ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№699

Град Пловдив 03.04.2018 Година   

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен Съдград Пловдив, ХХVІІІ състав, в  закрито заседание на трети април през две хиляди и осемнадесета година в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията адм. дело880 по описа за 2018година, за да се произнесе, взе в предвид следното:

Постъпила е жалба от д- р Д.В.П. срещу Разпореждане №РО-5-15-00370692/01.02.201г., издадено от Ръководител на контрол по разходите на ДОО в ТП на НОИ-Пловдив, с което е разпоредено спрямо нея да се съберат суми по акт за начет. Настоящият състав след като разгледа жалбата, по която е образу­вано производството по настоящото дело, намира че същото следва да бъде прекратено, а делото изпратено по подведомственост на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, поради следните за това основания:

От постъпилата от ТП на НОИ – Пловдив преписка се установява, че в действителност е издадено посоченото разпореждане № РО-5-15-00370692/01.02.2018г, с което е разпоредено спрямо нея и още три лица солидарно да възстановят суми от начет в едно с дължимите към тях лихви, предмет на Акт за начет №РМ-5-15-00352580/11.12.2017г.. Срещу така постановеният административен акт от П. е била подадена чрез органа, издал административният акт, жалба вх.№1054-15-4/05.02.2018г. до Директора на ТП на НОИ-Пловдив по реда на чл.117 ал.1, т.2, б.”в” от КСО. Съгласно разпоредбата на чл.117 ал.1, т.2, б.”в” от КСО “пред ръководителя на съответното териториално поделение на Нацио­налния осигурителен институт се подават жалби срещу разпорежданията “за събиране на сумите по ревизионните актове за начет ”, като съгласно чл.117 ал.3 от КСО посочения Ръководител се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едно­месечен срок от получаването им. В разпоредбата на чл.118 от КСО е предвидено, че вече “Решението на ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт може да се обжалва в 14 дневен срок от получаването му пред административния съд.

При тази правна уредба се обосновава извода за задължителност на административното обжалване – пред по – горестоящия орган, чието реше­ние вече подлежи на съдебен контрол пред Административния Съд по реда на АПК. В случаят не е и негов мълчалив отказ, защото административната процедура не е била приключила, като към момента на подаване на жалба с вх.№ 1054-15-4/05.02.2018г. до Директора на ТП на НОИ-Пловдив тя е била в процес по връчване на издадения административен акт и не е изтекъл срока за неговото обжалване. Ето защо за горестоящият административен орган не са били налице предпоставките за произнасяне от негова страна, поради което не би могъл да формира и посоченият от жалбоподателя мълчалив отказ, който да обосновава разглеждане на подадената до съда жалба. В предвид на това съдът счита, че понастоящем все още не е изчерпан задължителния администра­тивен ред за оспорване на посоченото разпореждане, поради което произ­водството по настоящото дело на основание чл.159 т.1 от АПК  подлежи на прекратяване, а жалбата на Д.П. на основание чл.130 ал.4 от АПК следва да се изпрати по подведомственост на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, за произнасяне.

Ето защо на основание чл.159 т.1, чл.160 ал.1 от АПК и чл.130 ал.4 от АПК Административен съдПловдив - ХХVІІІ състав :

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №880/2018г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХVІІІ състав.

ИЗПРАЩА по подведомственост жалбата на д- р Д.В.П. срещу Разпореждане №РО-5-15-00370692/01.02.201г., издадено от Ръководител на контрол по разходите на ДОО в ТП на НОИ-Пловдив на Директора на ТП на НОИ – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ по реда на АПК в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Ръководи­теля на ТП на НОИ – Пловдив.

СЪДИЯ :