РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

  2323

 

гр. Пловдив, 06 декември 2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

     Административен съд – Пловдив, ХІІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети октомври през две хиляди и шестнадесетата  година, в състав:                                     

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

     с участието на секретаря П.Ц., като разгледа докладваното от съдия ПАСКОВ адм. д. № 1194/2014 г. по описа на Административен съд – Пловдив, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.118 от КСО, във връзка чл.145 и следващите от АПК.

Делото е образувано по жалба, подадена от “Областно пътно управление»,  гр. Пловдив , ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от от инж. М. Ш. - Директор, против  Решение № РД-56/11.04.2014г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив.

Ответникът по оспорването – Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител юриск. М., изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира разноски.

  Съдът, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

    Жалбата е подадена срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, от активно легитимирано лице, имащо правен интерес от оспорването и в рамките на законоустановения срок, поради което същата е ДОПУСТИМА, а по същество ОСНОВАТЕЛНА.

    Със Заявление вх. № МП -63109/10.10.2013г. ивх. № МП-63111/10.10.2013г. Р. С. Р. е изискал да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към заявлението той е приложил Удостоверение образец УП-3 ЧР-08-37/12.04.2013 г. от А "ПИ" Областно пътно управление гр. Пловдив в което осигурителят е удостоверил, че стажът за периода от 11.05.1983 г. до 01.10.2000 г., на длъжност "машинист ПСМ", е положен при условията на втора категория по т. 26 от ПКТП/отм. /.

С писмо изх. № МП-63109#1/17.10.2013г.  административният орган е изискал от осигурителя, да посочи на какво основание той е направил предложение за втора категория труд, както и  да представи удостоверение за съответствие на данните от обр. УП-2 с разплащателните ведомости в регистъра на осигурените лица относно дохода в размер на 2424,30лв.

В писмото е указано, че в 14 дневен срок при констатирани различия, следва да се изготви и представи нов обр. УП-2 или УП-3, като се анулира неверния

С Разпореждане № ********** от 21.10.2013 г., на Р. С. Р., ЕГН **********, е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж: и възраст по § 4. ал. 1 от ПЗР на КСО и добавка по чл. 84 от КСО, в минимални размери, считано от 01.10.2013 г., по заявление гюдадено на 10.10.2013 г., като при отпускането на личната пенсия е бил зачетен осигурителен стаж, оформен в удостоверение образец УП-3 ЧР-08-37/12.04.2013 г.

На 31.10.2013г. осигурителят е анулирал издаденото от него удостоверение УП-3 ЧР-08-37/12.04.2013 г. и е издал ново удостоверение, в което е посочил, че положеният труд на Р. С. Р. през периода 01.06.1993г.-01.10.2000г. е трета категория.

Със Заповед № 183/20.02.2014г. Ръководителят на ТП-гр. Пловдив е възложил на Б. И. – Ст. инспектор по осигуряване да извърши частична ревизия на жалбоподателя относно разходите на ДОО.

С Ревизионен акт за начет № 319/27.02.2014 г е определен размерът на  неправилно отпуснатите пенсии както следва: 637,13лв. главница, 16,85лв. лихва или общо 653,98лв.

С Разпореждане №  319/12.03.2014 г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ Пловдив, на жалбоподателят му е вменено да възстанови горепосочената сума.

Разпореждането е било обжалвано пред горестоящия административен орган, който със свое решение под №  РД-56/11.04.2014г. е потвърдил същото.

Жалбоподателят излага следните доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение:

1. Ревизионният акт му е бил връчен едновременно със заповедта за възлагане на ревизия, което е съществено нарушение на процесуалните правила.

2. Липсва причинна връзка между изплатените пенсионни суми и действията на ОПУ-Пловдив, тъй като новоиздаденото удостоверение УП-3 е било входирано в ТП на НОИ на 04.11.2013г., а процесните плащания са били извършени на  19.11.2013г. и 06.12.2013г.

Относно възраженията на жалбоподателя и от правна страна съдът намира за установено следното:

Видно от приложената по делото Заповед № 183/20.02.2014г./л.43/ е, че същата е била връчена на жалбоподателя на 20.02.2014г. Ревизионният акт за начет /л.40-42/  е бил издаден на 27.02.2014г., т.е. след датата на връчване на заповедта за възлагане на ревизия.

Предвид горното съдът намира, че ревизията е била извършена от компетентен орган, като не са били извършени съществени нарушения на процесуалните правила.

Основателно обаче е твърдението на жалбоподателя, че липсва причинна връзка между изплатените пенсионни суми  и издаденото от него Удостоверение образец УП-3 ЧР-08-37/12.04.2013 г.,  поради следното:

Не е спорно по делото, че положеният от Р. С. Р. през периода 01.06.1993г. - 01.10.2000г. труд е трета категория. Това обстоятелство се доказва и от влязлото в сила Решение № 1148/05.06.2016г., постановено по адм. дело № 1280 по описа за 2014г. на Административен съд-Пловдив.

Решаващият орган е посочил, че издаденото удостоверение е довело до неправилно отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като осигурителят е извършил неправилно удостоверяване на категорията на осигурителния стаж

Съдът не кредитира този извод, тъй като осигурителят предлага каква да е тази категория и това предложение не обвързва/възпрепятства по какъвто и да е начин административният орган да извърши своя самостоятелна преценка.

В случая Разпореждане № ********** от 21.10.2013 г., с което на  на Р. Р. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж, е било издадено преди да са били събрани  изисканите от  административния орган  с писмо изх. № МП-63109#1/17.10.2013г. информация и документи, поради което съдът намира, че това разпорежданет е било издадено преждевременно.

От друга страна следва да се отбележи, че новоиздаденото удостоверение УП-3 е било входирано в деловодството на ответната страна на 04.11.2013г.,/л.38/,  като административният орган е разполагал с достатъчно време да коригира размера на процесните суми,  преди те да се били изплатени, а това в случая не е било сторено.

Предвид горното съдът намира, че обжалвания административен акт, ведно с потвърденото с него Разпореждане №  319/12.03.2014 г., са незаконосъбразни и следва да бъдат отменени, тъй като са актове, постановени при неправилно прилагане на материал­ния за­кон.

Предвид изхода на правния спор на жалбоподателя следва да се присъдят направените от него разноски по делото които са в размер на 350/триста и петдесет/ лева.

Водим от горното и на осн. чл. 172 от АПК, Административен съд Пловдив, ХІІІ състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № РД-56/11.04.2014г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив ведно с потвърденото с него Разпореждане №  319/12.03.2014 г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при ТП на НОИ Пловдив с което е разпоредено на  Областно пътно управление»,  гр. Пловдив да внесе сумата по ревизионен акт за начет вх. № 295/27.02.2014г. в общ размер на 653,98лв.

ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр. Пловдив да заплати на Областно пътно управление»,  гр. Пловдив , ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от от инж. М. Ш. – Директор, сумата в размер на 350/триста и петдесет/ лева.

 

     Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                                   

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: