РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                    № 459

 

              гр. Пловдив,  02.03. 2018 год.

 

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

             ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ състав, в закрито съдебно заседание на втори март през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

 АДИМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

 като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА частно административно дело № 703 по описа за 2018 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по реда на чл.88, ал.3 от АПК.

  Образувано е по частна жалба на Д.И.А., ЕГН ********** ***, против Акт изх. № I 63/08.01.2018г. на НЕЛК, Специализиран състав по вътрешни заболявания, с който на основание чл.88, ал.2, т.2 от АПК, е оставена без разглеждане  жалбата му с вх. № 11534/30.11.2017г. срещу Експертно решение на ТЕЛК № 4379/05.10.2017г. при УМБАЛ “Пловдив“ АД, Трети състав и е прекратено производството по жалбата срещу това експертно решение.

             В частната жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на административния акт, като се претендира неговата отмяна от съда и връщане на преписката на административния орган за произнасяне по жалбата с вх. № 11534/30.11.2017г. срещу Експертно решение на ТЕЛК № 4379/05.10.2017г.  при УМБАЛ “Пловдив“ АД, Трети състав. Поддържа се, че акта на НЕЛК е постановен в противоречие с материално - правните разпоредби и в несъответствие с целта на закона.

    Ответникът – НЕЛК е на становище за неоснователност на частната жалба.

                Административен съд – Пловдив, ІІ отделение, ХII състав, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на частната жалба, събраните доказателства по делото, поотделно и в тяхната съвкупност, и взе предвид доводите на страните, прие за установено следното :

    Частната жалба е подадена в законоустановения срок по 88, ал.3 от АПК и от лице, за което обжалвания акт е неблагоприятен, имащо правен интерес от обжалване, поради което се явява процесуално ДОПУСТИМА.

                Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения :

              За да остави жалбата без разглеждане и да прекрати производството по административното обжалване на цитираното ЕР на ТЕЛК, съответно на основание чл.88, ал.1, т.2 от АПК по-горестоящият административен орган - НЕЛК е приел, че оспорването е просрочено, тъй като решението на ТЕЛК е било връчено лично на неговия адресат на 05.10.2017г., а той го е обжалвал след изтичането на 14 - дневния  преклузивен срок по чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето – на 30.11.2017г.

              Този извод на административния орган е правилен и законосъобразен, като същия се подкрепя изцяло от представените по делото доказателства.

              По делото не се спори от страните, а то се установява и от представеното на лист 27 и л.28 от делото Експертно решение на ТЕЛК № 4379/05.10.2017г. при УМБАЛ “Пловдив“ АД, Трети състав, че същото е било връчено лично на неговия адресат на 05.10.2017г., удостоверено с подписа му. Срокът за обжалването му по административен ред – 14 - дневен чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето, е изтекъл, на 19.10.2017г./четвъртък- присъствен ден/, а жалбата против него е била подадена на 30.11.2017г.

             Следователно, като е приел, че е налице хипотезата на чл.88, ал.1,т.2 от АПК по отношение на жалбата против това експертно решение и я е оставил без разглеждане, като е прекратил административното производство, административният орган е постановил законосъобразен акт, който следва да остане  в сила.

             Срокът за оспорване, предвиден в разпоредбата на чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето е процесуален и има преклузивен характер. Само в рамките този срок може да бъде упражнено процесуалното право на жалба, като с изтичането му се преклудира правото на жалбоподателя да извърши валидно процесуално действие по обжалване. В случая, срокът за обжалване е пропуснат и правото на оспорване на законосъобразността на Експертно решение на ТЕЛК № 4379/05.10.2017г.  при УМБАЛ “Пловдив“ АД, Трети състав,  е погасено.

              С оглед доводите на частния жалбоподател, следва в случая да се посочи, че противно на твърденията в частната жалба от данните по приложената административна преписка се установява, че с жалба с вх.  № 11534/30.11.2017г. Д.И.А. е сезирал НЕЛК срещу две ЕР на ТЕЛК - ЕР № 4379 от 05.10.2017г. и ЕР № 5512 от 23.11.2017г., съответно в НЕЛК са образувани две отделни административни производства по тази жалба. Първото е по оспорване на ЕР № 4379 от 05.10.2017г., което е прекратено с акт за прекратяване, предмет на настоящото производство. Второто производство е по оспорване на ЕР № 5512 от 23.11.2017г., на което е даден ход за разглеждане по същество от специализирания състав на НЕЛК.

              По отношение на останалите доводи в частната жалба, следва да се отбележи, че същите са неотносими към процесуално-правния въпрос, предмет на настоящото производство, касаещ срочното подаване на жалбата срещу ЕР на ТЕЛК, и доколкото те касаят законосъобразността на експертното решение, не следва да бъдат обсъждани в настоящото производство.

   Предвид изричната регламентация на чл.88, ал3 от АПК определението не подлежи на обжалване.

     Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе Административен съд – гр. Пловдив,  ІІ отд, ХІІ състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И 

 

    ОТХВЪРЛЯ частната жалба на Д.И.А., ЕГН ********** ***, против Акт изх. № I 63/08.01.2018г. на НЕЛК, Специализиран състав по вътрешни заболявания, с който на основание чл.88, ал.2, т.2 от АПК, е оставена без разглеждане  жалбата му с вх. № 11534/30.11.2017г. срещу Експертно решение на ТЕЛК № 4379/05.10.2017г. при УМБАЛ “Пловдив“ АД, Трети състав и е прекратено производството по жалбата срещу това експертно решение.

    

   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

 

 

 

 

                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ