3 от АПК като е даден седмодневен срок да приложи документ за дължима държавна такса съгласно чл.2б от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Съдът, като се запозна с материалите по делото, като ги прецени поотделно и в съвкупност, намира следното от правна страна:

От представените по делото доказателства се установява, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да бъде прекратено поради следните съображения:

Жалбоподателите Р.Ш.Ф. и С.Й.Б. /Р.С./  чрез адв.Д. не са изпълнили в срок дадените му писмени указания по отстраняване на нередовностите по внесената искова молба, като не е представил документ за дължимата държавна такса. Съобщението за отстраняването им е получено лично от него на 15.02.2018година и срокът за отстраняването е бил до 22.02.2018г включително. В този срок, както и до настоящият момент те не са предприели съответните необходими действия по отстраняване на  нередовността. В случая и съгласно новелата на чл.158 ал.3 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено като недопустимо.

Ето защо по изложените мотиви и на основание чл. 158 ал.3 от АПК  Съдът :

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Постъпилата Жалба от Р.Ш.Ф. и С.Й.Б. /Р.С./  чрез адв.Д. против мълчалив отказ на Кмет на Община Пловдив да издаде удостоверение относно подадена с вх.№17П12608/22.12.2017г молба- декларация за извършване на обстоятелствена проверка относно недвижим имот с индентификатор ***по кадастралната карта  и регистри на гр.Пловдив и

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по Адм.дело № 446/2018г. по описа на Ад­министративен Съд – Пловдив –ХХVІІІ състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ВАС на РБ.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :