РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 № 675

 

 

гр. Пловдив, 30 март 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ТРИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети март  две хиляди и осемнадесетата година  в състав

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

като разгледа докладваното от административен съдия ГЕОРГИ ПАСКОВ  адм. дело № 757 по описа за 2018г. на Административен съд - Пловдив и като обсъди:

Производството по делото е образувано по жалба на Б.Н.М., ЕГН **********,*** против Заповед № ЗСП/Д-РВ/16.02.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Пловдив.

Относно допустимостта на жалбата съдът намира същата за процесуално недопустима поради следното:

Със Заповед № ЗСП/Д-РВ/16.02.2018г. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив е отказал на жалбоподателя месечна социална помощ за допълване на доходите по чл. 9 от ППЗСП, като тази заповед е била издадена на основание чл. 13, ал.2 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/.

Съобразно разпоредбата на чл. 13, ал 5 от ЗСП заповедта по ал. 2 се обжалва пред Директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Видно от горното е, че законодателят е предвидил задължително обжалване по административен ред на тези административни актове.

С писмо вх. № 6650/2018г. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ - Пловдив изрично е посочил, че заповедта му не е била обжалвана пред Директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, т.е  жалбата е била изпратена до Административен съд преждевременно.

Съобразно разпоредбата на чл. 130, ал.4 от АПК ако намери, че делото не му е подведомствено, съдът го изпраща на надлежния орган.

Предвид горното съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, а жалбата следва да се изпрати по подведомственост на Директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т.7  от АПК  Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 757 по описа за 2018г. на Административен съд – Пловдив.

ИЗПРАЩА жалбата по подведомственост на Директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: