О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 16 април 2018 година

 

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:   

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 975 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.89 АПК, във връзка с чл.26 ДОПК.

Образувано е по жалба на Е.Д. *** против решение № 606 от 17.10.2017 г. на директора на ДОДОП Пловдив, с което е оставена без уважение молба с вх.№ 20-21-70 от 12.07.2017 г. на Е.Д. Т. за възстановяване на срока за подаване на жалба срещу ревизионен акт № Р-16001616008207-092-001 от 08.06.2017 г.

Според жалбоподателя обжалваното решение е неправилно, поради което се иска неговата отмяна.

Съдът намира, че жалбата е подадена от надлежна страна, адресат на обжалваното решение, и в срока по чл.88, ал.3 АПК, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:

От събраните доказателства се установява, че на жалбоподателя е била извършена ревизия, която е приключила с издаването на ревизионен акт № Р-16001616008207-092-001 от 08.06.2017 г., връчен лично на жалбоподателя на 15.06.2017 г. (л.77, гръб, от делото). Срещу издадения ревизионен акт е подадена жалба по реда на 152 ДОПК на 03.07.2017 г. (л.57 от делото). С решение № 428 от 19.07.2017 г. директорът на ДОДОП Пловдив е оставил без разглеждане жалбата като недопустима поради просрочие и е прекратил производството. Срещу това решение е подадена жалба, в която се съдържа искане за възстановяване на срока за обжалване поради наличие на уважителни причини – командировка в чужбина. С обжалваното решение директорът на ДОДОП Пловдив е оставил без уважение молбата за възстановяване на срока, защото не са били налице особени непредвидени обстоятелства и защото командировката на жалбоподателя е приключила преди изтичане на срока за обжалване.

С жалбата до съда не са представени нови доказателства.

При тези факти съдът намира, че обжалваното решение е издадено от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и при правилното приложение на закона.

Относно възстановяването на сроковете в производствата по ДОПК кодексът няма самостоятелна правна уредба и препраща към АПК. Съгласно чл.89 АПК в случаите по чл.88, ал.1, т.2 жалбоподателят в 7-дневен срок от съобщаването на акта за прекратяване на производството може да поиска възстановяване на срока, ако пропускането му се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Т.е., за да е допустимо искането за възстановяване на срок, пропускането следва да дължи на наличието на такива особени непредвидими обстоятелства, които да водят до невъзможност за лицето да упражни надлежно правото си на жалба. Т.е., касае се за такова събитие или действие на трето лице, което страната не е могла да предвиди или ако го е предвиждала, обективно не е била в състояние да предотврати. В случая по делото нито се твърди, нито се установява да е налице внезапно възникнало, обективно, непредвидимо и непреодолимо обстоятелство, поради което срокът за подаване на жалба против ревизионния акт да е бил пропуснат. Направеният в този смисъл извод от директора на ДОДОП Пловдив е напълно правилен и обоснован.

Както е посочено в самото решение, ревизионният акт е бил съобщен лично на жалбоподателя и той е имал ясна представа за срока, в който може да подаде жалба. Представените заповеди за командировка, от една страна, нямат характер на особено непредвидимо обстоятелство по смисъла на чл.89, ал.1 АПК, а от друга страна, тази командировка също не е препятствала подаването на жалба, тъй като е била само за времето от 20 до 25 юни2017 г., а срокът за обжалване е течал от 16 до 29 юни, съответно в по-голямата част от този времеви период жалбоподателят се е намирал в България и е могъл да организира защитата си и подаването на жалба. Не трябва да се забравя и факта, че жалбата е могла да бъде подадена и от чужбина. В този смисъл допълнително подадените до директора на ДОДОП Пловдив с молба от 24.10.2017 г. две удостоверения също не установяват наличие на особено непредвидено обстоятелство, препятстващо по някакъв начин подаването на жалба против издадения ревизионен акт. Съвсем отделен е въпросът за липсата на материална доказателствена сила на представените от жалбоподателя частни писмени доказателства, които по тази причина не могат да бъдат ценени като безспорно доказателство дори относно твърдението, че жалбоподателят се е намирал в чужбина.

Предвид всичко изложено съдът намира, че жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена. Затова и на основание чл.88, ал.3 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д. Т., ЕГН **********,***, против решение № 606 от 17.10.2017 г. на директора на ДОДОП Пловдив, с което е оставена без уважение молба с вх.№ 20-21-70 от 12.07.2017 г. на Е.Д. Т. за възстановяване на срока за подаване на жалба срещу ревизионен акт № Р-16001616008207-092-001 от 08.06.2017 г.

Определението е окончателно.

 

Административен съдия: