ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

№ 591

Град  Пловдив, 22.03.2018година 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Административен съд - ХХVІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и втори март през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАТЕЕВА    

                              ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

като разгледа докладваното от съдия Вълчев адм. дело 648 по описа за 2018 година на Административен съд- град Пловдив-XXVIII състав, намира за установено следното:

Подадена е направо в съда жалба от “Р.а.“ ЕООД с ЕИК***, представлявано от управителя си Ю.С., със съдебен адрес *** чрез пълномощника си адвокат Ю.Л.Д., с която се оспорват отделни разпоредби от приет и влязъл в сила подзаконов нормативен акт – чл.85 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив. С Разпореждане №1441/27.02.2018г. жалбата е оставена без движение с оглед необходимостта от отстраняване на нередовностите по нея да се представят доказателства за внесена ДТ за обнародването в ДВ и за разглеждане на жалбата. С молба вх.№5512/16.03.2018г жалбоподателят чрез пълномощника си адв. Д.е посочил, че оттегля подадената до съда жалба и няма да отстрани нередовностите по подадената жалба. Така направеното волеизявление е в правомощията на упълномощения процесуален представител, което се установява от приложеното пълномощно. С оглед на това са налице основанията за приложението на чл.159 т.8 от АПК, вр. чл.196 от АПК, като подадената жалба да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено поради оттегляне на подадената жалба.

Ето защо на осн. чл.159 т.8, вр. чл.160 ал.1 вр. чл.196 от АПК Пловдивският Административен Съд – ХХVІІІ състав :

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от “Р.а.“ ЕООД гр.София с ЕИК***, подадена чрез адвокат Ю.Л.Д., с която се оспорват отделни разпоредби от приет и влязъл в сила подзаконов нормативен акт – чл.85 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело №648/2018г по опис на Административен съд гр.Пловдив-ХХVIII състав

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от получаване на съобщението за произнасянето му пред ВАС на РБ по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                  ЧЛЕНОВЕ : 1

                                         2