О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 453

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 02.03.2018 г. по АХД № 583 по описа на съда за 2018 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от Б.Н.М. *** против Заповед № ЗСП/Д-РВ/1080/02.02.2018 г. и Заповед № Д-РВ-Л-4/02.02.2018 г. на Директора на ДСП – Пловдив.

След извършена служебна проверка, съдът намира, че жалбата е недопустима.

Според чл. 13, ал. 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) социалните помощи се отпускат, респ. се отказват, със заповед на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице, която според ал. 5 на същия чл. 13 от ЗСП се обжалва пред Директора на съответната Регионална дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Според чл. 145, ал. 1 и 2 от АПК, на оспорване пред съда подлежи първоначалният индивидуален административен акт, който е бил потвърден с акта на горестоящия административен орган.

Доколкото не е проведено производството по административно обжалване на процесните заповеди, то подадената жалба пред Административен съд-Пловдив е недопустима. На основание от АПК, жалбата следва да се изпрати на компетентния административен орган – Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив за произнасяне.

Ето защо, на основание чл. 130, ал. 4 и чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Н.М. *** против Заповед № ЗСП/Д-РВ/1080/02.02.2018 г. и Заповед № Д-РВ-Л-4/02.02.2018 г. на Директора на ДСП – Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 583/2018 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.

ИЗПРАЩА преписката на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив за произнасяне по жалба от Б.Н.М. *** против Заповед № ЗСП/Д-РВ/1080/02.02.2018 г. и Заповед № Д-РВ-Л-4/02.02.2018 г. на Директора на ДСП – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.

 

СЪДИЯ: