О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 600

 

гр. Пловдив , двадесет и втори  март 2018г.

 

В      И М Е Т О      НА       Н А Р О Д А

 

Административен съд - Пловдив,девети г състав, в закрито заседание  на  двадесет и втори   март две хиляди и осемнадесета година  в състав;

                                                       Докладчик;Велизар Русинов                                                               

Като разгледа докладваното  на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година на докладчик а.д. №553 по описа за 2018 г; на Административен съд – Пловдив, за да се произнесе съобрази следното;   Производството е по реда на чл.41, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) .

Образувано е по жалба на ***ЕООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление: ***подадена от управителя С.В.З., ЕГН**********, срещу действия на митнически инспектори в Централно митническо управление (ЦМУ),Митница-Пловдив  за обезпечаване на доказателства, обективирани в протоколи  за запечатване на обект или част от него №№289 и 291 от 08.02.2018г., по обжалването на които началникът на Митница Пловдив не се е произнесъл . Счита се, че извършените действия, изразяващи се  изземване и  запечатване на специален МПС,за превоз на горива с неустановено количесто пропан бутан /LPG/ с д.к.№*** са незаконосъобразни, като в хода на процедурата са допуснати съществени процесуални нарушения. В съставените протоколи се твърди липса на мотиви, които да обосноват извод за наличие на хипотезата на чл.40, ал.2 от ДОПК. Не е посочено кои действия служителите не могат да извършат своевременно чрез опис или чрез изземване с опис, за обезпечаването на кои доказателства се налага извършваните действия, както и не е посочено кои доказателства се намират в запечатаното веществено доказателство-автоцистерна с д.к.№*** . Счита се, че в протоколите не е посочена конкретната нарушена законова разпоредба.По изложените съображения се иска от съда да отмени действията по обезпечаване.                                               Съдът като прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:На 08.02.2018г. митническите служители от ЦМУ;Митница Пловдив , извършили проверка на  стопанисван от жалбоподателя търговски обект;бензиностанция-гъзостанция,находящ се в гр.Хасково,бул.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“29. За резултатите от проверката бил съставен Протокол за извършена проверка №289/08.02.2018г.  от митническите служители от ЦМУ;Митница Пловдив,като били предприети действия по обезпечаване на доказателства и бил съставен протокол за иззети  веществени и писмени доказателства  към Протокол за извършена проверка №289/08.02.2018г.,изразяващи се в изземване  на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№*** ;,без ключ за запалване и отключване пълен с неустановено количество пропан-бутан /LPG/и в последствие действия по обезпечаване на доказателства Протокол за извършена проверка №291/08.02.2018г.,изразяващи се в запечатване  на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№***.Действията били обективирани в цитираните протоколи/ПИП/, подписани от митническите служители;служител на НАП; служител на ОД на МВР-Хасково и присъствал при проверката представител нъжалбопудатиля. Във връзка с извършената проверка и установеното при нея съхранение в процесния обект на акцизни стоки обезпечителните действията били обективирани  и мотивирани с установяване на съотносимостта  на представените документи и  горивото в процесния Протокол за извършена проверка/ПИП/ №289/08.02.2018г. от ответника в процесния търговски обект,стопанисван от жалбоподателя , описан по-горе и в оспорените два броя ПИП,предмет на настоящото производство.Митническите служители предприели действия за обезпечаване на доказателства, чрез запечатване и иземване на доказателства/Процесното МПС,подробно описано по-горе и ПИП/ от търг. обект/ подробно описан по-горе и ПИП/ на основание чл.40, ал.2 от ДОПК, подробно документирани в протоколи за запечатване и иззземване на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№***.Безспорно е установено по делото от представената жалба с вх.№ 32-42794 от 09.02.2018г. до началник на Митница Пловдив и мълчаливото потвърждение на предприетите действия по обезпечаване на доказателства,че в 07-дневния срок по чл.41, ал.1 от ДОПК, жалбоподателя е обжалвал действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в протоколи за запечатване и иземване на  вещи и пис. Доказателства;Протокол за извършена проверка №289/08.02.2018г.,изразяващи се в изземване  на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№*** ;,без ключ за запалване и отключване пълен с неустановено количество пропан-бутан /LPG/и в последствие действия по обезпечаване на доказателства Протокол за извършена проверка №291/08.02.2018г.,изразяващи се в запечатване  на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№***, по обжалването на които началникът на Митница Плавдив не се е произнесъл в законния срок,т.е.налице е мълчаливо потвърждение от ответника на атакуваните обезпечителни действия , обективирани в процесните ПИП.                                                                                                      При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:Жалбата е подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК. Същата изхожда от лице с правен интерес и е допустима. Извършените от административния орган по реда на чл.40 от ДОПК действия по обезпечение на доказателстватау,подлежат на обжалване както по административен ред, така на основание чл.41, ал.3 от ДОПК – на обжалване по съдебен ред административния съд по местонахождението на съответната митница по отношение на тяхната законосъобразност.Разгледана по същество жалбата е неоснователна.Съгласно чл.102, ал.1 от ЗАДС митническите органи осъществяват контрол върху акцизните стоки. При извършваните проверки в тази връзка разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗАДС препраща към реда по ДОПК относно събирането, обезпечаването и преценката на доказателствата, установени при тези проверки. Във връзка с контрола върху акцизните стоки, чл.104, ал.1 от ЗАДС предоставя на митническите органи правомощията на органи по приходите, като по смисъла на ал.2 от нормата, началниците на митническите учреждения имат правомощията на териториален директор. Ето защо и обжалваните в случая действия са предприети от компетентен орган. Не се установява при извършването им да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.От съдържанието на приложените към жалбата Протокол за извършена проверка №289/08.02.2018г.,изразяващи се в изземване  на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№*** ;,без ключ за запалване и отключване пълен с неустановено количество пропан-бутан /LPG/и в последствие действия по обезпечаване на доказателства Протокол за извършена проверка №291/08.02.2018г.,изразяващи се в запечатване  на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№*** се установява, че действията са  с цел обезпечаване на доказателства чрез изземване и запечатване на 1 брой специален автомобил,марка ***с ДК№***,ползван от жалбападателя по договор за наем, установен при проверкато от ответника  на процесния  обект бензиностанция -газостанция,подробно описан по-горе и в процесните два броя ПИП, обективирани от митническите служители в процесните протоколи/ПИП/. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от ДОПК, приложима в случаите на обезпечение на доказателства, при извършване на ревизия или проверка органът по приходите може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й, като ал.2 разпорежда, че при невъзможност действията по ал.1 да бъдат извършени своевременно за целите на ревизията или проверката, органът по приходите може да запечата обекта или част от него, само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа. Този срок може да бъде продължен от районния съд по местонахождение на обекта, съгласно чл.40, ал.4 от ДОПК.Видно от представените от жалбападателя пис.доказателства в това число и процесните  ПИП при съставянето на протоколите, обективиращи обезпечаването на доказателства, митническите служители са действали по повод на проверка, свързана със спазване на акцизното законодателство. За да е законосъобразно обезпечаването на доказателства по посочения способ, достатъчно е то да е извършено в пряка връзка с проверка по смисъла, посочен в чл.110 от ДОПК и с наличието на обезпечителна нужда за обезпечаването на доказателства, които са релевантни за предмета на проверката. В процесният случай тези предпоставки са налице – описаните в процесните протоколи доказателства всъщност, които са обезпечени чрез  запечатване и изземване на процесното специализирано МПС/описано по-горе и в процесните ПИП/  , имат значение за изясняването на действителните факти и обстоятелства. В процесният случай са спазени и формалните изисквания, касаещи формата на процесуалните действия, тъй като е съставен надлежен протокол по чл.40, ал.3 от ДОПК. Действията са извършени от овластени за това митнически инспектори в присъствието на представител на жалбоподателя, при което няма основания да се приеме, че са допуснати някакви съществени нарушения на административнопроизводствените правила при обезпечаването на доказателствата. Спазен е и способа на обезпечаване по чл.40 от ДОПК с оглед веществените доказателства. В този смисъл технологичните средства, които са предназначени за този вид търговска деиност/търговия с горива в това число с пропан - бутан, както и вида и големия обем на находящите се в обекта на обезпечението -специален МПС с д.к.№*** за превоз на горива с неустановено количесто пропан бутан /LPG/,установен на газостанция на  жалбоподателя  с акцизни стоки е фактически невъзможно да се изземат като вещи, поради което обосновано е използван посочения обезпечителен способ – запечатване и иземване на специален МПС с д.к.№*** за превоз на горива натоварен с неустановено количество пропан-бутан /LPG/ . Неоснователно се претендира и липсата на обезпечителна нужда за прилагането на този вид обезпечение на доказателства. Съгласно норма на чл.40, ал.1 от ДОПК, обезпечаването на доказателства е в дискреционната власт на съответния орган, като преценката му за обезпечителната нужда за обезпечаването на доказателства не подлежи на съдебен контрол – чл.169 от АПК.Предвид гореизложеното жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. Жалбоподателят предвид изхода на спора следва да бъде осъден да довнесе по сметка на Административен съд-Пловдив допълнително петдесет лева държавна такса по обективно съединените две жалби.                        Водим от горното и на основание чл.41, ал.3 от ДОПК, Административен съд- Пловдив, в този състав,

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя всички съдопроизводствени действия  по адм. дело №553 по описа за 2018 г; на Административен съд – Пловдив.                                         Отхвърля жалбите на ***ЕООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление: *** подадена от управителя С.В.З.,ЕГН**********, срещу действия на митнически инспектори в Централно митническо управление (ЦМУ),Митница-Пловдив  за обезпечаване на доказателства, обективирани в протоколи  за извършена проверка /ПИП/с №289 и №291 от 08.02.2018г., по обжалването на които Началникът на Митница Пловдив не се е произнесъл,т.е.мълчаливо са потвърдени .                                           Осъжда ***ЕООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление: *** , да довнесе по сметка на Административен съд-Пловдив допълнително петдесет лева държавна такса по обективно съединените две жалби. Препис от акта да бъде изпратен на страните. Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                   Съдия :