П Р О Т О К О Л

Гр. ПЛОВДИВ, 08.05.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХV състав, в публично съдебно заседание на осми май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

 

Секретар: ДОБРИНКА ТРЪНГАЛОВА

Прокурор: 

сложи за разглеждане административно дело №  991 по описа за 2018 година, докладвано от Председателя.

 

На именното  повикване в 10,18 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.И.Ж., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Цочева. Представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО, редовно призован, се явява лично Димитър Ахрянов.

Представя лична карта за удостоверяване.

След справка на данните от съда същата се върна ответника.

АДВ. ЦОЧЕВА: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не следва да се дава ход на делото.

Като разгледа преписката, съдът констатирае жалбата е просрочена. Спорното производство е започнало по заявление от 18.12.2017 година. Съобразно правилото на чл. 57 от АПКроковете за издаване на индивидуален административен акт са считано от датата на започване на производството,т.е. в случая от 18.12.2017 г. Тъй като от страна на администрацията са били поискани допълнителни доказателства,то тук приложима е хипотезата на чл.57,ал.5 от АПК, която е и възможно най-благоприятна за жалбоподателката. Следователно,производство е следвало да приключи в срок от един месец от започването му или до 18.01.2018г.  Считано от тогава е започнал да тече и срокът за обжалване. Ако се приеме приложение на специалния закон, който в случая е приложим именно ЗУТ,то обжалването е следвало да стане в 14-дневен срок,независимо,че се касае до мълчалив отказ. Разграничение за това чл.215 от ЗУТ не предвижда и преклузивният срок за оспорване на мълчаливия отказ е изтекъл на 01.02.2018г. Но и при приложение на чл.149,ал.2 от АПК, установения месечен срок за оспорване на мълчалив отказ е изтекъл на 18.02.2018г. Жалбата е постъпила на 08.03.2018 г.

С оглед на горното съдът намира, че оспорването е просрочено и поради това недопустимо и следва жалбата да се остави без разглеждане. Ето защо и

         О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Ж. *** мълчалив отказ на главния архитект на община Карлово по заявление с вх. № 94-00-5659/18.12.2017 г., за издаване на удостоверение за търпимост на строеж /§16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, § 127 ал.1 от ПЗР на ЗИД.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 991/2018 година по описа на Административен съд Пловдив, ХХV състав.

 

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в СЗ.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 10,23  часа.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  СЕКРЕТАР: