РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1256

 

гр. Пловдив 21.06.2018г.

 

В       ИМЕТО     НА      НАРОДА

 

Пловдивският административен  съд ХХІІ състав, в закрито заседание на  21.06.2018г.  в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АНЕЛИЯ   ХАРИТЕВА

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ :  1. СТОИЛ   БОТЕВ

                                                                                                                                      2. ГЕОРГИ   ПАСКОВ

 като разгледа докладваното от съдия Георги Пасков ЧКНАХД № 726/18г. по описа на АС-Пловдив, ХХІІ състав, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по реда на чл. 229 и сл. от АПК.

С Протоколно определение от 08.02.2018г, постановено по АНД № 471 по описа за 2018г. на ПРС, ХVIII - ти наказателен състав е прекратил производството по делото.

Против горепосоченото определение е подадена частна жалба, същата е внесена в законоустановения и срок от надлежна страна и е допустима.

За да прекрати производството по делото въззивният съд е приел, че обжалваното НП е било връчено на жалбоподателя на 19.12.2017г., а жалбата против него е била подадена на 29.12.2017г.,  т.е. след изтичане на 7 дневния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН.

Частният жалбоподател излага твърдението, че съдът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 61, ал.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК съобразно която сроковете спират да текат за страните през дните обявени за национални празници по чл. 154, ал.1 от КТ. Според него НП е получено на 19.12.2017г.  и след като за официални празници през м. декември 2017г. са обявено датите 25, 26 и 27, то срокът е спрял да тече на 25 и е започнал отново да тече на 28, като седмодневния срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН изтича на 30.12.2017г.

Към частната жалба са приложени товарителница и и справка за проследяване на пратка на ЕКОНТ.

Настоящият съдебен състав намира, че в случая не следва да се приложи разпоредбата на чл. чл. 61, ал.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК поради следното:

Съгласно чл. 84 от ЗАНН доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Съобразно чл. 183, ал.2 от НПК  

 

 

 

срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден. Ал.4 на същия член регламентира, че когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Видно от горното е, че разпоредбата на чл. чл. 61, ал.2 от ГПК е неприложима в административнонаказателното производство.

Съдът намира частната жалба за основателна поради следното:

Видно от приложените към частната жалба товарителница и и справка за проследяване на пратка на ЕКОНТ е, че жалбата е била подадена в ЕКОНТ на 22.12.2017г.  Съгласно чл.184 от НПК срокът се счита спазен, ако до изтичането му молбата, жалбата или другите книжа са постъпили в съответния орган, в пощата, в друг съд, прокуратура или разследващ орган, в учреждението, където лицето изтърпява наказание или е задържано под стража, в поделението, където служи военнослужещият, или в дипломатическото или консулското представителство, когато лицето се намира в чужбина.

След като частната жалба е била подадена на 22.12.2017г., то срокът по чл.  59, ал.2 от ЗАНН не е изтекъл, поради което настоящият съдбен състав намира същата за процесуално допустима.

Предвид горното съдът намира обжалваното определение на НРС за незаконосъобразно. Същото следва да бъде отменено и делото следва да се върне на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ето защо Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОТМЕНЯ Протоколно определение от 08.02.2018г, постановено по АНД № 471 по описа за 2018г. на ПРС с което е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/

 

ЧЛЕНОВЕ : /п/

                     /п/