О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 775

 

гр. Пловдив, 18 април 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на осемнадесети април, две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

 като разгледа частно административно дело №904 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.88, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

М.А.Н., ЕГН **********, като собственик на ЕТ ******, заличен търговец, със седалище и адрес на управление: ***********, ЕИК ******, представлявана от адвокат С.К.- пълномощник, обжалва Решение №118 от 06.03.2018г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП), с което е оставена без разглеждане жалба на Н. против Ревизионен акт (РА) с №131203761 от 22.10.2012г., издаден от Ф.Г.К.- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, изнесено работно място (ИРМ), гр. Смолян, на НАП, и производството по жалбата е прекратено.

Претендира се отмяна на оспорения акт.

По допустимостта на жалбата съдът констатира следното:

По делото не са ангажирани доказателства за датата, на която оспореното решение (листи 9-10) е получено от жалбоподателката, поради което следва да се приеме за установено, че подаването на жалбата (листи 4-6) чрез ответника на 16.03.2018г. е направено в съответствие с изискването за срочност на заявеното оспорване (чл.147, ал.3 от ДОПК). Освен това, в кодекса изрично е предвидена възможност за съдебно оспорване на този вид актове, поради което за жалбоподателката е налице правен интерес по отношение на заявеното оспорване. Следователно, като подадена в законоустановения срок и при наличието на правен интерес, жалбата се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

За да постанови своя акт, ответникът приема, че процесният РА (листи 35-48) е редовно връчен по пощата на жалбоподателката на 12.ХІ.2012г., чрез Н.Н.- съпруг. По делото е представено копие на известие за доставяне (лист 34), удостоверяващо обстоятелството, че на 12.ХІ.2012г. Н.Н. е получил пощенска пратка, съдържаща “РА 13120376 и ЗОКО (заповед за определяне на компетентен орган) К 1203761”. Пощенската пратка е получена на адрес: ****.

Според служебно изготвена Обща справка за задължено лице от 22.02.2018г. (листи 12-22), съпруг на жалбоподателката М.Н. е Н.Д.Н., ЕГН **********. Според служебно изготвена справка от Национална база данни “Население” (лист 622), съпруг на жалбоподателката е Н.Д.Н., ЕГН **********. Пак според последно посочената справка, постоянният и настоящ адреси на жалбоподателката са: ****, считано съответно от 19.04.2017г. и от 01.11.1994г.; а постоянният и настоящ адрес на Н.Д.Н., е ****.

Според разпоредбата на чл.152, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му.

            Според разпоредбата на чл.29, ал.1 от ДОПК, връчването на съобщенията в административното производство се извършва на адреса за кореспонденция на субекта.

Според разпоредбата на чл.29, ал.3 от ДОПК, съобщенията могат да се връчват чрез изпращане на писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие.

Според разпоредбата на чл.29, ал.6 от ДОПК, съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения.

Според разпоредбата на чл.29, ал.7 от ДОПК, освен на лицата по ал.6, съобщение на физическо лице, включително едноличен търговец, може да се връчи и на пълнолетен член на домакинството му, както и на пълнолетно лице, което има същия постоянен адрес, ако се съгласи да го приеме със задължението да го предаде.

Според разпоредбата на чл.30, ал.3 от ДОПК, съобщението, изпратено по пощата с обратна разписка, се смята за връчено на датата, на която обратната разписка е подписана от някое от лицата по чл.29, ал.6, 7 и 8.

Според легалното определение на §1, т.2 от ДР на ДОПК, по смисъла на кодекса “домакинство” включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях.

Предвид посоченото, настоящият състав на съда приема за установено, че процесният РА е редовно връчен на жалбоподателката на 12.ХІ.2012г. по реда на чл.30, ал.3 от ДОПК, тъй като пощенската пратка, съдържаща процесния РА, е получена на посочената дата от Н.Н.- съпруг на жалбоподателката и пълнолетен член на домакинството на същата по смисъла на чл.29, ал.7 от ДОПК, което обстоятелство е удостоверено с подписа на Н. върху известието за доставяне, съпровождащо пощенската пратка.

Съответно, преклузивният 14-дневен срок за обжалване на процесния РА по административен ред е изтекъл на 26.11.2012г. Следователно, подадената чрез пощенски оператор на 01.02.2018г. жалба (листи 26-30, 31-33), за което по делото е прието копие на нарочна разписка (лист 24, 33а), се явява просрочена. От своя страна, като оставя просрочената жалба без разглеждане и прекратява производството по същата, ответникът постановява акта си при правилно прилагане на закона.

Ето защо, жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена.

По делото няма направени искания за присъждане на разноски, поради което такива не следва да бъдат присъждани на страните.

Така мотивиран, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Н., ЕГН **********, като собственик на ЕТ ******, заличен търговец, със седалище и адрес на управление: ***********, ЕИК ******, против Решение №118 от 06.03.2018г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба на Н. против Ревизионен акт с №131203761 от 22.10.2012г., издаден от Ф.Г.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, и производството по жалбата е прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.

Адм. съдия:../П/.......................

/Н.Бекиров/