О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 593

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 22.03.2018 г. по АХД № 674 по описа на съда за 2018 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по постъпила жалба от А.Х.А.,***, ЕГН ********** против мълчалив отказ на Зам. Кмета на Община Пловдив по молба вх. №18П2183/05.02.2018 г.

Видно от събраните по делото доказателства, е издадено удостоверението, поискано със молба вх. №18П2183/05.02.2018 г.

При това положение целеният с жалбата правен резултат е постигнат. Поради това е отпаднал правният интерес от обжалване на формирания мълчалив отказ. На основание чл. 235, ал. 3 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, този факт, като имащ отношение към спорното право следва да се вземе предвид. Независимо дали мълчаливият отказ за издаване на документ е законосъобразен или не, то резултатът, целен с жалбата – издаване на удостоверението, именно чрез отмяна на отказа за това, е постигнат. Наличието на правния интерес от обжалването е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно.

С оглед изложеното, жалбата е процесуално недопустима за разглеждане и поради липса на правен интерес от оспорването.

Ето защо, на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от А.Х.А.,***, ЕГН ********** против мълчалив отказ на Зам. Кмета на Община Пловдив по молба вх. №18П2183/05.02.2018 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 674/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

СЪДИЯ: