ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  747

 

гр. Пловдив, 13.04.2018 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, I отделение, XXVII състав в закрито заседание на тринадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

 

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело 790 по описа на съда за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „**“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:  ***, представлявано от управителя Т.Б., чрез „Адвокатско дружество Й. и сие“, представлявано от адвокат А.Й., срещу Заповед № 18ОА137/25.01.2018г. на кмета на община Пловдив.

При проверката по редовността на жалбата съдът е установил, че оспорващият не е представил доказателства за внасяне на дължимата се държавна такса по производството. С разпореждане № 1759/15.03.2018 г. съдът е предоставил на жалбоподателя 7 – дневен срок за отстраняване на нередовността, с указание, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено.

Съобщението е получено на 19.03.2018г., на посочения в жалбата съдебен адрес:***, офис 10, от Е.М.- сътрудник, срещу подпис и задължение да го предаде на процесуалния представител на оспорващия.

Според чл. 38 и чл. 39, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс във вр. с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото, а  когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат съобщенията - съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника.

По делото е представено изрично пълномощно, с което управителят на „**“ ЕООД е упълномощил Адвокатско дружество „Й. и сие“, представлявано от адвокат А.Й. да подаде жалба срещу процесната заповед.

Според чл. 46 от ГПК,  когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме. Друго лице може да бъде всеки работник или служител на адресата. С получаването на съобщението от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата

Посочената правна възможност и представената по делото разписка налагат извода, че съобщението е връчено редовно на жалбоподателя и в указания срок нередовността на жалбата не е отстранена.

При това положение, с оглед разпоредбата на чл. 158, ал. 3 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство - прекратено. Разноски от ответния административен орган не е се претендират, поради което и не следва да се присъждат.

Ето защо, Съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „**“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:  ***, представлявано от управителя Т.Б., чрез „Адвокатско дружество Й. и сие“, представлявано от адвокат А.Й., срещу Заповед № 18ОА137/25.01.2018г. на кмета на община Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 790 по описа на Административен съд Пловдив за 2018 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/