О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 688

гр.Пловдив, 03 . 04 . 2018г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О ДА

 

Административен съд – Пловдив, V състав, в закрито заседание на трети април ,  през две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                        Административен  съдия : СТОИЛ БОТЕВ

като разгледа ч.административно дело № 642 по описа за 2018г., взе предвид следното:

Жалбоподателят - ***АД, със съдебен адрес в *****,  с ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор А.Б.обжалва Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД – 17 – 1874 / 13.12.2017г. на Кмета на Район Централен – Община Пловдив.

В жалбата се твърди, че с изпълнението на процесната заповед ще се „стигне до противозаконно увреждане на имущество , струващо милиони левове , както и до невъзвратимо лишаване на  гр. Пловдив от възможността  да има тролейбусен транспорт „.

От приложените към жалбата доказателства съдът установи следното от фактическа страна:     

 1. Заповед № РД – 17 – 1874 / 13.12.2017г. на Кмета на Район Централен – Община Пловдив е връчена на адресата – жалбоподател на 14.02.2018г. /в жалбата е посочено, че търговското дружество е в несъстоятелност/, ***, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор А.Б.обжалва Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД – 17 – 1874 / 13.12.2017г. на Кмета на Район Централен – Община Пловдив.

Със заповедта е наредено премахване на „въздушно-контактната мрежа Отклонение на ВКМ от основно трасе по бул. Копривщица  от бул.“Шести септември“ до колелото на бул. Копривщица с ул. Младежка като неизползваема и несъответстваща на изискванията на приложение № 8 към чл.55 ал.1 от Наредба № 2 от 29.06.2004г. за проектиране и планиране на комуникационно – транспортни системи на урбанизираните територии, която поради естествено износване и други обстоятелства е станала опасна за здравето и живота на гражданите, негодна е за използване, създава условия за възникване на пожар и е вредна в санитарно-хигиенно отношение. В заповедта е определен срок от 30 дни от получаването й за доброволно изпълнение от собственика или оторизиран представител, като същевременно на основание чл.60 ал.1 АПК във вр. с осигуряване на живота и здравето на гражданите е разпоредено предварителното й изпълнение.

        В заповедта е отразена възможност за обжалване на административния акт в 14 дн.срок от съобщаването пред АС-Пловдив, но по отношение допуснатото предварително изпълнение с отделно разпореждане – не е указан срок за оспорването му по см. на чл.60 ал.4 АПК във вр. с чл.196 ал.3 пр.2-ро ЗУТ, предвид изрично допуснато от органа предварително изпълнение на акт, който е предварително изпълняем по силата на закона – чл.217 ал.1 т.9 ЗУТ. Тоест, приложима е нормата на чл.140 ал.1 АПК. Независимо от установеното, жалбата е подадена в тридневния срок по чл.60 ал.4 АПК.

         2. Предвид отразеното в жалбата за това, че ***АД е в несъстоятелност, в Разпореждане от 26.02.2018г. /л.36/ е посочено следното: „Оставя жалбата на ***АД /в несъстоятелност/ - ***, представлявано от А.Н.Б.– изпълнителен директор БЕЗ ДВИЖЕНИЕ: До представяне на документ за внесена по сметката на АС-Пловдив държавна такса в размер на 50 лв. – в деловодството на съда в 7 – дневен срок от получаване на съобщението. Внасяне на държавната такса и представяне на документ за това в съда, следва едновременно да бъдат извършени в 7 – дневния срок. При неотстраняване на нередовността в посочения срок, жалбата се оставя без разглеждане с прекратяване на съдебното производство.

 Според приложена извадка от ТР /26.02.2018г. /л.32/, седалище и адрес на управление на търговското дружество е – ***, който адрес е посочен в жалбата. С / л. 34/  Решение № 104 от 23.03.2016г. Пловдивски апелативен съд ОТМЕНЯ Решение № 655 от 10.12.2015г., постановено по т.д.№ 912/2008г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, с което „***“ АД е обявено в несъстоятелност и е прекратена дейността на предприятието……ВКС ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104 от 23.03.2016г., постановено от Апелативен съд – Пловдив по т.д.№ 115/2016г.“. Адресат на заповедта и разпореждането за предварително изпълнение е *** АД, в качеството на собственик, предвид Решение на ВКС № 138/14.08.2017г. по т.д.№ 1628/2016г., с което е оставено в сила Решение № 104/23.03.2016г. на Апелативен съд-Пловдив по т.д.№ 115/2016г. – за отмяна на Решение № 655/10.12.2015г. по т.д.№ 912/2008г. на ОС-Пловдив, с което на основание чл. 710 ТЗ, дружеството е обявено в несъстоятелност с последиците по чл.711 ТЗ. Според вписване в търговския регистър на 04.10.2017г. е заличено обстоятелството, че дружеството е в несъстоятелност и същото се представлява от законен представител А.Б., а не от синдика. Тоест, адресат на заповедта е търговското дружество, представлявано от изпълнителния си директор.

        Предвид констатирана нередовност на жалбата, съобщението за оставянето й без движение не е могло да бъде връчено на актуален адрес на управление – *** : във върнатото в цялост съобщение е отразен текст „ Фирмата е напуснала посочения адрес“. Поради тази причина е разпоредено съобщението да бъде връчено по реда на чл.50 ал.4 ГПК „Връчване на търговци и юридически лица“ : „Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва“. Уведомление е залепено на 06.03.2017г., удостоверено с подпис, име и длъжност на връчителя. Считано от 02.03.2018г., двуседмичният срок е изтекъл на 20.03.2018г., петък – присъствен ден. След този срок тече 7 дневният за отстраняване нередовността на жалбата, който в случая е изтекъл на 27.03.2018г., вторник – присъствен ден.

  Характерът на срока, установен с разпоредбата на чл.158 ал.1 във връзка с чл.151 т.3 АПК го определя на преклузивен, а към датата на постановяване на настоящия съдебен акт дължимата държавна такса не е внесена.

Поради неотстранена нередовност на жалбата в законовия срок, следва същата да бъде оставена без разглеждане и съдебното производство да се прекрати.

На основание чл.158 ал.3 и чл.160 ал.1 АПК , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          Оставя без разглеждане жалбата на ***АД, ***, ЕИК ****, представлявано от изпълнителния директор А.Б.против Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед № РД – 17 – 1874 / 13.12.2017г. на Кмета на Район Централен – Община Пловдив.

Прекратява производството по адм.д.№ 642/2018г. по описа на Административен съд-Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

                                                          Административен съдия  :