Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

            

  2113

гр. Пловдив, 28 март 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Първо отделение, ХVІІІ състав в закрито заседание на двадесет и осми март през две хиляди и осемнадесета година в състав:                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

разгледа докладваното от Председателя ч. адм.дело № 979 по описа за 2018 год. и взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 250 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по искане на В.Р.В.прокурист на ЕТ „**, ЕИК **с посочен адрес за призоваване  **за преустановяване на незаконосъобразни действия на мл. инспектор П.Д.Л.- мл. автоконтрольор при РУ на МВР гр. Карлово, изразяващи се в задържане на свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, собственост на ЕТ „** град **, ЕИК **

Навеждат се доводи за незаконосъобразност на посочените действия. В тази насока се твърди, че на 26.02.2018 г. мл. инспектор П.Д.Л.– мл. автоконтрольор при РУ МВР гр. Карлово е съставил АУАН № 809870 на М.Г.Т. ЕГН ********** ***, водач на товарния автомобил и наред с това като доказателство за извършеното нарушение са били иззети СУ МПС **и контролен талон №  **на М.Г.Т., както и свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, собственост на ЕТ „** град **, ЕИК ** Посочва се също така, че въз основа на издадения АУАН няма издадено НП. Счита действията по изземване и задържане на свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, собственост на ЕТ „** град **, ЕИК **за незаконосъобразни, поради което и за ЕТ е налице правен интерес да поиска прекратяване на действията по задържане и връщането му на собственика. Към искането са представени заверени копия от АУАН № 809870/26.02.2018 г., Трудов договор № **г., СР на МПС, част І, от което е видно, че притежател на СР на въпросния автомобил е ЕТ „**, а собственик е В.Р.В..

С оглед установяване на релевантните факти по делото, с разпореждане от 28.03.2018 г., съдът на основание чл. 252, ал. 2 от АПК е задължил Началника на РУ на МВР гр. Карлово незабавно да представи по делото данни за основанието, на което е отнето свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, собственост на ЕТ „** град **, ЕИК **

В изпълнение на разпореждането на същата дата 28.03.2018 г. по делото са представени АУАН № 809870/26.02.2018 г., възражение вх. № 281000-2193/01.03.2018 г. срещу АУАН, издаденото въз основа на него НП № 18-0281-000118/09.03.2018 г. на М.Г.Т., както и Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0281/000093/27.02.2018 г. на Началник РУП гр. Карлово, с която на М.Г.Т. е наложена ПАМ „временно отнемане на СУМПС за срок от 1 месец“, ведно със съпроводително писмо до ОД на МВР гр. **, Сектор ПП за връчването й, както и Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0281-000094/27.02.2018 г., издадена от Началник РУП гр. Карлово, с която на В.Р.В.е наложена ПАМ по чл. 171 т.2 б.н „временно спиране от движение на МПС товарен автомобил  **с рег. № Х ** КА за срок от 3 месеца, ведно със съпроводително писмо изх. № 281з-97/01.03.2018 г. до ОД на МВР гр. **, Сектор ПП за предявяване заповедта на лицето, връчването й срещу подпис и връщане преписката, в която е отразена датата на връчване на заповедта, което до настоящия момент няма данни да е било сторено.

От така представените писмени доказателства, се установява, че срещу М.Г.Т. е съставен АУАН № бл. № 809870 от 26.02.2018г. за констатирано нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, като при съставяне на акта са иззети свидетелство за управление на МПС № **, контролен талон № **, както и свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, както и СР № **. Въз основа на така съставения акт е издадена Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0281-000094 от 27.02.2018 г. издадена на основание чл. 171, т. 2, б. „н“ от ЗДвП на Началник РУП към ОД на МВР гр. Карлово, с която на В.Р.В.е наложена ПАМ „временно спиране от движение на МПС товарен автомобил  **с рег. № Х ** КА за срок от 3 месеца“.

При тези фактически обстоятелства, съдът счита, че искането е неоснователно.

Разпоредбата на чл. 250, ал. 1 и сл. от АПК дава възможност на всеки, който има правен интерес да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Следователно, предмет на доказване в производството са действията, предприети от административния орган и доколко същите се основават на административен акт или на закона. Безспорно в настоящия случай е установено, че действието по отнемане на свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, се основава на административен акт, тъй като това отнемане е разпоредено със Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 18-0281-000094/27.02.2018 г. издадена от Началник РУП към ОД на МВР гр. Карлово.

При това положение, не са налице визираните в чл. 250, ал. 1 от АПК предпоставки за упражняване на правата по този ред, тъй като предприетите действия от административния орган по изземване на свидетелството за регистрация на МПС се основават на административен акт. След връчване на заповедта за налагане на ПАМ, молителят може да реализира правото си на защита срещу този акт, като го оспори по съответния процесуален ред пред съда.

Така мотивиран, на основание чл. 253 от АПК, Пловдивският административен съд,

Р А З П О Р Е Д И:

ОТХВЪРЛЯ искането на В.Р.В.прокурист на ЕТ „**, ЕИК **с посочен адрес за призоваване  **за преустановяване на незаконосъобразни действия на мл. инспектор П.Д.Л.- мл. автоконтрольор при РУ на МВР гр. Карлово, изразяващи се в задържане на свидетелство за регистрация (малък талон) № **на влекач рег. № Х ** КА, собственост на ЕТ „** град **, ЕИК **

Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в тридневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

   

 

                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: