ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  732

 

гр. Пловдив, 12.04. 2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, I отделение, XXVII състав в закрито заседание на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

 

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело 758 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

1. Производство е по реда на Глава X – та от Административнопроцесуалния кодекс.

2. Образувано е по жалба и молба - уточнение от  ***, в качеството ***ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. *********чрез адв. И.Д., срещу разпореждане, обективирано в писмо изх. № 17-РЦ-783/15.01.2018г., подписано от зам. – кмет ОСУТСИ в община Пловдив, с което искането на оспорващата, за продължаване на административното производство за изменение на ПУП по отношение на УПИ VI – зеленина, кв. 302-стра, 136-нов по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив, е счетено за недопустимо. Алтернативно се оспорва изричен отказ, обективиран в  писмо изх. № 17-РЦ-783/15.01.2018г.  да се одобри внесения в община Пловдив проект за изменение на ПУП за УПИ VI – зеленина, кв. 302-стра, 136-нов по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив.

В жалбата се излагат съображения за нищожност на оспорения административен акт като издаден от материално некомпетентен орган, иска се прогласяване на тази нищожност, алтернативно отмяна на акта и задължаване на компетентния административен орган да издаде съответна заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП.

3. От представените към жалбата доказателства и приложената административна преписка се установява следната фактическа обстановка:

По заявление вх. № А194П61/14.05.2001г. от ЕТ „Елвепина“ – *** и предложение по Протокол № 29, т. 2 от 23.05.2001г. на ЕСУТ при община Пловдив, с решение № 200, взето с Протокол № 15 от 22.06.2001г. на Общински съвет – Пловдив, е предоставен траен градоустройствен статут за обект, изграден на основание чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (отм.), представляващ: Павилион за захрани изделия и кафе на ул. „*********източно от Младежки дом, УПИ VI – зеленина, кв. 302-стра, 136-нов по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив.

С Протокол № 40, т. 21 от 01.10.2004 г. на Експертен съвет по устройство на територията  /ЕСУТ/ при община Пловдив е приет проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI – зеленина, кв. 302-стра, 136-нов по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив, третиращ уреждане на градоустройствения статут на посочения по-горе обект.

Със Заповед № ОА2570 от 14.09.2007г. на кмета на община Пловдив е одобрен приетият от ЕСУТ проект за изменение на ПУП- ПРЗ. Заповедта е отменен с Решение № 745/10.07.2008 г. по адм. дело № 105 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив.

По заявление вх. № 9400-32670(1)/04.12.2008г. и скица – предложение от *** отново е стартирана процедура по изменение на ПУП – ПРЗ за процесния имот.

С решение, взето с Протокол № 29, т. 18 от 29.07.2009 г., ЕСУТ при община Пловдив, на основание Решение № 125, взето с Протокол № 6 от 12.04.2017г. на Общински съвет – Пловдив за промяна предназначението на УПИ VI – зеленина, кв. 302-стра, 136-нов по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив,  е дал положително становище за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ.

Със Заповед № 09Д2174/21.08.2009г. на кмета на община Пловдив е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП, който проект е приет с Протокол № 42, т. 14 от 03.11.2009г. на ЕСУТ.

Със Заповед № 10ОА2942 от 24.11.2010г. на кмета на община Пловдив е одобрен приетият от ЕСУТ проект за изменение на ПУП- ПРЗ. Заповедта е отменен с Решение № 2948/18.12.2013 г. по адм. дело № 1645 по описа за 2011 г. на Административен съд - Пловдив

*********е подала заявление вх. № 7000-16530/29.09.2017 г. до район „Централен“ при община Пловдив, с което е поискала довършване на започната процедура по изменение на ПУП – ПРЗ за процесния имот.

Кметът на район „Централен“ при община Пловдив, с писмо изх. № 7000-16530/27.10.2017г. е изпратил подаденото заявление до зам. кмет „ОСУТСИ“ при община Пловдив за произнасяне по компетентност.

Заявлението е разгледано от Комисия по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, назначена със Заповед № 17ОА-1691/07.07.2017г. на кмета на община Пловдив. Съставен е протокол № 242/14.12.2017г., в който Комисията е взела решение, че счита искането за недопустимо. За така взетото решение е разпредено да се уведоми район „Централен“ и заявителя. Протоколът е подписан от членовете на комисията, сред които и Председателя - зам. кмет „ОСУТСИ“ при община Пловдив.

В заповедта за конституиране на Комисията е посочено, че задачите й са да дава становища по преписки, касаещи цялостни или частични подробни устройствени планове или техните изменения, засягащи имоти общинска собственост, както и промяна на градоустройственото предназначение на имоти – общинска собственост, по смисъла на Наредба №  7/2003г. за правилата и нормите за устройство на отделните видове територии.

С оспореното в настоящото производство писмо изх.№ 17РЦ783/15.01.2018г. зам. кмет „ОСУТСИ“ при община Пловдив е уведомил кмета на район „Централен“ при община Пловдив и Пенка Андреева – управител на ЕТ „Елвепина – Пенка Андреева“, че комисията по чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ с т.4 от протокол № 242/14.12.2017г. счита искането за недопустимо. Също така в писмото е указано, че с Решение № 2948/18.12.2013 г. по адм. дело № 1645 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив, влязло в сила на  28.03.2014г., е отменена Заповед № 10ОА2942 от 24.11.2010г. на кмета на община Пловдив за одобряване изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 136 /нов/, 302 /стар/ по плана на ЦГЧ – гр. Пловдив.

4. При тази фактическа обстановка от правна страна съдът съобрази следното:

Според чл. 135, ал. 1 от ЗУТ, собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти, непосредствено засегнати от предвижданията на плана, могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината, който в 14-дневен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Заповедта се издават въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината.

Съгласно чл. 136 от ЗУТ проектите за изменения на устройствените планове на основанията по чл. 134, ал. 1 и 2 се изработват, съгласуват, обявяват, одобряват и влизат в сила при условията и по реда на раздел III от глава седма. В случая по смисъла на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ проектът за изменение на ПУП – ПРЗ  в обхват до един квартал се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет.

Нормата на чл. 2, ал. 3 от НУРПУРОИ сочи, че цялостни или частични подробни устройствени планове или техни изменения, засягащи недвижим имот – общинска собственост, както и промяна на градоустройственото предназначение на имоти – общинска собственост, по смисъла на Закона за устройството на територията, се допускат със заповед на кмета на общината, след становище на комисия, назначена от кмета на общината.

По правилата на чл. 31, ал. 1 – ал. 3 от АПК, искането за издаване на административен акт се отправя до административния орган, който е компетентен да реши въпроса. Когато органът, започнал производството, установи, че индивидуалният административен акт трябва да бъде издаден от друг административен орган, той му изпраща незабавно преписката, като уведомява този, по чиято инициатива е започнало производството, както и привлечените до момента заинтересовани граждани и организации. Искането, внесено в срок пред некомпетентен орган, се смята внесено в срок.

Според чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от АПК непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. Когато производството е образувано в един орган и той следва да направи предложение до друг орган за издаването на акта, мълчалив отказ възниква независимо дали издаващият акта орган е бил сезиран с предложение.

Правилата на чл. 21, ал. 1 и ал. 4 от АПК дефинират като индивидуални административни актове изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт; индивидуален административен акт е и отказът на административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие.

По смисъла на чл. 21, ал. 5 от АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

Понятието за административен орган се съдържа в §1, т. 1 от ДР на АПК и гласи - "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон. Органите принадлежащи към системата на изпълнителната власт са изброени в чл. 19 от Закона за администрацията, в частност на териториално ниво това са: кметовете на общини, на райони и на кметства и кметските наместници.

Според чл. 3,  ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативите актове, законът е нормативен акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт.

В хипотезите на чл. 53, ал. 1 – 4 от АПК са разгледани случаите, когато за издаването на административния акт специален закон изисква съгласието или мнението на друг оран. Ако не е предвидено друго, административният орган, водещ производството, търси незабавно съдействието на този орган. Другият орган отговаря на запитването в срок, определен от водещия производството орган, но не по-дълъг от 14 дни. Ако другият орган не се произнесе в срок, това се приема като съгласие от негова страна. Ако в определения срок мнението не бъде съобщено, актът се издава без него.

4. При тази фактическа и правна установеност, съдът намира че оспореното писмо изх. № 17-РЦ-783/15.01.2018г., подписано от зам. – кмет ОСУТСИ в община Пловдив, за което се твърди да съдържа изрично волеизявление за отказа да бъде разгледано по същество отправеното от жалбоподателката искане, алтернативно отказ за одобряване на проект за изменение на ПУП, не притежава белезите на индивидуален административен акт. Същото обективира резултат от дейността на колективен орган, конституирана въз основа на подзаконов нормативен акт, чието издаване не е предвидено в ЗУТ.  Каза се, във функциите на Комисията са включени задълженията да подпомага дейността на кмета на общината при разглеждане на заявления за изменение на ПУП, чрез предоставяне на становища. След като в ЗУТ не е предвидено участието на такъв орган в производството по изменение на устройствените планове – за разлика от становищата на главния архитект на общината респ. приемането на проекта от общинския експертен съвет, взетите от Комисията решения не са задължителен етап от процедурата и не са обвързващи за компетентния  административен орган. Процесната комисия не е орган от системата на изпълнителната власт и не е носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон, поради което не може да бъде определена като административен орган годен да издава индивидуални административни актове. В този смисъл съдът намира, че решенията на комисията нямата съгласувателен, а консултативен характер и техен адресат не е заявителят, а органът провеждащ процедурата. Това налага да се приеме, че решенията на комисията са от категорията актове посочени в чл. 21, ал. 5 от АПК, поради което не подлежат на самостоятелен съдебен контрол. Обстоятелството, че в протокол № 242/14.12.2017г. е вписано заявителят да бъде уведомен за взетото решение не променя горния извод. Предприетото действие  обезпечава правото на последния да участва в производството, без да се засягат пряко негови права или законни интереси.

От друга страна в оспореното писмо не се съдържа самостоятелно волеизявление, което да обективира прекратяване на производството или изричен отказа за издаване на желания административен акт. Същото има информативен характер, подписано е от зам. кмет „ОСУТСИ“ при община Пловдив, който изпълнява функциите на председател на комисията, именно за резултатите от чиято дейност е уведомен заявителя.

За пълнота следва да се посочи, че дори след изричните указания на съда оспорващият не е насочил възраженията си към актове, действия или бездействия на кмета на община Пловдив или на ЕСУТ при община Пловдив.

При съобразяване правилото на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България, настоящият състав намира, че процесното писмо би подлежало на самостоятелен съдебен контрол единствено ако за заявителя не е предвиден изричен ред за защита. Не е такъв настоящият случай. Заявление вх. № 7000-16530/29.09.2017 г. е подадено до некомпетентен орган и по правилата на чл. 58, ал. 2 вр. чл. 31, ал. 3 от АПК, за заявителя е налице възможност да оспори изричен или мълчалив отказа на компетентния орган – кмета на общината, в рамките на законоустановените преклузивни срокове.

При това положение, с оглед разпоредбата на чл. 159, т. 1 от АПК, следва да се констатира, че жалбата е недопустима, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено. Разноски от ответника не се претендират, поради което и не следва да се присъждат.

Ето защо, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  ***, в качеството на ***ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. *********чрез адв. И.Д., срещу разпореждане, обективирано в писмо изх. № 17-РЦ-783/15.01.2018г., подписано от зам. – кмет ОСУТСИ в община Пловдив, ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 758 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  /П/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

ПК