О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 393

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 22.02.2018 г. по АХД № 502 по описа на съда за 2018 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от К.В.Д. ***, ЕГН ********** против Решение № ЗДОИ-1/19.01.2018 г. на Кмета на Район «Централен», Община Пловдив по Заявление за предоставяне на обществена информация вх.№ ЗДОИ-1/10.01.2018 г.

Съдът констатира, че жалбата е процесуално недопустима и не следва да бъде разглеждана по същество.

Видно от събраните по делото доказателства, с Решение № ЗДОИ-1/19.01.2018 г. на Кмета на Район «Централен», Община Пловдив по Заявление за предоставяне на обществена информация вх.№ ЗДОИ-1/10.01.2018 г. е предоставена цялата налична изискана информация по начина, предпочетен от заявителя. Изрично е отбелязано, че документи по т. 3 от заявлението не са издавани.

При това положение целеният с жалбата правен резултат е постигнат. Исканата със заявлението информация е предоставена на жалбоподателя, поради което за него е отпаднал правния интерес от обжалване на формирания мълчалив отказ. На основание чл. 235, ал. 3 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, този факт, като имащ отношение към спорното право следва да се вземе предвид. Резултатът, целен със заявлението - предоставяне на информацията е постигнат. Наличието на правния интерес от обжалването е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно. С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима за разглеждане като подадена при липса на правен интерес от оспорването. Същата следва да се остави без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.

 

Ето защо, на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Д. ***, ЕГН ********** против Решение № ЗДОИ-1/19.01.2018 г. на Кмета на Район «Централен», Община Пловдив по Заявление за предоставяне на обществена информация вх.№ ЗДОИ-1/10.01.2018 г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 502/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

СЪДИЯ: