Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

             

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 708

гр. Пловдив, 04.04.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, I състав, в закрито заседание на четвърти април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                                                                                                  

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДАРИНА МАТЕЕВА

 

като разгледа докладваното от  председателя частно административно дело № 639 по описа за 2018 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл. 34, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба, предявена от „***“ЕООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:***,чрез управителя Й.М.,със съдебен адрес: ***,адвокат Б.З., против Заповед № Р-16001617001091-023-002/01.02.2018 г. издадена от И.К., Началник сектор при ТД на НАП гр. Пловдив, с която ревизионното производство, осъществявано по отношение на жалбоподателя, е спряно на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 ДОПК.

Навеждат се доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Иска се неговата отмяна от съда . Претендират се сторените разноски.

       Ответният административен орган - Началник сектор при ТД на НАП гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител, счита жалбата за неоснователна. Подробни съображения в тази насока са изложени в писмено становище приложено по делото.

            Съдът намира, че жалбата, е подадена от активно легитимирана страна, имаща право и интерес от обжалването и предвид нормата на чл. 34, ал.5 ДОПК, която изрично предвижда съдебен контрол на заповедта и на отказа за спиране.

Жалбата е подадена в срока по чл. 34, ал.5 ДОПК. Изложеното налага извод, че жалбата е допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна поради следните съображения.

С процесната заповед на основание чл.34,ал.1,т.2 от ДОПК е спряно производството по извършване на ревизия на „***“ЕООД,възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001617001091-020-001 / 24.02.2017, изменяна със Р-16001617001091-020-002 / 18.09.2017. Р-16001617001091-020-003/ 25.10.2017, Р-16001617001091-020-004 / 06.11.2017, Р-16001617001091-020-005/ 14.11.2017, Р-16001617001091-020-006 / 16.11.2017, спирана със Заповеди Р-16001617001091-023-001 / 13.04.2017, Р-16001617001091-023-002 / 01.02.2018, възобновявана със Заповеди Р-16001617001091-143-001 / 14.07.2017.

Производството по извършване на ревизията е спряно по повод постъпило искане № Р-16001617001091-053-002/01.02.2018г. от Й.Д.П., на длъжност главен инспектор по приходите, до приключване на ревизионните производства на В.П.И.с ЕГН *********** /възложена със ЗВР и И.С.с ЕГН **********. Като основен мотив е посочено, че изходът от ревизионните производства на двете физически лица, е от съществено значение за констатациите на процесното ревизионно производство.

В оспорената заповед е посочено,че от фактическа страна  се констатира, че образуваното ревизионно производство на „***" ЕООД, се намира в пряка и непосредствена връзка с други две ревизионни производства на горепосочените физически лица, поради следните съображения:

В хода на извършената ревизия е установено, че *** ЕООД извършва строителство на Обществено-жилищен комплекс с административен адрес ***. Установени са продажби на обособени обекти от строящата се сграда, за които в издадените нотариални актове е записано, че се продават със степен на завършеност до груб строеж. В същото време от събраната информация се установява, че за същите има актове за установяване степента на строителството (акт. Обр.15) актове обр. 16, както и удостоверения за ползване и въвеждане в експлоатация. В хода на ревизията са установени и извършени продажби на обособени обекти със силно занижени продажни цени, сравнени с данъчната оценка на имотите.

В хода на ревизията на „***" ЕООД е установено, че по данни на искова молба на В.П.И.в качеството на управител на „***" ЕООД същата заявява, че при продажбата на недвижим имот в *** в НА № 35 от 26.01.2012г. е записана сума в размер на 20 000 лв. - продажна цена на имота, която е значително по – малВ ка от реалната с цел да се спестят данъци и такси. Лицето твърди в същата искова молба, че с клиента е договорена продажна цена от 100 000 евро, от които 70 000 евро са заплатени по личната банкова сметка ***.12.2011г. от клиента ***ЕООД.

В оспорената заповед е посочено,че документите ,представени от В.П.И.в качеството на управител на *** ЕООД в хода на съдебното производството показват, че по - голяма част от продажната цена на обекти собственост на *** ЕООД са превеждани по личната сметка на управителката на дружеството и че „в НА № 35 от 26.01.2012г. е записана сума в размер на 20 000 лв,- продажна цена на имота, която е значително по - малка от реалната с цел да се спестят данъци и такси."

Заявено се още,че предвид изложеното, информацията събрана в хода на ревизията на В.П.И.е от съществено значение за правилното и обективно установяване приходите за ревизирания период, дължимият ДДС и наличието на недекларирани приходи от ревизираното лице.

В хода на ревизията на *** ЕООД е установено още, че при продажбата на недвижим имот на ***в *** в НА № 35 от 26.01.2012г. е записана сума в размер на 12 000 лв.- продажна цена на имота, която е значително по- малка от реалната с цел да се спестят данъци и такси. При извършена проверка на И. М., лицето е представило предварителен договор от 29.09.2012г. ,с който „***" ЕООД с управител В.П.И.продава на ***апартамент №5.7 със застроена площ 44,67 кв.м. , ведно с 0,899% идеални части от общите части на сградата и право на строеж равняващ се на 8,26 кв.м.-общо 52,93 кв.м., находящ се в обществено-жилищен комплекс в *** за сумата от 34900 евро. Сумата ще бъде платена както следва: на 29.09.2012г.-2000 евро. представляваща капаро и до 25.10.2012г. остатъка от договорената цена, като в деня на заплащането ще се извърши и нотариалното прехвърляне на собствеността.

С Анекс към сключеният предварителен договор за продажба на недвижим имот „***" ЕООД и ***се споразумяват на 15.10.2012г. , плащането на остатъка от договорената цена да се извърши както следва:чрез кредит от Булбанк с превод по с/ка на „***" ЕООД сумата от 12000 лв. и по с/ка на И.С.И. -53000лв. И.С.И. ЕГН ********** и едноличния собственик на капитала на *** ЕООД- В. И.а са свързани лица по смисъла на §1,т.3,буква а от ДОПК /майка и син/.

На В.П.И.с ЕГН *********** е възложена ревизия със Заповед № Р-16001617008378-020-01/30.11.2017г. с обхват на задълженията по ЗДДФЛ за периода 01.01.2011г.-31.12.2015г. Заповедта за ревизия е връчена на 06.02.2018г.

На И.С.И. с ЕГН ********** е възложена ревизия със Заповед № Р-16001617008377-020-01 /30.11.201 7г. с обхват на задълженията по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО за периода 01.01.2011г.-31.12.2016г.

Част от продажната цена по сделки извършени от „***" ЕООД са постъпили по сметките на физическите лица В.П.И.и И.С.И..

В хода на техните ревизии  е посочено,че следва да се установи точните суми, които лица- клиенти на „***" ЕООД са превеждали по сметките им, с цел правилното определяне на приходите на „***" ЕООД и съответно на задълженията към бюджета на ревизираното лице. Тъй като по данни на клиентите, по-голямата част от продажната цена са постъпвали по личните сметки на едноличния собственик на капитала на „***" ЕООД-В. И. и И.С.И. / свързани лица по смисъла на §1, т.З, буква „а" от ДОПК -майка и син/.

За правилното и еднакво третиране на частноправните взаимоотношения - сделки с размяна на блага, тяхното изпълнение, респективно неизпълнение и правни последствия, въз основа на които данъчният закон предвижда формиране на данъчна основа по различен начин ,пораждали необходимостта от спиране на производството.

      При така изясненото от фактическа страна ,се налагат следните правни изводи.

На първо място, оспорената заповед се явява издадена от компетентен орган, предвид разпоредбата на чл. 34, ал.3 от ДОПК, според която норма, производството се спира от органа, възложил производството.

При така установената фактическа обстановка ,съдът намира производството за проведено при липсата на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На следващо място, основанията за спиране на производството са изчерпателно изброени в чл. 34, ал.1, т.т.1-5 и ал.2 от ДОПК, едно от които основания е наличието на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му- след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано.

При наличие на основание по ал. 1 преценката се прави от органа, възложил производството, а при административно обжалване - от решаващия орган. Производството се спира със заповед, която се връчва на заинтересованите лица /чл. 34, ал. 3 от ДОПК/.

Заповедта и отказът за спирането на производството подлежат на обжалване в 14-дневен срок от връчване на заповедта, съответно от изтичане на срока за произнасяне по ал. 4 на чл. 34 от ДОПК, чрез органа, чийто акт се обжалва, до административния съд по седалището на териториалната дирекция, в чийто район се намира органът.

По делото са приложени две заповеди за възлагане на ревизии,както следва : № Р-16001617008378-020-001/30.11.2017г. за възлагане на ревизия на В.П.И./л.54-55/и № Р-16001617008377-020-001/30.11.2017г. за възлагане на ревизия на И.С.И..Или налице са административни /ревизионни/ производства,които са от значение за изхода му с оглед изложеното по-горе,като ирелевантно е обстоятелството,че тези административни /ревизионни/ производство са започнали ,след като вече е било започнало настоящото такова.Следва да се приеме,че са налице основанията по чл.34,ал.1,т.2 от ДОПК,предпоставящи извод за издаване на процесната заповед при правилно прилагане на закона. Респективно, оспорената заповед се явява постановена без противоречие със закона и представлява законосъобразен акт, а жалбата против нея е неоснователна.

С оглед очерталия се изход на делото, в полза на ответната администрация следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в минимален размер от 500 лв, определен по реда на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

По изложените мотиви  и на основание чл. 34, ал.6 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ЕООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:***,чрез управителя Й.М.,със съдебен адрес: ***,адвокат Б.З., против Заповед № Р-16001617001091-023-002/01.02.2018 г. издадена от И.К., Началник сектор при ТД на НАП гр. Пловдив, с която производството по извършване на ревизия на „***“ЕООД,възложена със Заповед за възлагане на ревизия № Р-16001617001091-020-001 / 24.02.2017, изменяна със Р-16001617001091-020-002 / 18.09.2017. Р-16001617001091-020-003/ 25.10.2017, Р-16001617001091-020-004 / 06.11.2017, Р-16001617001091-020-005/ 14.11.2017, Р-16001617001091-020-006 / 16.11.2017, спирана със Заповеди Р-16001617001091-023-001 / 13.04.2017, Р-16001617001091-023-002 / 01.02.2018, възобновявана със Заповеди Р-16001617001091-143-001 / 14.07.2017.,е спряно на основание чл.34,ал.1,т.2 от ДОПК.

ОСЪЖДА „***“ЕООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:***,чрез управителя Й.М.,със съдебен адрес: гр.Пловдив, бул.“Марица“ №154,секция А,ет.3,офис 8А,адвокат Б.З., да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                    СЪДИЯ: