П Р О Т О К О Л

№ 1054

 

град ПЛОВДИВ, 30.05.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Х състав, в публично съдебно заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

Секретар: СЪБИНА СТОЙКОВА

Прокурор:

сложи за разглеждане административно дело № 948 по описа за 2018 година, докладвано от член – съдия АНГЕЛОВ.

 

На именното повикване в 10.37 часа се явиха:

 

 

ПРОТЕСТИРАЩА СТРАНА  ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ , редовно и своевременно призована за днешното съдебно заседание, явява се прокурор Каменов.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРИЧИМ, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща представител.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И        

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА се постъпилия протест от прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив,  против Решение № 42,взето с протокол №8/21.04.2018 г. на Общински съвет Кричим в частта: чл..57,ал.1,и ал.2 от Наредба за реда на управление на общинското имущество, включително в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

         СЪДЪТ констатира, че протеста и обявлението са  публикувани в ДВ бр. № 33 от 17.04.2018 г.

ДОКЛАДВА се постъпилата с писмо от 23.05.2018 г. пълна административна преписка от ответника Общински съвет Карлово.

 

Във връзка с администриране на протеста  за което ответникът е бил задължен  с определение №682/02.04.2018 г. да посочи изрично дали са предприети действия по изменения на оспорения подзаконов нормативен акт, с  оглед изложените в протеста доводи. С преписката е представено Решение №283, взето с протокол №33/23.04.2018 г. с което решение се приема Наредба за отмяна на Наредба за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, приета с Решение №42, взето с протокол №8 от 21.04.2008 г.на Общински съвет при община Карлово и отменя приетата Наредба.

Представено е и удостоверение, изходящо от Общински съвет при Община Кричим с което ответникът удостоверява, че решение №283 взето с протокол №33 от 23.04.2018 г. се е стабилизирало като административен акт в законоустановените срокове.Считано от 27.04.2018 г.тече определеният 7 – дневен срок за упражняване на контрол по законосъобразност  от страна на Областния управител и от Кмета на Община Кричим. Този срок е изтекъл на 05.05.2018 г. и тези субекти не са се възползвали от тази правна възможност.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме постъпилата от ответника административна преписка. С оглед изложеното, моля да  се прекрати производството по делото, като на Окръжна прокуратура - Пловдив  се присъдят направените  по делото разноски.

          По доказателствата,

          СЪДЪТ

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРОЧИТА и ПРИЕМА  постъпилите с протеста писмени доказателства.

          ПРОЧИТА И ПИРЕМА  постъпилата пълна административна преписка от ответника.

          ДОКОЛКОТО с Решение №283, взето с протокол №33 от 23.04.2018 г. е отменена изцяло наредбата, чийто отделни текстове са били атакувани, настоящи съдебен състав намира, че следва да остави без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Пловдив, а производството по  Административно дело №948/2018 г. да бъде прекратено.

         С ОГЛЕД направените разноски  от страна на Окръжна прокуратура - Пловдив  за обнародване на протеста в Държавен вестник, Общински съвет Кричим ще следва да заплати на сумата от  20 лв.

ЕТО ЗАЩО

          СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

          ОСТАВЯ  без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура - Пловдив срещу против Решение № 42,взето с протокол №8/21.04.2018 г. на Общински съвет Кричим в частта: чл..57,ал.1,и ал.2 от Наредба за реда на управление на общинското имущество, включително в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие.

ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 948/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.

ОСЪЖДА Общински съвет Кричим, да заплати на Окръжна прокуратура - Пловдив направените разноски в размер на 20 лв., за обнародване на протеста в Държавен вестник.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 -  дневен срок от днес за оспорващия и в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за това  от Общински съвет – Кричим, с частна жалба  пред ВАС на РБ.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 10.43 часа.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                               2.

 

 

                                                              СЕКРЕТАР: