РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 519

 

гр. Пловдив, 12.03.2018г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, петнадесети състав, в закрито заседание на дванадесети март, две хиляди и осемнадесета година  в състав

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомира Несторова

 

като разгледа докладваното от председателя АД № 691 по описа за 2018 г. на Административен съд – Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по горното дело е образувано по жалба с вх. №4484 от 28.02.2018г. на Г.К.Г.,*** е подал жалба до Административен съд Пловдив, в която е посочено „за допълнение на жалба с вх. №447/23.02.2018г. на Частен съдия изпълнител С.Т.с рег. № 830, район на дейност Окръжен съд Пловдив. Посочено е да се чете озаглавяването на жалба с вх. № 447/23.02.2018г на  Частен съдия изпълнител С.Т., с рег. № 830, район на дейност Окръжен съд Пловдив като са изброени жалба до ЧСИ и жалба до Административен съд –Пловдив.

 С Разпореждане от 01.03.2018г Съдът е дал указания по отстраняване на нередовностите по жалбата.

 Съобщението е получено на 06.03.2018г лично от Г.К.Г. като в указания преклузивен 7-дневен срок не е внесена държавна такса по сметката на Административен съд Пловдив, нито е уточнена жалбата така, че да е ясно дали се оспорва конкретен административен акт и какво е искането, отправено към съда.

На 09.03.2018г и на 12.03.2018г са депозирани молби от Г.К.Г., но от същите не е ясно какво точно се иска от съда и какъв административен акт се обжалва. Отново се цитират номера на жалби, текстове от жалби и от съдебни актове, като в молбата от 12.03.2018г се сочи, че не следва да се чете текст от л. 4 от молбата с вх. №5068/09.03.2018г.

Съдържанието на жалбите е неясно, не е формирано конкретно искане към съда, не е внесена държавна такса в определения от съда 7-днвен срок, както се коментира по-горе, следователно не са изпълнени изискванията на чл. 1501 ал.1, т. 5, т.6 и т. 7 от АПК и чл. 151, ал.1, т. 3 от АПК.

С оглед на посоченото по-горе жалбата с вх. № 4484 от 28.02.2018г.  на Г.К.Г. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото-прекратено.

Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК , Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. №4484 от 28.02.2018г. на Г.К.Г.,***.

 ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 691 по описа на Административен съд-Пловдив за 2018 г., ХV с.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/