РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

                                               

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 769

 

гр. Пловдив, 18 април 2018 г.

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XI с., в закрито заседание на осемнадесети април  през две хиляди и осемнадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

като разгледа   адм. дело № 814  по описа за 2018  г., взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на И.Г.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, против решение № 27, взето с протокол № 6/26.02.2018 г. на Общински съвет – Стамболийски за поемане на дългосрочен общински дълг на основание чл.17 от ЗОД – съгласно направено изрично уточнение с молба вх.№ 7181 от 10.04.2018 г.

Жалбата е недопустима предвид следното:

За жалбоподателя липсва правен интерес от оспорването на така посоченото решение на ОбС Стамболийски, тъй като посредством него не се засяга пряко и непосредствена правната му сфера.

По аргумент от чл. 3, чл. 39, чл. 40 и чл. 45 от Закона за публичните финанси, поемането на общински дълг, като компонент на обществените отношения в системата на публичните финанси, е част от решението за приемане на общинския бюджет. С него се определя максималният размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година. Съгласно чл. 40 ЗПФ дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг са дефинирани като приоритетно задължение на общинския бюджет, а сумите от поетия дълг участват в приходната част на общинския бюджет - чл. 45, ал. 1, т. 1, б. "ж" ЗПФ. Независимо, че решението за поемане на общински дълг е акт с еднократно правно действие и засяга неопределен кръг лица, то същото не рефлектира непосредствено в тяхната правна сфера, поради което не би могло да се квалифицира като общ административен акт. Бидейки волеизявление на Общинския съвет, това решение е правен акт, който не засяга пряко права, свободи или законни интереси на местната общност, тъй като въздействието му е опосредено от действието на акта за приемане на общинския бюджет. Последният, съобразно приетото с ТР № 2/16.04.2013 г. на ВАС по т. д. № 4/2011 г., подлежи на съдебен контрол за законосъобразност и именно в неговите рамки следва да се прецени корелацията на конкретното решение за поемане на дълг с определения максимален размер на общинския дълг. Пряка рефлексия в правната сфера на оспорващия обаче решението за поемане на дълг няма, поради което жалбоподателят няма правен интерес от оспорването.  В този смисъл Определение № 6464 от 2.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 6009/2015 г., I о., докладчик съдията Б.Л.

 

Отделно от това, жалбата е и просрочена.

Същата е подадена след изтичането на 14-днвения срок за оспорване на решенията на Общинския съвет – процесното решение е прието на 26.02.2018 г. и още на същата дата е публикувано на интернет страницата на Община Стамболийски видно от извадка от същата на л.26 по делото.

Срокът за оспорване на процесното решение тече именно от въпросната дата 26.02.2018 г. и изтича на 12.03.2018 г. С подаването на жалбата на 13.03.2018 г. вече се е преклудирала възможността на жалбоподателя да оспори решение № 27, взето с протокол № 6/26.02.2018 г. на Общински съвет – Стамболийски. Подаването на жалбата на въпросната дата 13.03.2018 г. не се оспорва от жалбоподателя – уточнение вх. № 7218 от 11.04.2018 г., а сочените доводи, че се е запознал с оспореното решение по-късно след публикуването му на официалната страница на Община Стамболийски няколко дни след това, не са подкрепени с доказателства. Обратно, както се посочи по-горе, извадка от въпросната страница, представена ведно с административната преписка от страна на ответника, сочи, че процесното решение е публикувано на същия ден, на който е взето в 17.40 часа – л.26 по делото.

 

 

 

 

 

Ето защо и на основание чл.159 т.4 и т.5 от АПК, съдът

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

         

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, против решение № 27, взето с протокол № 6/26.02.2018 г. на Общински съвет – Стамболийски за поемане на дългосрочен общински дълг на основание чл.17 от ЗОД.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 814/2018г. на Административен съд Пловдив.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

       

          Административен съдия: