РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

             

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 837

 

гр. Пловдив, 27 април 2018 г.

 

 

 

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІI отделение, XVІI състав, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди и осемнадесетата година, в състав:                                                                                                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от  председателя административно дело № 805 по описа за 2018 година, и за да се произнесе,  взе предвид следното :

 

1. Производството е по реда на чл. 88, ал. 3 от Административнопроцесуалния закон, във връзка с чл. 89 от АПК, във връзка с чл. 26 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

2. Образувано е по Жалба на “Н.-3“, ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр***, чрез управителя И.И.К., ЕГН **********, понастоящем в затворническо общежитие от открит тип „Градина“, към затвора Стара Загора срещу Решение № 24 от 18.01.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна пректика“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите, с което е оставена без разглеждане молбата на “Н.-3“, ЕООД за възстановяване на срока за обжалване на Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014г. на Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенциа за приходите.

3. Решението на контролния административен орган е било изпратено на неговия адресат с писмо придружено с известие за доставяне, като според изричното отбелязване върху същото, то е било връчено на 21.02.2018 г., на П.В., по отношение на когото не е отбелязано в какво точно качество е получил писмото и каква е връзката му с “Н.-3“, ЕООД или пък с неговия управител К..

При това положение, ще следва да се приеме, че жалбата е подадена в рамките на срока предвиден в процесуалния закон и при наличието на правен интерес, поради което е ДОПУСТИМА.

4. С Искане за възстановяване на срока за обжалване вх. № 14740 от 28.09.2017 г., адресирано до Върховния административен съд, “Н.-3“, ЕООД, чрез управителя И.И.К., е заявило молбата си да бъде възстановен срока за обжалване на Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014г. на Териториална дирекция, Пловдив на Национална агенциа за приходите, по адм. дело №1543 по описа на Административен съд Пловдив за 2014 г., поради настъпили нови обстоятелства, неизвестни за онзи момент на съда и на вещото лице.

5. С оглед указанията на сезирания съд, да се уточни искането, в смисъл дали се претендира отмяна на конкретен съдебен акт или възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт, с допълнителна молба, представляващия дружеството, изрично е заявил, че моли за възстановяване на срока за обжалване на Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014г.

Явно, искането на К. е еднозначно и несъмнено установено.

При това положение, с Определение № 14628 от 30.11.2017 г., постановено по адм. дело № 12888 по описа за 2017 г., Върховният административен съд е прекратил производството по делото и е изпратил искането за произнасяне по компетнтност на Директора на Дирекция „Обжалване е данъчно - осигурителна практика, Пловдив към Централно управление на НАП.

6. С Решение № 24 от 18.01.2018 г., Директорът на Дирекция „ОДОП“, Пловдив при ЦУ на НАП е оставил без разглеждане молбата на “Н.3“, ЕООД за възстановяване на срок за обжалване на Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014 г. на ТД на НАП - Пловдив, като е намерил същата за процесуално недопустима.

Този резултат е основан на следните факти, констатирани от административния орган :

Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014 г., на ТД на НАП, Пловдив е бил обжалван от неговия адресат - “Н.3“, ЕООД, пред Дирекция „ОДОП“, Пловдив с жалба вх. № 20-25-48 от 12.03.2014 г. С Решение № 447 от 07.05.2014 г., Директорът на Дирекция „ОДОП“, Пловдив е потвърдил изцяло акта.

В срока по чл. 156, ал. 1 от ДОПК, ревизираното лице е оспорило акта пред Административен съд Пловдив, като по този повод е било образувано адм. дело № 1543 по описа на съда за 2014 г. С Решение № 1643 от 11.08.2015 г., постановено по същото дело, сезирания адмистративен съд е отхвърлил изцяло жалбата на “Н.3“, ЕООД срещу Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014 г., на ТД на НАП - Пловдив.

По повод подадена от дружеството касационна жалба срещу това съдебно решение е било образувано адм. дело № 11527 по описа на Върховния административен съд за 2015 г. С Определение № 12112 от 16.11.2015 г., постановено по същото дело, на основание чл. 216, във връзка с чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът е оставил касационната жалба срещу Решение № 1643 от 11.08.2015г. по адм. дело № 1543/2014г. по описа на Административен съд Пловдив без разглеждане и е прекратил производството по делото.

При това положение е била подадена частна жалба от дружеството, като с Определение № 14025 от 21.12.2015 г., постановено по адм. дело №14189 по описа за 2015 г., Върховният административен съд, в 5-членен състав е оставил в сила Определение № 12112 от 16.11.2015 г., постановено по адм. дело № 11527 по описа на ВАС за 2015 г.

Този съдебен акт е окончателен.

7. Описаните до тук факти, не са спорни между страните. Те налагат да се направи еднозначния извод, че след постановяване на окончателното Определение № 14025 от 21.12.2015 г., по адм. дело №14189 по описа на ВАС за 2015 г., процесният  Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014 г., на ТД на НАП – Пловдив, е влезнал в сила и е добил статута на стабилен административен акт. Тоест, този окончателно стабилизиран  административен акт гарантира, както по отношение на административния орган, така и по отношение на неговия адресат, окончателно и непререшимо, осъществимост на разрешения с него материалноправен проблем така, както това е установено в акта.

С оглед разрешаването на текущия административноправен спор пък, това означава, че правото на “Н.3“, ЕООД, да обжалва Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014 г., на ТД на НАП - Пловдив, по административен и съдебен ред е надлежно упражнено, съответно надлежно осъществено в рамките на едно административно и три съдебни производство и погасено с окончателното приключване на спора относно валидността и законосъобразността на въпросния ревизионния акт.

При това положение, не е мислима каквато и да е възможност за възобновяване на срока за упражняване на право на обжалване, което е вече упражнено, осъществено и погасено. Няма установен процесуален ред, по който такова искане да бъде заявено, разгледано и разрешено, поради което същото е недопустимо.

8. Като е достигнал до същия извод, контролния административен орган е постановил обонснован и съответен на процесуалния закон акт.

 

Водим от горното, Пловдивският административен съд, ІI отделение, XVІI състав,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТХВЪРЛЯ Жалбата на “Н.-3“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр***, чрез управителя И.И.К., ЕГН **********, понастоящем в затворническо общежитие от открит тип „Градина“, към затвора Стара Загора срещу Решение № 24 от 18.01.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна пректика“, Пловдив към Централно управление на Национална агенция за приходите, с което е оставена без разглеждане молбата на “Н.-3“ ЕООД за възстановяване на срока за обжалване на Ревизионен акт № 241305044 от 18.02.2014 г. на Териториална дирекция - Пловдив на Национална агенциа за приходите.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                       

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :