О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 333

 

Град Пловдив,  15 февруари 2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав, в закрито заседание на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Й.Русев  адм. дело № 536 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на П.М.П., ЕГН **********, чрез адв. В.М. срещу издадено свидетелство за съдимост № 2433/22.01.2018г. от РС -Пловдив. В жалбата се сочи, че жалбоподателят е подал молба за издаване на свидетелство за съдимост, в което да бъде отразено, че не е осъждан, поради настъпила реабилитация. Предвид обстоятелството, че по подадената молба било издадено свидетелство за съдимост, в което било отразено, че лицето е осъждано, жалбоподателят намира, че в случая е налице издаване на свидетелство за съдимост с неисканото от него съдържание, като моли то да бъде отменено.  

Съдът намира така подадената жалба за недопустима.

Съображенията на настоящия състав в тази насока са следните: Издаването на свидетелство за съдимост се извършва въз основа на подадено пред районния съд по месторождение на лицето заявление, съгласно чл. 34, ал.1 от Наредба № 8 от 26.02.2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Съгласно същата, свидетелството за съдимост се издава въз основа на отразеното в бюлетините за съдимост. Видно от чл. 34, ал.3 от Наредба 8/26.02.2008г. "В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, председателят на районния съд по местоживеене на заявителя или определен от него заместник извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост, предвид целта, за която то се иска, ако същата е отбелязана в заявлението".

            Съгласно изложеното в жалбата, жалбоподателят е недоволен от отразеното в така издадения му официален удостоверителен документ. Ето защо съдът намира, с оглед изложените в жалбата аргументи за незаконосъобразност на издаденото му свидетелство за съдимост, че процесното оспорване е насочено срещу съдържанието на официален удостоверителен документ, издаден от бюро съдимост при РС Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал.2 от АПК съдържанието на документ се оспорва по административен, а не по съдебен ред, предвид което подадената пред Административен съд жалба, касаеща съдържанието на Свидетелство за съдимост на П.М.П., ЕГН ********** с рег. номер 2433/22.01.2018г. се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане. За пълнота, следва да се посочи, че видно издаденото Свидетелство за съдимост в същото е било отразено, че важи за "Работа-шофьор". В тази връзка доколкото жалбоподателят излага аргументи за настъпила по отношение на отразените му осъждания, реабилитация, то търсената от него защита следва да бъде насочена към отразяване на горното обстоятелство във всеки един от бюлетините за съдимост по всяко осъждане, въз основа на който се издават съответните свидетелства за съдимост. При липса на такова отразяване същото може да бъде поискано в производство по чл. 434 от НПК, вр. чл. 87 от НК, което производство е от компетентността на общите районни съдилища. Въз основа на това производство се извършва вписване в бюлетините за съдимост, както ако е налице настъпила по право реабилитация, така и на постановена от съда такава. 

            Поради гореизложеното настоящият състав на съда намира, че жалбата на П.М.П., ЕГН **********, чрез адв. В.М. срещу свидетелство за съдимост № 2433/22.01.2018г. от РС -Пловдив следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.          

Ето защо и на основание чл.159, т. 1 от АПК, Съдът   

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :   

 

          ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.М.П., ЕГН ********** срещу издадено Свидетелство за съдимост № 2433/22.01.2018г. от РС -Пловдив. 

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 536 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2018 година. 

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 

 

 

                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: