ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№547

Град Пловдив 14.03.2018 Година   

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съд – град Пловдив,  Второ отделение, ХХVІІІ състав, в  закрито заседание на четиринадесети март през две хиляди и осемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 673 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе в предвид следното:

С входящ №4376/27.02.2018г на Административен съд- Пловдив е постъпила Искова молба от А.Х.А. и Т. А.А. *** срещу Кмет на Район „Централен“ при Община Пловдив. С Разпореждане №1444/28.02.2018г. тя е оставена без движение поради установени нередовности, свързани с изпълнение на изискванията, залегнали в разпоредбите на чл.127 ал.1 т.2, 3, 4, 5 от ГПК и чл.128 т.1 и т.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК и е даден 7 –мо дневен срок за отстраняването им. С молба вх.№5047/09.03.2018г ищците са направили уточнение относно изложение на обстоятелствата, на които се основава иска и в какво се състои искането.  В тях те излагат обстоятелства, касаещи обосновката им за прилагане на чл.72 ал.1 от Закон за собствеността във връзка с направени подобрения, както и упражняване на правото им на задържане на отчужден имот. С това уточнение не се отстраняват  нередовностите по подадената искова молба, а се претендират права по Закон за собствеността. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че предявеният иск е по гражданско правен спор, тъй като се касае направено искане за присъждане на направени подобрения в недвижим имот, с което се претендират облигационни права във връзка с използването му от ответника, който иск на основание по смисъла на чл.105 от ГПК се разглежда от гражданския съд и същият не е подведомствен на Административен съд. Естеството на претендираното право не касае търсено обезщетение по чл.203 от АПК и чл.128 ал.2 от АПК, от което да произтича в частност претендираното от ищеца субективно право относно търсено административно право или правоотношение. В този смисъл е и утвърдената до момента съдебна практика. Възникването, съдържанието и установяването на това претендирано от ищците право, независимо, че касае един административен акт, по отношение на  претендираните подобрения се регламентирани като облигационни отношения, в случая от ЗС, а с оглед на конкретният случай, следва иска да се разгледа по правилата на ГПК. В предвид изложеното, предявения пред съда спор е гражданско правен и по силата на чл.105 от ГПК, компетентен да се произнесе по него е районният съд.

Предвид посоченото, производството по делото пред Административен съд Пловдив следва да бъде прекратено, а делото изпратено по компетентност на Районен съд - Пловдив.

Ето защо по изложените мотиви и на основание чл. 129 ал.3 от ГПК, вр. чл.144 отАПК  Съдът :

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №673/2018г. на Административен съд Пловдив – XXVIII състав и

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.

Определението на основание чл.135, ал.7 от АПК не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: /П/