О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

679

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 02.04.2018 г. по АХД № 801 по описа на съда за 2018 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на Н.Г.М., ЕГН **********,***.

Съдът констатирал, че така подадената искова молба не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1, т.т. 4 и 5 и чл. 128, т. 3 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

Поради това, същата е оставена без движение, а на ищеца е дадена възможност да отстрани нередовностите.

Съобщението, че исковата молба е оставена без движение, в което са посочени задълженията на ищеца, е връчено лично на 19.03.2018 г. В законоустановения 7-дневен срок, изтекъл на 26.03.2018 г., нередовностите на исковата молба не са отстранени. Поради горното производството по делото следва да бъде прекратено.

Ето защо, на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 801/2018 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.

        

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

СЪДИЯ: