ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№ 669

 

 

гр. Пловдив, 29.03.2018 година

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, XXVII състав, в закрито заседание на двадесет и девети март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                           

                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

разгледа докладваното от Председателя ч. адм. дело № 695 по описа за 2018 год. и взе предвид следното:

1. Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  /ДОПК/ вр. чл. 4 и чл. 9б от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

2. Образувано е по частна жалба от „Н.Ф.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, ***, представлявано от управителя М.К.,  чрез адвокат Т.Д., срещу Решение № 26-00-173 от 09.02.2018 г. на Началник отдел „Бюджет, счетоводство и местни приходи“ при Община Хисаря, в качеството на решаващ орган по чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ, с което жалбата на „Н.Ф.“ ЕООД срещу Акт за установяване на задължения по декларация №  1354-1/12.01.2018г. е оставена без разглеждане.

3. За да постанови този резултат, контролният административен орган е приел, че посоченият АУДЗ е връчен на оспорващия на 12.01.2018г., а жалба е подадена чрез куриер на 29.01.2018г., т.е. извън 14-девния срок за оспорване   

4. В тази насока, от страна на жалбоподателя се поддържа становището, че актът не му е връчен надлежно, поради което и срокът за неговото обжалване не е започнал да тече. Също така се възразява, че в подадената по административен ред жалба са изложени и съображения за нищожност на издаденият АУЗД, поради което същите не са ограничени със срок и са допустими за разглеждане. От съда се иска да отмени решението на административния орган и като разгледа жалбата по същество да отмени атакувания административен акт.

5. По делото е представена разписка от 12.01.2018г., в която срещу подпис лицето Д.Т.К.- в качеството на представител на „Н.Ф.“ ЕООД, е удостоверил получаването на АУДЗ № 1354-1/12.01.2018г. Разписката е придружена от пълномощно, съгласно което М.Д.К.– управител на „Н.Ф.“ ЕООД е упълномощила Д.Т.К.да представлява дружеството пред всички държавни, общински, финансови, банкови, съдебни, данъчни и административни органи.

Според товарителница № 137339047 куриерска фирма „Е.“, жалбата срещу АУДЗ №  1354-1/12.01.2018г. е подадена от адвокат Т.Д. на 29.01.2018г. и е регистрирана с вх. №  26-00-108/30.01.2018г. в деловодството на община Хисаря.

В самата жалба е посочено, че оспореният акт от една страна е незаконосъобразен – съставен в нарушение на изискванията на процесуалния закон, а от друга – съставен при погрешно прилагане на материалния закон. По същество са оспорени процесуалните действия на органите по местни приходи и размерът на установените суми за такса битови отпадъци. От контролния административен орган е поискано да отмени атакувания акт като неправилен и незаконосъобразен. 

6. Съобразно чл.107, ал.4 от  ДОПК, приложим в настоящото производство по силата на чл. 9б във вр. чл. 4 от ЗМДТ, актовете за установяван на задължения по декларация – чл. 107, ал. 3 от ДОПК, подлежат на обжалване в 14-дневен срок от връчването им. Същият срок е предвиден и в хипотезата на чл. 152, ал. 1 във вр. чл. 144, ал. 1 от ДОПК.

7. При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че изводите на решаващия орган по чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ - за просрочие на жалбата на „Н.Ф.“ ЕООД срещу АУДЗ № 1354-1/12.01.2018г., са правилни и законосъобразни. От друга страна не се доказва тезата на оспорващия, че до контролния административен орган е отправена претенция за прогласяване нищожността на процесния акт, в тази насока не са изложени и никакви съображения.  

Оспорването на административните актове по административен ред, включително когато това е процесуална предпоставка за съдебното обжалване, се извършва в установен в закона преклузивен срок. По - горестоящият административен орган не може да бъде сезиран безсрочно с жалба за прогласяване нищожност на първоначалния административен акт, защото законодателят не предвижда такъв ред за защита по ДОПК. Изискването на чл. 156, ал.1 от ДОПК за задължително предварително обжалване по административен ред като абсолютна процесуална предпоставка за съдебно обжалване се отнася само за случаите, в които горестоящият административен орган е сезиран в предвидения 14-дневнен срок. С пропускането на този срок издаденият акт за установяване на задължения по декларация влиза в сила. Само срещу нищожни административни актове е допустима защита и след този момент, но спорът е подведомствен вече на съда. Целта на съдебното производство е да бъде обявена нищожността на административния акт, за да не създава привидност на "правно нещо" в отношенията между данъчно-задълженото лице и органа по приходите. Съгласно пар. 2 от ДР на ДОПК за неуредените случаи се прилага АПК. На основание чл. 149, ал. 5 от АПК административните актове могат да се оспорват пред административния съд с искане за обявяване нищожността им без ограничение във времето. Следователно, при липса на специални процесуални правила в дял трети, глава XVIII от ДОПК, за случаите на искания за обявяване на нищожност, направени след изтичане срока за обжалване по чл.107, ал.4 респ. чл. 156, ал. 1 от ДОПК, следва да се прилагат общите правила на АПК, като спорът се отнася пред административния съд /така Определение № 9914/21.09.2016г., по адм. дело № 9860/2016г. на ВАС/.

В горния смисъл наведените пред настоящия състав твърдение за нищожност не могат да бъда разгледани по същество, тъй като производство по чл. 147, ал. 3 от ДОПК е с частен характер и същото не може да има за предмет провеждане на съдебен контрол по реда на чл. 149, ал. 5 от АПК.

8. Крайният извод е че оспореното Решение № 26-00-173 от 09.02.2018 г. на Началник отдел „Бюджет, счетоводство и местни приходи“ при Община Хисаря, в качеството на решаващ орган по чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ, е правилно и законосъобразно, а подадената срещу него жалба е неоснователна.

9. От страна на ответника в настоящото производство не се претендира присъждане на съдебни разноски, поради което произнасяне в тази насока не се дължи.

Ето защо, на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 88, ал.3 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК,  Съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Н.Ф.“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, ***, представлявано от управителя М.К.,  чрез адвокат Т.Д., срещу Решение № 26-00-173 от 09.02.2018 г. на Началник отдел „Бюджет, счетоводство и местни приходи“ при Община Хисаря - в качеството на решаващ орган по чл. 4, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.                     

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/