О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ …….

гр. Пловдив, 23.03.2018 год.

 

Административен съд - Пловдив, II състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ 

 

като разгледа докладваното от съдия Дичев частно адм.дело № 908 по описа на съда за 2018  год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 60, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Ф. - ВС“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.П., ул. “Г.“ № 60, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, наложена със Заповед №  375930/ 12.03.2018 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – П., с която е постановено запечатване на търговски обект  – магазин за цветя, находящ се в гр.П., ул. “Г.“ № 60, стопанисван от „Ф. - ВС“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 3 дни, като на основание чл. 188 от ЗДДС, във връзка с чл. 60 от АПК е разпоредено и предварително изпълнение на принудителната административна мярка. В жалбата е направено искане за отмяна на оспореното разпореждане.

Ответният административен орган в нарочно писмено становище, чрез процесуалния си представител, твърди, че необходимостта от предварително изпълнение е обоснована с оглед на защитата на особено важни държавни интереси, а именно фискалната политика на държавата. Претендира разноски.

Искането е подадено в срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМО. Разгледано по същество, същото се явява НЕОСНОВАТЕЛНО.

С процесната заповед на основание чл. 186, ал. 3 от ЗДДС е разпоредено запечатване на търговски обект – магазин за цветя, находящ се в гр.П., ул. “Г.“ № 60, стопанисван от „Ф. - ВС“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 3 дни.  В заповедта Директорът на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП, гр. П. е включил разпореждане за допускане на предварителното й изпълнение, основано на разпоредбата на чл. 188 от ЗДДС във връзка с чл. 60 от АПК. Съобразно разпоредбата на чл. 188 от ЗДДС, заповедта по чл. 186, ал. 1 от същия закон, с която се налага ПАМ, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т.е. при наличие на предпоставките, възведени в чл. 60 от АПК. Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на някои или на всички предпоставки, включени в хипотезата на тази разпоредба и да мотивира разпореждането, с което допуска предварително изпълнение, като установи, че то се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

В конкретния случай, видно от заповедта, мотивите за издаване на разпореждането по чл. 188 от АПК са следните: 1/ спазването на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, в което се изразява интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от задълженото лице доходи и размера на неговите публични задължения; 2/ съществуването на опасност изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено и 3/ от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди.

Органът е изложил конкретни обстоятелства, въз основа на които е приел, че е застрашен важен държавен интерес, а именно че неотчитането на приходи препятства контролната дейност на приходната администрация и не позволява да се установи фактически реализирания оборот от лицето, което като последица може да доведе до отклонение от данъчно облагане. Взети са предвид големината на търговския обект, местоположението му – в центъра на гр.П., посочена е, че е отчетената съществена касова разлика в размер на 58, 50 лв., която разлика също сочи, че се укриват продажби. Посочено е също, че предварителното изпълнение е необходимо, за да може преследваната цел за превъзпитаване на данъчния субект към спазване на фискалната политика да се реализира, както и това че от закъснението на изпълнението може да настъпи значителна или   труднопоправима вреда, а именно отклонение от данъчно облагане по отношение на конкретния субект. Най-накрая се посочва наличието на опасност да се допусне отново административно нарушение от същия търговец, както и че именно с цел да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините водещи до неблагоприятни последици за фиска се налага предварително изпълнение.   

При така изложеното съдът намира, че е мотивирано в достатъчна степен допускането на предварителното изпълнение на наложената принудителна административна мярка. Неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажби чрез фискално устройство в проверявания обект на 07.03.2018 г. безспорно засяга важни държавни интереси, свързани с отчитането на приходите от задължените лица и заплащането на данъци върху действителния им размер. Налице е защитим държавен интерес от категорията на чл. 60, ал. 1 от АПК, който представлява самостоятелно основание за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на издадения индивидуален административен акт.

В оспорената заповед предварителното изпълнение е разпоредено както с посочване на правно основание, така и при изложени фактически основания, които са довели органа до извод за неговата необходимост. Аргументирано е обосновано наличието на особено важен държавен и обществен интерес със защитата на установената фискална дисциплина, което е достатъчно основание за допускане на предварително изпълнение на заповедта.  Изводите на органа са обосновани с конкретните обстоятелства на извършваната от търговеца дейност и установеното нарушение. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение е съобразено със специалните изисквания на закона. Неоснователно е направеното оплакване за прекомерност на ПАМ спрямо извършеното нарушение, тъй като стойността на покупката в случая е без значение, отчетена е и съществена касова разлика, което сочи с голяма вероятност, че това не е единствената неотчетена покупка, като в същото време  срокът на запечатване е 3 дни, т.е. много по-кратък от максимално предвидения в закона.

На следващо място, във връзка с направеното искане, съдът намира, че неговото удовлетворяване предполага наличие на особено важен за дружеството интерес, който преценен и съпоставен с основанията за допуснатото предварително изпълнение,  да обоснове необходимост от по-ефективна защита.  В тежест на адресата на принудителната мярка е да заяви и докаже наличието на особено важен за него интерес, който да налага отмяна на разпореждането за предварително изпълнение на заповедта. Липсват доказателства за твърдението, че семейството на собственика на дружеството се издържа единствено от доходите от магазина. Без значение за законосъобразността на мярката е обстоятелството дали търговецът е регистриран или не по ЗДДС. Що се отнася до това, че цветята изисквали ежедневни грижи и запечатването щяло до доведе до унищожението им, следва да се отбележи, че органът е указал на лицето, че следва да отстрани наличните в търговския обект стоки, на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС, с което е изпълнил своите задължения, а оплакването също се явява неоснователно в този смисъл. Такова,  а  и неподкрепено с доказателства е и твърдението, че запечатването на практика щяло да откаже лицето от извършваната дейност за в бъдеще. Поради всичко изложено следва да се приеме, че необходимото доказване от страна на жалбоподателя не е осъществено, поради което и съдът намира искането неоснователно и на това основание.

При този изход на делото и съобразно направеното в писменото становище искане следва да бъде осъден жалбодателят да заплати на ТД на НАП – П. разноски в размер на 100 лв., по аргумент от чл.186 ЗДДС вр. чл.144 от АПК вр.  чл.78, ал.8 от ГПК.

Мотивиран от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ф. - ВС“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.П., ул. “Г.“ № 60, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, наложена със Заповед №  375930/ 12.03.2018 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – П., с която е постановено запечатване на търговски обект  – магазин за цветя, находящ се в гр.П., ул. “Г.“ № 60, стопанисван от „Ф. - ВС“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 3 дни.

ОСЪЖДА „Ф. - ВС“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.П., ул. “Г.“ № 60, да заплати на ТД на НАП – П. разноски в размер на 100 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: