О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 838

 

гр. Пловдив, 27.04.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Х състав, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

като разгледа докладваното административно дело № 512 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.41 ал. 3, във връзка чл.127ж, ал. 1 от ДОПК.

Делото е образувано  по жалба на  "П.05" ДЗЗД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление град ***, представлявано от управителя Г.Т., чрез адвокат Ю.Р., против действия на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 167600787820_1 от 19.01.2018 г. и Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 167600787820_3 от 19.01.2018 г., потвърдени с Решение № 39 от 31.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваните действия, като се иска тяхната отмяна от Съда. Претендират се сторените разноски, съгласно приложен списък.

Ответникът по жалбата - Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, чрез процесуален представител, в нарочно становище счита жалбата за неоснователна и като такава моли да бъде отхвърлена, а постановеното решение като правилно и законосъобразно - да бъде потвърдено. Направено е възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Процесните действия са обжалвани в предвидения за това срок пред териториалния директор по местонахождение на обекта, който с Решение № № 39 от 31.01.2018 г. е отхвърлил жалбата на "П.05"ДЗЗД.

Така постановеният от горестоящия в йерархията административен орган резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

На 19.01.2018 г. в пункт за фискален контрол СБ“Ф.Л.“ село Р., органи по приходите при Дирекция "Фискален Контрол" при ЦУ на НАП, са извършили фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България по реда на Глава Петнадесета А от ДОПК, резултатите от която са обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален  риск № 167600787820_1 от 19.01.2018 г.

Предмет на проверката са били стоките, превозвани с МПС марка „Д.“, рег. № ***, като същата е осъществена в присъствието на водача Д.С.И.. В хода на същата органите по приходите са извършили действия по идентификация по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове /наричана по-долу само Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г./, като от придружаващите стоката превозни документи са снети данни за получателя, превозвача, за доставчика, за вида и количеството на стоката, мястото на получаване, датата и часа на разтоварване.

При проверката на основание чл.127б, ал. 3 от ДОПК, респ. чл. 18, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г., на транспортното средство е поставено техническо средство за контрол № 0322534.

На 19.01.2018 г., в присъствието на представляващ дружеството  и водача на превозното средство, е констатирано, че транспортното средство е пристигнало на мястото на разтоварване/получаване в декларираните от водача час, дата и място. В хода на проверката е установено, че поставеното техническо средство за контрол на транспортното средство е с ненарушена цялост и същото е отстранено.

Тези действия са обективирани в Протокол за отстраняване/поставяне на техническо средство за контрол №№ 167600787820_2 от 19.01.2018 г.

На същата дата - 19.01.2018 г., е осъществена и проверка по смисъла на чл. 18, ал. 6 от Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. Осъществени са действия по установяване съответствието между вида и количеството на стоките, съобразно данните от превозните документи и фактически установените такива на място при разтоварването.

При разтоварването е констатирано несъответствие между декларираното и установеното количество стока.

За тези действия е съставен Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 167600787820_3 от 19.01.2018 г.

В същия този протокол, на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК е определен общ размер на обезпечението – 2014,20 лв.

След служебно извършена проверка съдът установи, че обжалваните действия, обективирани в оспорените протоколи са извършени от оправомощени органи и в рамките на тяхната компетентност, въведена с разпоредбите на чл. 12, ал. 2 от ДОПК, в приложимата редакция. Потвърдителното решение също е издадено от компетентен орган в рамките на правомощията определени с чл. 41, ал. 1 от ДОПК и при спазване на определения в същата норма еднодневен срок за произнасяне.

Съдът намира, че в процедурата по налагането на мерки за обезпечаване на доказателства не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, не са оборени, констатациите в Протоколите, предмет на жалбата за извършени проверки.

 Обезпечаването на доказателствата по смисъла на чл.121а, ал. 3 във вр. с чл. 40 от ДОПК се извършва посредством изземването на стоката и придружаващите я документи и продължаване на забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПКчл. 121, ал. 3 от ДОПК е предвидено още, че стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

В хода на извършените на дружеството проверки, описани по-горе, е установено, че транспортното средство е пристигнало на мястото на разтоварване в декларираните от водача час, дата и място, като поставеното техническо средство за контрол на транспортното средство е с ненарушена цялост и същото е отстранено, при разтоварването на стоката е констатирано съществено несъответствие между декларираното и установеното количество стока.

Наред с това при доказаност на някоя от хипотезите по чл. 121а, ал. 1 или ал. 2 ДОПК, какъвто е процесния случай за установено несъответствие, органът по приходите на основание чл. 121а, ал. 3 ДОПК в условията на обвързана компетентност предприема и действия по чл. 40 ДОПК за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като изземва стоката и документите за нея.

Приложено към настоящия случай, това означава, че действайки в условията на обвързана компетентност, съгласно чл. 121а, ал. 3 вр. чл. 121а ал. 2 ДОПК, извършващите фискалния контрол органи правомерно са предприели действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства като, процесната стока, е оставена на отговорно пазене в склад като са назначили и неин пазач, за които действия е съставен приемо-предавателен протокол 167600787820_3 от 19.01.2018 г.

Изложените до тук съображения обосновават извод за законосъобразност на оспорените действия на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 167600787820_1 от 19.01.2018 г. и Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 167600787820_3 от 19.01.2018 г. като жалбата срещу тях следва да се отхвърли.

При посочения изход на спора, в полза на ТД на НАП Пловдив за осъществената юрисконсултска защита следва да се присъди сумата в размер на 100 лв. съгласно чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК.

Така мотивиран, на основание чл. 41, ал. 3 от ДОПК, Пловдивският административен съд, II отделение, Х състав,

 

                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на "П.05" ДЗЗД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление град ***, против действия на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 167600787820_1 от 19.01.2018 г. и Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 167600787820_3 от 19.01.2018 г., потвърдени с Решение № 39 от 31.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.

ОСЪЖДА "П.05"ДЗЗД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление град ***, да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив, сумата от 100 лв. за юрисконсултско  възнаграждение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                

                                                    

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: