ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 529

гр. Пловдив, 14.03.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, I отд.,  I с., в закрито заседание на четиринадесети март   през две хиляди и осемнадесета  година,  в състав:

 

                       Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА

                  

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ДАРИНА МАТЕЕВА адм. дело номер 799 описа за 2018 година и като обсъди:

 

Образувано е по жалба на  „С.34“ ЕООД, ЕИК: ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от Р.Д.Б., ЕГН: ********** в качеството на управител, чрез адвокат С.С.- САК, гр. ***срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“-магазин за продажба на врати,находящ се в гр.***, стопанисван от дружеството-жалбоподател ,обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ №ЗО-0300635/06.03.2018г.,издадена от Х.Х.-Директор Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив.

Жалбоподателят счита разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта за незаконосъобразно с искане за отмяната му . Релевират се доводи,че текстът на заповедта не разкрива в яснота съображенията за допускане на предварително изпълнение, според изискванията на чл. 60, ал.1 АПК. Посочените основания за допускане на предварително изпълнение в заповедта не обосновават необходимост от допускане на предварително изпълнение поради липса на обвързване на изброените основания с конкретиката на случая. Твърди се, че нарушението не отговаря като тежест и настъпил вредоносен резултат на наложената принудителна мярка. Тоест, липсват фактически основания с конкретни съображения и наличие на някоя от предпоставките в чл. 60, ал.1 АПК, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение, предвид характера на самото нарушение.

Посочено е, че издаване на ПАМ преди да бъде издадено наказателно постановление лишава субекта от привилегията по см. на чл. 187, ал.4 ЗДДС, като в случая НП не е било връчено,дори нещо повече то не е било съставяно.

По подробно изложени  съображения в жалбата за незаконосъобразност на оспореното разпореждане се иска неговата отмяна, както и спиране на допуснатото предварително изпълнение до окончателното решаване на спора по настоящата жалба на основание  чл. 60, ал.5 АПК.

Ответната страна в нарочно писмено становище, чрез процесуалния си представител  твърди, че необходимостта от предварително изпълнение е обоснована, с оглед на защитата на особено важни държавни интереси, а именно фискалната политика на държавата. Претендира разноски.

Жалбата против допуснатото със заповедта предварително изпълнение е подадена от адресат на неблагоприятен административен акт в тридневен срок от връчване - в разписка за връчване е удостоверена дата 12.03.2018г., жалбата е подадена на 13.03.2018г. Оспорването е допустимо.

Разгледано по същество, същото се явява НЕОСНОВАТЕЛНО.

Предварителното изпълнение е допуснато на основание  чл. 188 ЗДДС във вр. с чл. 60 АПК със заповедта - съдържащо се в административния акт и наименовано разпореждане. Съгласно чл. 60, ал.1, ал.4 АПК: "В административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция.; Разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.".

         Със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № /ПАМ/  №ЗО-0300635/06.03.2018г.,издадена от Х.Х.-Директор Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, е наложено „ запечатване на търговски обект"- магазин за продажба на врати,находящ се в гр.***, стопанисван от дружеството-жалбоподател и забрана за достъп до него за срок от седем дни. Посочено е, че запечатването ще се извърши на 15.03.2018г. от 12.00ч.

Разпореденото предварително изпълнение на наложената ПАМ е мотивирано с предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел: А/ да се защити особено важен държавен интерес - спазване на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, "в което се изразява в интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните доходи и размера на публичните задължения".; Б/ при съществуването на опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено; В/ при хипотеза, в която закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

         Посочено е, че допуснатото предварително изпълнение е съобразено с наличие на предпоставките в чл. 60, ал.1 АПК - необходимо е да се защитят важни интереси /описаните по-горе/ и ако не бъде допуснато предварително изпълнение съществува опасност от извършване на ново нарушение, а опасността за фискалния ред при констатирана подобна практика, водеща до отклонение от данъчно облагане, би била непосредствена.

Посочено е, че "Издаването на съответен документ от регистриран  в обекта ЕКАФП за всяка една извършена продажба заплатена в брой   е нормативно установено  задължение на субектите, стопанисващи или управляващи търговски обекти, което следва да изпълняват при съответните предпоставки." Изтъкнато е, че при неизпълнение на това задължение се препятства контролната дейност и не може да бъде установена фактически реализирания оборот от проверявания обект, тъй като липсват обективни критерии.

         В конкретния случай административния орган се е позовал на установено неспазване на реда на издаване на касова бележа от въведено в експлоатация и работещо ФУ в проверения обект , при съобразяване характера на дейността на същия-обект за търговия със стоки ,чието търсене е обусловено от ръста на строителство в последните години и стойността на стоките,подробно описани в поръчката,пратена чрез ПОС терминал от клиент ,за което не е издаден фискален бон от въведено в експлоатация  и работещо в обекта фискално устройство.

Тези факти с основание са приети като свидетелстващи за липса на отчитане в цялост на извършените продажби през касовия апарат, което определя поведението на проверяваното лица като накърняващо съществено обществения интерес и фискалната политика на държавата, тъй като не позволява да бъдат проверени извършените продажби с последица - неправилно определяне на реализираните доходи. Посочено е, че събраните данни налагат извод, че една от целите на търговеца е именно отклонение от данъчното облагане, което води винаги до негативни последици за фиска. Необходимостта от предварителното изпълнение в случая е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, довели до извършеното деяние. Търговецът е извършил административно нарушение, с което се засяга основният ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността за неотчитане на приходи, както и другите допуснати нарушения на действащото законодателство и да бъде коригирано поведението към спазване отчетността и начисляването на дължимите данъци върху реализираните обороти.

         Следващ ,втори аргумент за допускане на предварителното изпълнение е възможност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта. Административният орган е посочил в мотивите на заповедта,че поведението на търговеца изисква превъзпитание към спазване на фискалната политика и преодоляване възможност от затрудняване изпълнението на ПАМ.

На трето място е преценено, че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда - съществено отклонение от данъчното облагане по отношение конкретния субект.

         ПАМ е наложена за нарушение на чл.3,ал.1 от Наредба Н-18 / 13.12.2006 г. на МФ вр. с чл. 118, ал.4, т.1 ЗДДС,установено при извършена оперативна проверка на 28.02.2018г. в 10,00 часа в обекта на дружеството-жалбоподател ,като е констатирано,че за извършена покупка от клиент на 16.02.2018г. на стойност 1321,00 лева на стоки, подробно описани в поръчката,пратена чрез ПОС терминал от клиент ,не е издаден фискален бон от въведено в експлоатация  и работещо в обекта фискално устройство „Елтрайд А1-KL“с индивидуален номер ED295016 и ИН на ФП 3897370 ,нито касова бележка от кочан с ръчни касови бележки,в момента на извършване на плащането.

 В разпоредбата на чл. 60, ал. 1 АПК,както вече се посочи, са уредени няколко хипотези, при наличието на които е допустимо предварително изпълнение на акта: когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

За законосъобразността на разпореждането за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ /като част от заповедта/ по чл. 60, ал. 1 АПК е достатъчно наличието на едно от предвидените в разпоредбата основания /в този см. определения на ВАС по адм.д. № 2477/17 г., адм.д. № 2663/17 г., адм.д. № 2811/17 г., адм.д. № 2829/17 г., адм.д. № 2808/17 г., адм.д. № 2975/17 г., адм.д. № 3262/17 г., адм.д. № 3893/17 г., както и Определение № 4654/2017 г./. Законодателят не изисква кумулативност на посочените в текста предпоставки, поради което при установеност на една от тях, следва извод за неоснователност на искането за спиране на предварителното изпълнение, респект. обжалване на разпореждането за допускането му.

По отношение на първото основание,посочено в разпореждането за предварително изпълнение на Заповед № ЗО-0300635/06.03.2018г. -да се защити интересът на държавния бюджет за законосъобразно регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект, респективно правилното определяне на реализираните от задълженото лице приходи и размера на публичните му задължения-органът е изложил и конкретните обстоятелства, въз основа на които е приел, че е застрашен важен държавен интерес, а именно :липсата на каквото и да било отразяване на продажби в обекта за периода от 16.02.2018г. до 27.02.2018г.,наличието на клиентски поръчки и обяснението на присъствалото по време на проверката лице за начина на разплащане с клиентите,както и  големината на търговския обект-100 кв.м.-изложбена зала,характера на дейността-търговия с врати и аксесоари,стойността на неотразената продажба съотнесена към отчетените на ФУ обороти-0 лв.

Горното е довело до направения от органа  извод, че се укрива значителна част от продажбите, което като последица се явява неправилно определяне на реализираните доходи.

При така посочените фактически основания, съдът намира, че е мотивирано първото от посочените основания за допускане на предварителното изпълнение на наложената принудителна административна мярка. Неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажби чрез фискално устройство в проверявания обект на 28.02.2018г., засяга важни държавни интереси, свързани с отчитането на приходите от задължените лица и заплащането на данъци върху действителния им размер. Налице е защитим държавен интерес от категорията на чл. 60, ал.1 АПК, който представлява самостоятелно основание за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на издадения индивидуален административен акт.

В оспорената заповед предварителното изпълнение е постановено, както с посочване на правното основание, така и при изложени фактически основания, които са довели органа до извод за неговата необходимост. Аргументирано, според съда, е обосновано наличието на особено важен държавен и обществен интерес със защитата на установената фискална дисциплина, достатъчно основание за допускане на предварително изпълнение на заповедта.

Изводите на органа са обосновани с конкретните обстоятелства на извършваната от търговеца дейност и установеното нарушение.

Разпореждането за допускане на предварително изпълнение е съобразено със специалните изисквания на закона.

Относно заявените от жалбоподателя съображения в жалбата за липса на доказателства за установено административно нарушение ,то следва да се подчертае,че същите нямат отношение към законосъобразността на разпореждането за допускане на предварително изпълнение.Такива доводи са относими към законосъобразността на наложената ПАМ,но не са относими към процедрата или основанията по чл.60 АПК,поради което не следва да се разглеждат.

Относно релевираните от жалбоподателя доводи за незаконосъобразност на допуснатото предварително изпълнение на принудителната административна мярка поради липсата на издадено наказателно постановление .

Производствата по  чл.186 и 187 от ЗДДС  за налагане на принудителна административна мярка и по ЗАНН за налагане на административно наказание за извършено административно нарушение на основание чл.185 от ЗДДС са различни и се провеждат по предвидената за тях законова регламентация. Изрично в чл.186, ал.1 от ЗДДС е предвидено, че принудителна административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни се прилага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции. Последните се налагат на основание чл.185 от  ЗДДС. При тази уредба предвиденото в чл.187, ал.4 от  ЗДДС прекратяване на принудителната административна мярка по молба на наказаното лице, придружена от доказателства за плащане на глобата или имуществената санкция не води до извода направен от съда, че основна цел на принудителната административна мярка е обезпечаване на вземането за глобата или санкцията. Принудителна административна мярка се налага независимо от предвидената административно-наказателна отговорност по чл.185 от  ЗДДС .

Изложеното в съвкупност,сочи на неоснователност на подадената жалба с искане за отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ № №ЗО-0300635/06.03.2018г.,издадена от Х.Х.-Директор Дирекция "Контрол" при ТД на НАП – Пловдив.

Относно направеното искане за присъждане на разноски.

На ТД на НАП - Пловдив се дължи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, тъй като производството е по реда на АПК, а възнаграждението следва да се определи съгласно чл. 78, ал.8 ГПК/ред. ДВ бр.8/24.01. 2017 г./ във връзка с чл. 37, ал.1 ЗПП и чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

По мотивите  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отд., І състав:

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  „С.34“ ЕООД, ЕИК: ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от Р.Д.Б., ЕГН: ********** в качеството на управител чрез адвокат С.С.- САК, *** срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“-магазин за продажба на врати,находящ се в гр.***, стопанисванн от дружеството-жалбоподател ,обективирано в Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ №ЗО-0300635/06.03.2018г.,издадена от Х.Х.-Директор Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив.

ОСЪЖДА „С.34“ ЕООД, ЕИК: ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от Р.Д.Б., ЕГН: ********** в качеството на управител, чрез адвокат С.С.- САК, ***да заплати на ТД на НАП-Пловдив сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                                             СЪДИЯ: