РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 1712

 

гр. Пловдив,  23.09.2015год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І състав в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди и петнадесетата година в състав :

 

като разгледа адм. дело № 1868 по описа за 2014год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата страните :

1. Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с  чл. 215, ал.1 и чл. 219 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 226 от АПК.

2. Образувано по жалба на Н.М.А.,***, К.Г. *** и Г.Г.С. – М.,***, кв. Борово”, бл. № 14, вх. А, ет. 8, ап. 15 срещу Решение № 292, обективирано в Протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив с което е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПЗР/ на кв. “Модър”, Район “Южен”, гр. Пловдив и схеми : Водоснабдяване ; Канализация ; Газоснабдяване ; Електрификация ; Телекомуникация ; Вертикално планиране ; Транспортна инфраструктура ; Екология, зелена система и спорт ; Сборна схема на техническата инфраструктура ; Схеми на собствеността ; Схема собственост – Таблица за трансформация на собствеността ; Трансформация на частната собственост /държавна, общинска и частна/ в публична общинска собственост – за улична мрежа ; правила и нормативи за прилагане на ПУП-ПРЗ на кв. “Модър”, в частта му по отношение на поземлен имот пл. № 109 по плана на кв. “Модър – І етап”, бивш имот № 267 по кадастрален план от 1941 г., на местността “Южно от Софийска ж.п. линия, Дере арк и Фердинандовско шосе.

С Решение №1360 от 14.06.2013 г., постановено по адм. дело № 3239 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г., жалбата на А., С. и С. – М. е отхвърлена изцяло.

Съответно с Решение № 8900 от 26.06.2014 г., постановено по адм. дело № 14383 по описа на Върховния административен съд на Република България за 2013 г. е отменено прежде посоченото решение на първоинстанционния съд, като делото е върнато за ново разглеждане.

Указанията на висшия по степен административен съд се концентрират по отношение, изследване на конкретните предвиждания на приетия ПУП – ПРЗ спрямо имота на жалбоподателите и съответна преценка на законосъобразността на оспорения акт в този именно контекст.

3. Жалбоподателите твърдят, че въпросния бивш имот пл. № 267 е тяхна собственост, както считат оспореното решение на съвета за незаконосъобразно.

Конкретното възражение на жалбоподателя/л.161, по дело № 3293/ е че “...не са налице условията на закона повече от половината площ  на имота да бъде отреждана /отнемана/ за първостепенна и второстепенна пътна артерия, озеленяване, тротоари и велоалея, а от тук и условията за отчуждаване по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост с оглед наличието на сочените обществени потребности и липса на възможност да бъдат задоволени по друг начин...”.

В допълнителна молба – становище /л.203, дело № 3293/, жалбоподателите възразяват, че общото посочване на правните норми в оспорения акт, не е равнозначно на правна обоснованост на обективираното в него волеизявление. В този смисъл се сочи, че непосочването на конкретна правна хипотеза в оспорения акт, затруднява правото на защита на адресатите на акта.

Според жалбоподателя “.....Налице е императивно правило, което не допуска изключението да бъде създаден план за регулация на улици и за обекти на публичната собственост съдържащо се в чл. 16, ал. 7 на ЗУТ да бъде реализирано по друг освен по посочения в чл. 110, ал. 1, т.2 от същия закон начин, т.е. без “режим на застрояване”. В този смисъл се нарушава и чл. 112, ал.1, който изисква при приложението на режима на чл. 110, ал.1, т.1 посочено в обжалваната заповед  да става по отношение на “територия с устройствен режим конкретно предназначение на всеки имот, както и ал.2, т.1 от същата разпоредба, която допуска урегулирането на поземлените имоти, предназначени за обекти на публичната собственост да става по реда на чл. 110, ал.1, т.1, но не и по ал. 2 на същия член.....”.

С писмена молба – становище от 18.05.2015 г., жалбоподателите са конкретизирали, че считат обжалваното решение на Общински съвет Пловдив за необосновано, немотивирано като цяло и конкретно по отношение на липсата на мотиви – фактически и правни основания за издаване на акта, по смисъла на чл. 59, ал. 1 и ал.2, т.4 от АПК. В този смисъл, жалбоподателите поддържат, че изброяването на различни текстове от ЗУТ не е равнозначно на необходимото и изисквано от процесуалния закон, фактическо и правно обосноваване на акта.

Поддържа се също така, че в случая пряко се нарушава принципа на неприкосновеност на частната собственост, възведен в чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Конституцията.

Иска се административния акт да бъде отменен в оспорената част, като се присъдят сторените разноски по производството.  

4. Общински съвет Пловдив, чрез процесуалния представител адв. М. е на становище, че жалбата е неоснователна. Поддържа се, че решението на Общинския съвет е валидно и законосъобразно.

Иска се жалбата да бъде отхвърлена, като се присъдят сторените разноски по производството.

 

ІІ. За допустимостта :

5. Със Заповед № ОА-294 от 10.02.2006 г.  на Кмета на Община Пловдив, при условията на чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ е определена застроената част от имот пл. № 267 по стар план на кв. “ Южно от Софийската линия, Дере арк и Фердинандовско шосе” от 1941 г., попадащ в действащия регулационен план  на кв. “Модър” – първи етап  и регулационния план на “Тягова подстанция”, гр. Пловдив. От приложеното към заповедта Удостоверение № 940020968 от 29.03.2006 г. на техническа служба на Община Пловдив е видно, че незастроената част от имота е с площ от 9378,00кв.м., като бившия имот пл. № 267 попада в границите на урбанизирана територия, определена с кадастралния план на кв. “Модър” – първи етап , одобрен със Заповед № РД-02-14-1461 от 27.07.2000 г., в поземлен имот 109.

С Решение №17712 от 06.11.2006 г. на Общинска служба по земеделие и гори Пловдив, по заявление на Н.М.А. е възстановена в стари реални граници, собствеността върху въпросните 9378,00кв.м., съставляващи част от имот пл. № 267 по стар план на населеното място от 1941 г.

Съответно, по силата на сделки за продажба и дарение извършени с  нот. акт № 14 от 28.12.2007 г. и нот. акт № 15 от 28.12.2007 г., А. е  прехвърлила на Г.Г.С. и К.Г.С. идеални части от собствеността върху имота.

6. Оспореното Решение № 292, обективирано в Протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив е обнародвано в Държавен вестник бр. 70 от 14.09.2012 г. /петък/, като жалбата на А., С. и Спасова срещу него е регистрирана с вх. № 12 ХІІІ 20 от 17.10.2012г. /сряда/ на Общински съвет Пловдив.

Съобразно правилото на  чл. 215, ал. 4, изречение първо от ЗУТ -  Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дневен срок от съобщаването му, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник” - в 30-дневен срок от обнародването му. Сиреч, жалбата срещу Решение № 292, обективирано в Протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив би била подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок, ако това бе сторено до 15.10.2012 г./понеделник/, включително.

В хода на настоящото производство от страна на ответния орган се представи, заверено копие от пощенския плик с който жалбата е постъпила в администрацията, върху който е положено датно пощенско клеймо от 15.10.2012 г. В този смисъл е и изричното заявление на процесуалния представител на ответника в съдебно заседание на 18.05.2015 г.

Относно постъпилата жалба и образуваното съдебно производство, по реда на чл. 218, ал. 2 от ЗУТ в ДВ бр. 90 от 16.11.2012 г. е обнародвано съобщение, като искания за конституиране на трети заинтересовани лица не са постъпили.

При това положение, жалбата с която е сезиран съда е ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите и тяхната хронология :

7.  С Протоколно решение № 38 от 23.10.2009 г., Експертния съвет по устройство на територията при Община Пловдив, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗУТ е приел планово – техническо задание за План за регулация и застрояване на  квартал “Модър”, Район “Южен”, гр. Пловдив, като е разпоредено същото да се внесе за съгласуване в РИОСВ, Пловдив.

Съответно, от и.д. Кмет на Община Пловдив до Общински съвет Пловдив е внесено предложение за одобряване на планово техническо задание за процесния обект.

С Решение № 424 по Протокол № 21 от 26.11.2009 г., Общински съвет Пловдив е одобрил въпросното задание, като е задължил Кмета на общината, да обяви обществена поръчка за изготвяне на проект за проектираното изменение на устройствения план на населеното место.

В изпълнение на решението на общинския съвет, със Заповед № 10-ОА-189 от 04.02.2010г./л.140/ на Кмета на Община Пловдив, издадена на основание чл. 124, ал. 2 от ЗУТ /в действалата към този момент редакция- ДВ бр. 17 от 06.03.2009 г., според която изработването на подробните устройствени планове се възлага от кмета на общината, от областния управител, от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от други лица, определени в закон/ е разпоредено да се изработи подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. “Модър”, Район “Южен”, Община Пловдив.

Въз основа на тази заповед, в съответствие с разпоредбата на чл. 126, ал. 4 от ЗУТ  са изготвени предварителен  и окончателен проект.

8. С Решение № ПВ-4-ЕО/2010г. от 22.02.2010 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, Пловдив е прието да не се извършва екологична оценка относно процесния подробен устройствен план.

9. С Протоколно решение № 42 от 03.11.2010 г., ЕСУТ при Община Пловдив е приет предварителния проект на ПУП – ПЗР на кв. “Модър”, Пловдив, като подробно са описани всички забележки, които е следвало а бъдат отстранени в проекта.

По т. 3 от решението е констатирано наличието на поземлени имоти, такива с неприложена първа регулация и с нереализирани устройствени планове в границите на разработката, като в тази насока е прието, че Кмета на Община Пловдив, трябва да внесе предложение в Общински съвет, ПУП – ПЗР за тези имоти да бъде изготвен при условията на чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.

В тази насока с Решение № 468 по Протокол  № 33 от 18.12.2010г. на Общински съвет Пловдив е дадено съгласие процесния ПУП - ПРЗ за кв. “Модър” относно имотите без предназначение, тези с не приложена първа регулация и такива с нереализирани устройствени планове да бъде създаден и процедиран по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.

Съответно с Протоколно Решение № 1 от 07.01.2011 г., ЕСУТ при Община Пловдив, след като е констатирал, че проекта в част ПРЗ е преработен с отстранени забележки е приел, че същият следва да бъде съобщен по реда на чл. 128, ал.2 от ЗУТ, да бъде съгласуван по реда на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, да бъде проведено обществено обсъждане по реда на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ и съответно, проекта отново да бъде внесен за разглеждане в експертния съвет.

10. В изпълнение на решението на ЕСУТ при Община Пловдив, изготвения проект е обявен в ДВ бр. 12 от 08.02.2011 г. и в местен ежедневник /в-к “Нов глас” от 09.02.2011 г./  

При условията на чл. 128, ал. 6, във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, проектът за ПУП - ПРЗ е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, за което по административната преписка са приложени съответните съгласувателни писма /л.104 до л.118, по дело № 3293/.

По реда на чл. 128, ал. 5, изр. второ от ЗУТ /действалата към момента редакция ДВ бр. 17 от 06.03.2009 г./ е проведено обществено обсъждане на проекта, като за това са съставени съответните протоколи /л. 93 и сл. по дело № 3293/.

11. Експертния съвет по устройство на територията при Община Пловдив е проверил отделните етапи от процедирането на процесния ПУП-ПРЗ и е разгледал всяко едно от постъпилите 94 броя възражения по обявения проект. След като е констатирал допуснатите пропуски, експертния съвет е взел Протоколно решение № 30 от 20.07.2011 г. с което е отказал да приеме ПУП – ПРЗ, като е възложил на проектантския колектив да преработи предварителния проект, съобразно направените забележки.

Преработения проект за ПУП – ПРЗ е бил отново докладван, разгледан и приет от ЕСУТ при Община Пловдив с Протоколно решение № 40 от 28.09.2011 г., като отново е указано, че в окончателния проект, трябва да се отстранят всички забележки по Протоколно решение № 30 от 20.07.2011г.

12. Окончателния проект за ПУП – ПРЗ на кв. “Модър”, Пловдив е разгледан от ЕСУТ при Община Пловдив, като с Протоколно решение № 2 от 18.01.2012 г., на проектантския колектив са дадени и указания по отстраняване на конкретни пропуски.

След отстраняване на забележките, окончателния проект е обявен в ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г. и в един местен ежедневник.

Постъпилите 35 възражения са разгледани от ЕСУТ, като с Протоколно решение № 20 от 06.06.2012 г., основната част от тях свързани с предвиждането за реализиране на трасе на улица от първостепенната улична мрежа и относно предвиждането да се отнемат повече от 25% от имотите за техническа и транспортна инфраструктура  са отхвърлени.

При това положение, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Кмета на Община Пловдив е внесъл в Общински съвет Пловдив, предложение да се одобри Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. “Модър”, гр. Пловдив.

13. В този хронологичен порядък е прието процесното Решение № 292, обективирано в Протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив с което е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПЗР/ на кв. “Модър”, Район “Южен”, гр. Пловдив и схеми : Водоснабдяване ; Канализация ; Газоснабдяване ; Електрификация ; Телекомуникация ; Вертикално планиране ; Транспортна инфраструктура ; Екология, зелена система и спорт ; Сборна схема на техническата инфраструктура ; Схеми на собствеността ; Схема собственост – Таблица за трансформация на собствеността ; Трансформация на частната собственост /държавна, общинска и частна/ в публична общинска собственост – за улична мрежа ; правила и нормативи за прилагане на ПУП-ПРЗ на кв. “Модър”.

Като правно основание за приемане на решението е посочено – чл. 21, ал.1, т.8, т.11 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1 от ЗУТ във връзка с решение за изработване на Подробен устройствен план на кв. “Модър” при условията на чл. 14, ал.1, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за поземлени имоти, които са урегулирани с предходен план и при условията на чл. 16, ал. 7 и чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, като План за регулация и застрояване по чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ за кварталите и поземлените имоти, за които са изпълнени условията на чл. 17 от ЗУТ и като План за улична регулация по чл. 110, ал.2 от ЗУТ, относно имотите за които не са изпълнени изискванията на чл. 17 от ЗУТ, в съответствие с изискванията на чл. 18, чл. 25, чл. 128, ал.7, чл. 103, ал. 1, т.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал.1, т.1 и чл. 115 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове ; Общия устройствен план на гр. Пловдив одобрен с Решение № 375 по Протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив.

14. В хода на настоящото съдебно производство бяха приети без заявени резерви от страните, основно и допълнително заключение по съдебно техническа експертиза, изготвени от  вещото лице инж. В.Г..

В резултат на извършените проверки, вещото лице е констатирало, че  до изготвяне на процесния ПУП – ПРЗ е действал регулационен план “Тягова подстанция”, гр. Пловдив, по който границите на отделните парцели са одобряване с отделни заповеди.

В скица № 1 към заключението, вещото лице е представило, заснемането на имот 267 по кадастралния план “Южно  от Софийска ж.п. линия, Дере арк, Фердинандовско шосе”, гр. Пловдив от 1941 г. Според прежде посоченото Удостоверение № 940020968 от 29.03.2006 г. на техническа служба на Община Пловдив и скицата към него /л. 163, по дело № 3293/2012г./, по графични данни, бившият имот пл. № 267 обема 10190,00кв.м.

В скица № 2 към основното заключение, вещото лице е представило копие от кадастралния и регулационен план “Тягова подстанция”, одобрен със Заповед № ИК 1564 от 12.11.1987 г., в частта му по отношение на отреждането за УПИ – “ПУЦ към СК Електроснабдяване”. От въпросното копие е видно, че бившият имот пл. № 267 по плана от 1941 г. не е заснет с кадастрални граници. Всъщност, единственото кадастрално заснемане е на две жилищни сгради и съответния имот в който са разположени, които очевидно, съответстват на поземлен имот 39, определен като застроена част от имот пл. № 267, със Заповед № ОА 294 от 10.02.2006 г. на Кмета на Община Пловдив. В скица № 3 към заключението на вещото лице е видно, че по-голямата част от имот пл. № 267, макар и да не е заснета кадастрално, попада в отреждането за  УПИ – “ПУЦ към СК Електроснабдяване”, по плана на “Тягова подстанция”, Пловдив одобрен със Заповед № ИК 1564 от 12.11.1987 г. Според вещото лице, регулационните предвиждания по този план на са приложени, което с оглед описаните данни, следва да се разбира в смисъл, че не е осъществена процедура по отчуждаване на двете жилищни сгради и имота в който са осъществени /т.е. посочения имот 39/, доколкото каза се, имот пл. 267, не е бил заснет със самостоятелни кадастрални граници по плана от 1987 г.

Впрочем, в този смисъл, трябва да се разбира и общата констатация на вещото лице, че до настоящият момент за територията в която попада КИ 532.109 няма приложен регулационен план.

15. Вещото лице е констатирало, че със Заповед № РД-02-14-1461 от 27.07.2000г. е одобрен кадастрален план на кв. “Модър”, в който е заснет поземлен имот 109 с площ от 9460,00кв.м., записан в разписния лист първоначално като временна общинска собственост, а по късно, като собствен на наследници на Михаил Атанасов Иванов /въз основа на Решение №17712 от 06.11.2006 г. на ОСЗГ, Пловдив/.

Според експерта е налице идентичност между имот 267 по плана от 1941 г. и новия имот по кадастралния план от 2000г., като се изключи разбира се, застроената част, заснета като имот пл. № 39.

В случая обаче се констатира, че в югоизточната част на имот пл. 109 е заснета допълнителна площ, който не съответства на имота, чиито незастроени части са определени със заповед на кмета на общината и собствеността върху който е възстановена с решение  на ОСЗГ, Пловдив. В тази насока, вещото лице при приемане на заключението в открито съдебно заседание заяви, че не е констатирал на какво основание и защо, въпросната част е заснета към имот № 109.

В хронологичен порядък, вещото лице е констатирало, че със Заповед № РД – 18 – 48 от 03.06.2009 г. е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Пловдив в която прежде посочения имот пл. № 109 е заснет с идентични кадастрални граници и обозначен идентификатор 56784.532.109 /скица № 5 към заключението/. Част от източната граница на имота е заснета с пунктирана линия, което според т.233 от Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени / Издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление “Кадастър и геодезия” през 1993 г./  означава, че въпросната граница на имота е спорна.

16. Съобразно одобрения с процесното Решение № 292 по Протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив проект за ПУП – ПРЗ, вещото лице е констатирало, следните предвиждания за имота на жалбоподателите :

- част от имота с площ от 4536,00кв.м.  /обозначена на скица № 6 към заключението с т.1 до т.18, вкл./ е включена в УПИ – І “За озеленяване”, от квартал 1 по плана и в бул. “Южна тангента” ;

- за останалата част от имота с площ от 4921,00кв.м. /обозначена на скица № 6 с т.т. 1,2,3,19,14,15,16,17,18,1/ е предвиден УПИ VІІІ- 532.109 “За жилищно строителство” . Този имот граничи на север с УПИ І “За озеленяване”, от кв. 1 ; на изток с пешеходна и велоалея ; на юг и запад с УПИ ІХ-532.115 “За жилищно строителство” и с УПИ І “За озеленяване”.

Според предвижданията на проекта, УПИ VІІІ- 532.109 “За жилищно строителство” има достъп до улица тупик с ширина 12,00м., предвидена източно от имота с осеви точки 13,14 и 15.

От представеното извлечение от процесния проект за ПУП-ПРЗ/л.25, по дело № 3293/ е видно, че предвиденото в УПИ VІІІ- 532.109  застрояване е определено с ограничителна линия, обозначена с червен пунктир, съобразно П.6.3.2. от Таблица 2 от Приложение № 1 към  Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Според Общия устройствен план на населеното место, процесния имот попада в устройствена зона “Жм1”, с устройствени показатели – плътност на застрояване – от 20% до 60 %, интензивност на застрояване 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ  от 40% до 60%

 В тази насока, съобразно изготвената по правилата на т.11.2 от въпросното Приложение № 1 към Наредба № 8, маркировка на режима на застрояване, конкретно за УПИ VІІІ- 532.109 е предвидено застрояване до три етажа и до 10,00м. височина на сградата ; плътност на застрояване 50% ; коефициент на интензивност – 1 ; минимално озеленяване на урегулирания имот – 40 % ; свободно застрояване.

 

ІV. За правото :

17. Каза се, посоченото в процесното решение правно основание за приемането му е - чл. 14, ал.1, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за поземлени имоти, които са урегулирани с предходен план и при условията на чл. 16, ал. 7 и чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, като План за регулация и застрояване по чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ за кварталите и поземлените имоти, за които са изпълнени условията на чл. 17 от ЗУТ и като План за улична регулация по чл. 110, ал.2 от ЗУТ, относно имотите за които не са изпълнени изискванията на чл. 17 от ЗУТ, в съответствие с изискванията на чл. 18, чл. 25, чл. 128, ал.7, чл. 103, ал. 1, т.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110, ал.1, т.1 и чл. 115 от ЗУТ.

Действително, с оглед поддържаното в тази насока възражение от жалбоподателите, по отношение на процесния имот не е указано, в коя точно от изброените хипотези е включен.

При това положение, съобразно данните описани в предходния раздел от решението, би следвало да се приеме, че при заснемането на имот 532.109 в кадастралния план на населеното място одобрен със Заповед № РД-02-14-161 от 2000г. и при липсата на други отреждания, съобразно предвижданията на плана одобрен със Заповед № 1564 от 1987 г., въпросния имот е бил включен в УПИ – “ПУЦ към СК Електроснабдяване”, по плана на “Тягова подстанция” и съответно, останалите части от имота в прилежащата инфраструктура.

Казано с други думи, някакво регулационно отреждане за имота е било налице, като не се констатира, въпросното устройствено предвиждане да е приложено. Сиреч, по отношение на същия този имот, следва да се направи извода, че “.....не са изпълнени изискванията на чл. 17 от ЗУТ....” и съответно за него би трябвало да е налице само “....План за улична регулация по чл. 110, ал.2 от ЗУТ....”. Това обаче, очевидно не така. Процесният имот е засегнат от предвижданията на процесния, одобрен с решение на общинския съвет проект, както в частта му за уличната регулация, така също в частта му относно “....обектите на социалната инфраструктура ...... на озеленените площи, обединени в зелена система.....”, а също така и в частта – план за застрояване, като е определена ограничителна линия на застрояване и са определени конкретни устройствени показатели.

18. Явно, в частта по отношение на процесния имот, оспореното решение на общинския съвет е постановено на основание “...... чл. 16, ал. 7 и чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, като План за регулация и застрояване по чл. 110, ал.1, т.1 от ЗУТ...”. Всъщност, независимо дали това точно е основанието за издаване на оспорения акт или пък в случая, според административния орган е налице другата от посочените в акта хипотези – “.....като План за улична регулация по чл. 110, ал.2 от ЗУТ, относно имотите за които не са изпълнени изискванията на чл. 17 от ЗУТ.....”, наложително е да се поясни, че планът, одобрен на основание чл. 16, ал.7 ЗУТ, е различен от плана по чл. 16, ал.1 от същия закон. Той има за предмет само уличната регулация и определя само външните /към улицата/ регулационни линии на имотите. Няма за предмет цялостното регулиране на имотите, нито застрояването им.

Подробният устройствен план по чл. 16, ал. 7 ЗУТ е всъщност план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. Основанията по чл. 110, ал.1, т. 1 и по чл. 110, ал.1, т.2 от ЗУТ не могат да бъдат инкорпорирани, тъй като планът по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ е идентичен с плана по чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и не може да се съчетае с план за застрояване, както е сторено в процесния случай.

Това само е достатъчно, оспорения административен акт да бъде отменен, като постановен в нарушение на материалния закон.

 

V. За разноските :

19. С оглед констатираната незаконосъобразност на оспорения административен акт, на жалбоподателите се дължат сторените разноски по производството, които съобразно представения списък се констатираха в размер на 1645,00лв. – заплатени държавни такси и възнаграждения за вещо лице и един адвокат.

Ето защо, Съдът

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОТМЕНЯ Решение № 292, обективирано в Протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив с което е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПЗР/ на кв. “Модър”, Район “Южен”, гр. Пловдив и схеми : Водоснабдяване ; Канализация ; Газоснабдяване ; Електрификация ; Телекомуникация ; Вертикално планиране ; Транспортна инфраструктура ; Екология, зелена система и спорт ; Сборна схема на техническата инфраструктура ; Схеми на собствеността ; Схема собственост – Таблица за трансформация на собствеността ; Трансформация на частната собственост /държавна, общинска и частна/ в публична общинска собственост – за улична мрежа ; правила и нормативи за прилагане на ПУП-ПРЗ на кв. “Модър”, в частта му по отношение на поземлен имот с идентификатор 56784.532.109 кадастралната карта на гр. Пловдив, бивш имот № 267 по кадастрален план от 1941 г., на местността “Южно от Софийска ж.п. линия, Дере арк и Фердинандовско шосе.

ОСЪЖДА  Общински съвет Пловдив да заплати на Н.М.А.,***, К.Г. *** и Г.Г.С. – М.,***, кв. Борово”, бл. № 14, вх. А, ет. 8, ап. 15 сумата от 1645,00лв./хиляда шестстотин четиридесет и пет лв./, представляващи направени от последните разноски по производството  -  заплатени държавни такси и възнаграждения за вещо лице и един адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Top of Form