РЕШЕНИЕ

№ 1188

гр. Пловдив, 13. 06. 2016 год.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, V състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети април,  две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря В. Е., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело №1326 по описа за 2015 год., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

   Жалбоподателят – Р.Б.М., действащ в качеството си на ЕТ “Боем – Р.М.”, с Булстат *** със седалище и адрес на управление в ***, чрез адв. И.Й. обжалва Ревизионен акт № Р-24-1402393-091-01/25.11.2014 г. потвърден с Решение № 212/18.05.2015 г. на Директора на “Дирекция Обжалване и Данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив с който  допълнително са установени за довнасяне следните задължения:    ДДС  за периода 15.01.2008г.- 31.12.2010г.  в размер на  29510,97 лв. и лихва 17796,03 лв.,             Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за  2007г. -  17,81 лв. и лихви  13,18 лв., Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за   2008г. 687,98 лв.  и лихва  405,18 лв.,  Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ         за 2009г. 739,99 лв. и лихва    352,14 лв., Вноски за ДОО за   2007г.   226,21 лв. и лихва 274,42 лв., Вноски за ДОО за  2008г.   857,78 лв. и лихва  824,24 лв.,  Вноски за ДОО за  2009г.  567,63 лв. и лихва    423,70 лв., Вноски за ДОО                за   2010г. - лихва  63,45 лв., Вноски за ЗО    за  2007г.   76,47 лв. и лихва 56,57 лв., Вноски за ЗО     за 2008г.               302,74 лв. и лихва 178,29 лв.,                Вноски за ЗО    за  2009г. 413,09 лв. и лихва  196,58 лв., Вноски за ЗО за  2010г.- лихви 34,10 лв., Вноски за ДЗПО                за  2007г.    63,72 лв. и лихва       77,30 лв., Вноски за ДЗПО за   2008г.                    252,29 лв.         лихва    242,43 лв.,  Вноски за ДЗПО              за 2009г.               258,17 лв. и лихва   192,71 лв. и Вноски за ДЗПО          за   2010г. -лихва 21,89 лв.

В  жалбата, както и в становището на адв. Й. се навеждат  доводи за  незаконосъобразност на административния акт,  иска се  неговата отмяна и се претендират съдебни разноски.

   Ответникът – Директор на  Дирекция “ОДОП“, чрез процесуалния си представител юк. *** намира жалбата за неоснователна, по съображения изложени в писм. становище / л.1457/ и моли за присъждане на юк. възнаграждение.

Ревизионния акт е обжалван в предвидения за това срок, пред горестоящият в йерархията на приходната данъчна администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната негова част. Така постановения от Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната процесуална допустимост.

От събраните по делото доказателства настоящия съдебен състав установи, че  ревизията е повторна и надлежно възложена / л. 1262/ със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № 1402393 от 02,06,2014г. и ЗВР № 1403803 от 15,08,2014г. Заповедите за възлагане на ревизия са издадени от компетентен да възлага ревизии орган по приходите, видно от приложените / л-11-14/ по административната преписка Заповед №РД-09-518/30.04.2014 г. и приложение № 1 към нея на Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, в която поименно са посочени органите по приходите, които са оправомощени да издават заповеди за възлагане на ревизия, както и техните заместници, в случай на отсъствие на титуляра и приложенията към нея.

Издаден е  / л.71/ ревизионен доклад № Р-24-1402393-092-01/25.11.2014г., няма жалба срещу него , като впоследствие е издаден  / л.53/ и  обжалвания ревизионен акт № Р-24-1402393-091-01/19.12.2014 г.

 Процесното Решение № 212/18.05.2015 г. на Директора на “Дирекция Обжалване и Данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив  е издадено от компетентен орган, видно от коментираните по-горе писм. доказателства / л.11-14/.

Съдът от приложените в административната преписка доказателства, от установеното  в РД, в РА  и в оспореното Решение констатира,  че във фазата на административното производство е прието за установено следното от фактическа страна:

Извършената ревизия е повторна и е възложена във връзка с решение № 503/ 26.05.2014г. на директора на дирекция ОДОП Пловдив, с което е отменен РА № 241400582 / 14.02.2014г. и на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК преписката е върната за извършване на нова ревизия.

І. Относно определяне на данъчна основа по реда на чл.122 от ДОПК  за ДДС и данък по чл.48 от ЗДДФЛ:

Предмет на обжалване е определената основа по реда на чл. 122 от ДОПК за облагане с ДДС за периоди: 15.01.2008г.- 31.12.2010г.  и по ЗДДФЛ –данък по чл.48, ал.2  за периоди от 2007г. до 2010г.

Предметът на дейност на задълженото лице е търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.Търговската дейност е осъществявана в  обект, представляващ магазин за хранителни стоки, с адрес: с.***. За   посочената дейност лицето се е облагало с окончателен годишен патентен данък по реда на ЗМДТ, като за  ревизираните  години са подадени патентни декларации за търговия на дребно. За ревизирания  период Р.Б.М. с ЕТ „Боем- Р.М.“ не е бил регистрирано лице  по ЗДДС.

   За периоди 2007г. и 2008г.  ЕТ „Боем – Р.М.” е  прилагал едностранна форма  на счетоводно записване, а от 01.01.2009г.  преминава на двустранно счетоводно записване на стопанските операции. В писмена декларация от 07.05.2013 г. Р.М. декларира, че единственият му източник на доходи  е  ЕТ „Боем – Р.М.”. От 01.01.2010 г. ЕТ „Боем – Р.М.” спира дейност, а на 08.01.2010г.  Р.М.  регистрира „Боем – Комерс” ЕООД с ЕИК ***   

 Ревизията по ЗДДС и ЗДДФЛ е извършена по реда на чл.122, ал.1 от ДОПК и основата за облагане е определена по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК, тъй като са установени факти и обстоятелства по т.2- „налице са данни за укрити приходи или доходи“.

В хода на  ревизията от Р.М. с ЕТ  „Боем-Р.М.” по реда на ДОПК  са изискани всички първични и вторични счетоводни документи, инвентаризационни описи, доказателства за дата и място на предаване на стоките от доставчиците, за лицата предали и съответно приели стоките в търговския обект на ЕТ, за начина на транспортиране на стоките, данни и обяснения относно установените разлики и  др. В отговор  от ревизираното лице са представени документи и обяснения. Съгласно представените писмени обяснения с вх. № 24208/01.09.2014 г. доставките на стоки са съпътствани от издадените фактури и касови бележки, без други придружаващи документи като стокови разписки, приемо – предавателни протоколи, транспортни документи.  Стоките са получавани от собственика или продавач – консултантите, които работят във фирмата.

С Протокол № 1409084/14.08.2014г.  са присъединени  доказателства от извършени при първата ревизия насрещни проверки на основни доставчици на стоки за ревизираните периоди, издали фактури  към  ЕТ „Боем-Р.М.“: „Табак груп” ООД с ЕИК  ***; „Йосини” ЕООД с ЕИК ***; ЕТ „Г.К.-Кери” с ЕИК ***; „Меркез” ООД с ЕИК ***; „ОКЕАН –А” ЕООД с ЕИК  ***;  ЕТ„Комерсиал-И.В.” с ЕИК ***; „Инвест груп” ООД с ЕИК ***; „К. П.-70” ЕТ с ЕИК ***; „Диана” ЕООД с ЕИК ***; „А.З.А. груп” ЕООД с ЕИК ***; „Л.-Х.Р.” ЕТ с ЕИК  ***; „Ник-инвест- Казанлък” ЕООД с ЕИК ***; „Деливъри Стара Загора” АД с ЕИК  *** и  „Ляноридис” ЕООД с ЕИК  ***.  

В хода на повторната  ревизията са изпратени ИПДПОТЛ на част от цитираните по-горе доставчици: „Деливъри Стара Загора” АД, „Табак груп” ООД,  „Табак логистик груп“ ООД, „Ляноридис” ЕООД,  „А.З.А. груп” ЕООД, „Йосини” ЕООД, ЕТ„Комерсиал-И.В.” и  „Л.-Х.Р.” ЕТ, като в отговор са представени заверени копия на издадените   към  ЕТ  „Боем-Р.М.” фактури, счетоводни разпечатки за реализираните количества  и за осчетоводяване на получените суми, дубликати на фискални бонове, заповеди за определяне маршрутите на движение на микробусите при зареждане на клиентите, писмени обяснения.  Видно от представените заверени копия на фактурите, на  повечето от тях  е  изписано името на Р.М., има  положен подпис на получил и приел стоките.

  Резултатите от извършените насрещни проверки на изброените по-горе основни доставчици на стоки са описани подробно в констативната част на издадения  РД № Р-24-1402393-091-01/19.12.2014 г.

  След проверка на представената търговска и счетоводна документация от РЛ, на събраните доказателства  от извършените насрещни проверки на основни доставчици на стоки на Р.Б.М. с ЕТ „Боем- Р.М.“ и след проверка в информационната база на НАП,  е установено, че част от издадените фактури  за доставка на стоки, описани на стр.4-18 в РД- по периоди, доставчици, фактури, предмет и стойности,  не са намерили отражение в счетоводните регистри на ревизираното лице-количествено и стойностно. Съответно не е отчетена от фирмата и последващата продажба на стоките по тези неосчетоводени фактури. Предвид това, ревизиращият орган е приел, че са налице данни за укрити приходи от страна на Р.Б.М. с ЕТ „Боем- Р.М.“.

При насрещните проверки по реда на ДОПК  от фирмите - доставчици е изискано представянето на доказателства, относно извършени доставки по определени фактури, по които получател е ЕТ „Боем- Р.М.“- заверени копия на фактури, съпътстващи документи, удостоверяващи доставките - договори, заявки, поръчки, търговска кореспонденция, транспортни документи, приемо-предавателни протоколи, стокови разписки, доказателства за материална, техническа и кадрова обезпеченост за извършване на доставките, платежни документи, счетоводно отразяване на доставките и писмени обяснения за начина на тяхното осъществяване - лица, участвали в договарянето с клиента ЕТ „Боем- Р.М.“, място на товарене и разтоварване, лица, приели и предали стоките, организиране и осъществяване на транспорта и т.н.

     В отговор на тези искания, от страна на доставчиците са представени документи и писмени обяснения, от които се установява, че същите са издавали фактури за продажба на стоки- хранителни стоки и тютюневи изделия с получател ЕТ „Боем- Р.М.“. Тези фактури са включени в техните дневници за продажби и в справки-декларации по ЗДДС, както и в съответните счетоводни регистри. Доставките са платени в брой, като част от стоките са транспортирани от клиента ЕТ „Боем- Р.М.“, съгласно представените писмени обяснения.

    Друга част от стоките са превозвани за сметка на доставчиците до търговския обект на купувача, съгласно писмените обяснения, дадени от управителите на останалите фирми-доставчици. Във връзка с осъществяваната разносна търговия са изготвяни пътни листове. Доставчиците разполагат със собствени складови площи и оборудване, като транспортните разходи са за тяхна сметка и с техен транспорт. При плащане в брой се издава касова бележка от шофьора, доставил стоката в обекта, като за събраните от клиентите плащания шофьорите се отчитат всеки ден. Доставчиците разполагат с материална база, технически и кадрови потенциал, както и с налична стока за зареждане на заявените стоки от търговците на дребно. Дружествата разполагат с товарни автомобили, видно от приложените извлечения на с- ка 205, както и с лица, назначени като водачи на МПС. Представени са извлечения на счетоводни сметки 205, 304, 411, 501, 702, 4532.

  Същите фирми са редовни доставчици на ЕТ „Боем- Р.М.“  и видовете стоки в неотчетените фактури съвпадат с предмета на дейност на ЗЛ. От вида на закупените от контрагентите стоки, се установява, че те са обичайни за търговската дейност на ЕТ „Боем- Р.М.“.

Приходите от продажби по изследваните фактури са осчетоводени от доставчиците, видно от представени  извлечения на счетоводни сметки 304, 411, 501, 702, 4532.  В същото време в счетоводството на ЕТ „Боем- Р.М.“ няма записани стоки без първичен документ и няма доказателства за излишъци, за брак и липси.  От представената счетоводна и търговска документация от ревизираното лице органите по приходите са установили, че към края на всеки един от проверяваните периоди  не са налице  излишъци или липси на активи и такива не са осчетоводени от ревизирания данъчен субект. На база гореизложеното се заключава, че стоките придобити по процесните фактури, не са заприходени като стоки или излишъци. По силата на така изложеното органът по приходите констатира, че закупените стоки са реализирани на вътрешния пазар, като за тяхната продажба не е издаден документ, а получените приходи от продажбата им  не са отчетени като такива, а са укрити. Това по своето естество представлява предпоставка по чл.122, ал.1, т.2 от ДОПК за определяне на данъчната основа за преки и косвени данъци   по реда на ал.2 от същия член, за отчетни периоди от 2007г. до 2010г. На лицето е връчено уведомление по чл.124, ал.1, че данъчната основа ще бъде определена по реда на чл.122, ал.2 от ДПК. Извършен е анализ на изброените в чл. 122, ал. 2 от ДОПК точки, като в констативната част на РД са посочени кои от същите са съотносими и кои не при определяне на данъчната основа за преки и косвени данъци.

На база събраните доказателства и  установените факти и обстоятелства ревизиращият орган констатира, че действително са налице закупени и доставени стоки по процесните фактури, които са реализирани от ЕТ „Боем- Р.М.“ на вътрешния пазар, като при продажбата им не е издаден документ, а получените  приходи не са отчетени като такива, а са укрити. При определяне на приходите от продажби за  всеки отчетен период от обхвата на ревизията органите по приходите са  ползвали данни, съдържащи се в счетоводните документи на ревизирания субект и  документи, предоставени от доставчиците при насрещните проверки.

Ревизията  е приела, че получените стоки по фактурите, неотразени в счетоводството на жалбоподателя са реализирани към 31.12. на годината, през която са закупени, тъй като  имат  ограничен срок на годност, а и през месеца на закупуването им и през следващите месеци има ново зареждане на стоки от същите фирми-доставчици.

По ЗДДС

Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

След анализ на събраните доказателства при ревизията се определя облагаем  с ДДС оборот  по  месеци, обобщен в табличен вид на стр. 33-35 от РД, въз основа на който е установено, че ревизираното лице към 31.12.2007г. достига задължителния оборот за регистрация по ЗДДС –  62 859,19 лв.          

 Ревизиращият екип  установява, че след като ревизираното лице отговаря на изискванията за задължителна регистрация с достигнат облагаем оборот, към 31.12.2007г. в размер на 62 859,19 лв., като поддържа оборот над 50000лв. и към 31.12.2009г. вкл.,   най-късно до 14.01.2008 г.,  Р.Б.М. с ЕТ „Боем- Р.М.“   е следвало да подаде заявление за регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС, но това не е направено от него.  Ревизията установява дължим ДДС за извършените облагаеми доставки от ЕТ „Боем-Р.М.“ за  периоди 15.01.2008г.-31.12.2009г.  в размер на  29510,97лв. За закъснението при внасянето на данъка е определена  лихва в размер на 17796,03лв., съгласно чл. 175 от ДОПК и чл. 1 от ЗЛВДТДПДВ.

 По ЗДДФЛ

 Като местно физическо лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, Р.Б.М. е данъчно задължено лице на основание чл. 3, т. 1 и чл. 6 от ЗДДФЛ, за доходите, получени от него през отделните данъчни (календарни) години, попадащи в обхвата на ревизията.            

 Органите по приходите са установили, че за периоди 2007г.-2009г. лицето е подавало ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, с които е декларирало доходи от дейност като ЕТ, подлежащи на облагане с окончателен/патентен/данък по реда на ЗМДТ, а за 2010г.  Р.М. не е подал ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, тъй като от 01.01.2010г. ЕТ „Боем – Р.М.” спира дейност, а ревизираното лице започва да упражнява стопанска дейност чрез „Боем – комерс” ЕООД с Булстат ***

 Установено е, че ЕТ „Боем-Р.М.“ не е заприходил в счетоводната и търговската си документация закупени стоки  по фактури  /подробно описани в РД/, издадени от  основните му  доставчици. Органите по приходите не са установили осчетоводени брак, липси или излишъци на стоки  за ревизираните 2007г.-2010г., поради което са направили извод, че стоките по неосчетоводените фактури са продадени, като не са отчетени приходи от ЕТ „Боем-Р.М.“. Ревизията приема, че стоките /различни от цигари/ по неосчетоводените фактури са реализирани с % надценка, декларирана от РЛ  за 2007г., 2008г. и 2009г. в размер на 21,67 % . Относно определената  надценка за цигарите по неосчетоводените фактурите, ревизиращите органи са приели процент на надценката, равняващ се на получената средна търговска отстъпка в размер на 6% при покупката им.

При ревизията е констатирано, че ЕТ „Боем-Р.М.“  не е заприходил стоки с отчетна стойност: за 2007г.- 22158,08лв.; за 2008г.-52317,35лв.; за 2009г.-33679,46лв.; за 2010г.- 0,00лв., които в последствие са продадени, като  предприятието на едноличният търговец не е отчело приходи от продажби на стоки по неосчетоводените фактури  за покупки на хранителни стоки, напитки и цигари, в следните размери: за 2007 г. – 23524,97лв.; за 2008г. –  58125,53лв.; за 2009 г. – 38843,09лв.; за 2010 г. – 0,00лв.

Макар за    периоди 2007г.-2009г. ЗЛ да е подало данъчни декларации за доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък по ЗМДТ, предвид установеното при ревизията обстоятелство, че към 31.12.2007г. облагаемият оборот  надхвърля 50 000лв., който оборот се поддържа   през 2008г. и 2009г.,  то доходите  от стопанската дейност на ЕТ „Боем – Р.М.”  следва да се обложат по общия ред на  ЗДДФЛ.

 Ревизията определя  облагаем доход от стопанска дейност като ЕТ, съответно в размер на 3914,45лв. за 2007г.; 7925,74лв. за 2008г.; 8180,11лв. за 2009г.; 0,00лв. за 2010г.,  като  са  взети  предвид недекларираните  приходи от продажби на стоки и съответстващите им разходи, както и декларираните от лицето приходи/разходи по ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ - по приложение №7.  

ІІ.  По КСО и ЗЗО

При ревизията органите по приходите са констатирали,  че   жалбоподателят, в качеството му на самоосигуряващо се лице, е внесъл авансово дължимите ЗОВ ,  върху минималния размер на осигурителния доход определен със ЗБДОО за съответната година. Част от направените авансови вноски от ЗЛ са внесени със закъснение, спрямо законовоопределения срок, поради което на основание чл.113 от КСО и чл.107 от ЗЗО, във връзка с чл.175 от ДОПК органът по приходите е начислил дължимите лихви.

 Установено , е че смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО жалбоподателят е самоосигуряващ се - физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка. На основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО, ревизираното лице подлежи на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт като лице, упражняващо трудова дейност като едноличен търговец. По свой избор Р.М. е избрал да се осигурява и за общо заболяване и майчинство /чл.4, ал.4 от КСО/. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност – чл.6, ал.2 от КСО. Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.7 от КСО самоосигуряващите се лица по чл.4, ал.3, т.1,2, и 4 от с.з. правят осигурителни вноски за своя сметка и ги дължат авансово върху месечен осигурителен доход, установен по реда на точки 1 и 2 на ал. 7. На основание чл.6, ал.8 от КСО окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица в размерите, определени за фонд «Пенсии» и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация (чл.6, ал.8 и чл.157 от КСО и чл.2, ал.4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

Прието е,  че на основание на чл. 127, ал.1 от КСО, жалбоподателят дължи осигурителни вноски за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд - лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване се осигуряват за фонд ДЗПО – УПФ, като осигурителните вноски се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО.            

Задължението за здравно осигуряване на жалбоподателя възниква на основание чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравно осигуряване - лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално  осигуряване.

В хода на ревизионното производство е установено, че за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. са реализирани приходи, които не са отчетени съгласно установените нормативни актове и не са намерили отражение  в счетоводството на ЕТ. На основание чл.124, ал.1 от ДОПК на ЗЛ е връчено уведомление с изх.№ 27240/02.09.13г., с което ревизираното лице е уведомено, че осигурителния доход, върху който се дължат задължителните осигурителни вноски  ще бъде определен по реда на чл.122 от същия кодекс.

След извършен  анализ на относимите обстоятелства по чл.122, ал.2 от ДОПК, органът по приходите е установил облагаем доход на лицето от дейността на ЕТ, различен от декларирания с подадените ГДД, както следва:     - За 2007 г. деклариран с ГДД доход в размер на 2 541.56 лв., установен с ревизията – 3 914.45 лв.;    - За 2008 г. деклариран с ГДД доход в размер на  2 117.56 лв., установен с ревизията – 7 925.74 лв.;     - За 2009 г. деклариран с ГДД доход в размер на 3 016.48 лв., установен с ревизията – 8 180.11 лв.    За 2010 г. не е установен нов размер на облагаемия доход, поради което с ревизията са определени само лихви за невнесените в законоустановения срок авансови вноски за ЗОВ.

Осигурителният доход (в който е включен укритият доход от незаприходени фактури и неотчетени последващи продажби по тях на Р.М. за периода 2007 г. - 2009 г., е определен по реда на чл.122 – 124 от ДОПК,  а размерът на осигурителните вноски е съгласно определените в материалните закони – КСО и ЗЗО. Върху така установения с ревизията осигурителен доход, на основание чл.6, ал.8 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, във връзка с чл.124а от ДОПК, органът по приходите е определил дължимите ЗОВ за посочените по-горе години и прилежащите лихви, които са предмет на обжалване.

Установените задължения за ЗОВ на жалбоподателя, в качеството му на самоосигуряващото се лице, за годишно изравняване са в резултат на установения с РА № Р-24-1402393-091-01/19.12.2014 г. нов, по-висок размер на облагаемия доход за 2007 г., 2008 г.  и 2009г., по реда на чл.122 от ДОПК. Размерът на задължителните осигурителни вноски, е определен съгласно материалните закони – КСО /за фонд „Пенсии“ - 18% за периода 01.01.2007 г. – 30.09.2007 г. и 17%  за периода 01.10.2007 г. – 31.12.2007г. и  за 2008 г.; 13% за 2009 г./ и ЗЗО /6 % за 2007 г. и 2008 г.; 8% за 2009 г./. При определяне на окончателния размер на осигурителния доход на ревизираното лице и допълнително дължимите вноски, е взет предвид осигурителния доход, върху който ЗЛ авансово е внесло ЗОВ по съответните фондове.

В решението са изложени подробни съображения относно правното основание за прилагането на чл.124 „а” от ДОПК по отношение на установените задължения за задължителни осигурителни  вноски, като се цитира и практика на ВАС.

В съдебната фаза  процесуалния представител на жалбоподателя адв. Й. е поискал и съдът е допуснал СГЕ, с в.л. Н.Б., която да даде отговор на въпроса, кои от представените по делото документи  -  фактури подробно описани  от л.4 до л.14 в РД, приемно-предавателни протоколи и др. са подписани от жалбоподателя или от  негови служители съгласно описаната в РА справка за трудовите договори. Ако по делото са налични фактурите и придружаващите ги документи, върху които не е положен подпис на получател,  вещото лице да посочи това изрично в своето заключение предвид направеното по-горе оспорване. След приемане на съдебно-графологичната експертизата  е заявена готовност за  формулиране на задачи за ССЕ.

С допълнителна молба / л.1291/ адв. Й. е прецизирал задачата на СГЕ, като е посочил фактурите-обект на изследване , както и нечетливите копия.

Ответната страна с молба / л.1327/  е представила четливи копия на оспорените фактури / до л.1444/ които са взети предвид от експерта   по приетата СГЕ. Експерта Б. подробно е изложил / л.1313-1326/  изследваните фактури и съвпаденията на подписите на получател , с такива положени от жалбоподателя или от негови служители. Така например е посочил че от „ Деливъри“  са изследвани 246 фактури  и по 227 от тях няма изпълнен подпис от жалбоподателя или от негови служители.

След приемане на горното заключение по СГЕ адв. Й. е поискал  допускането на  ССЕ, която да вземе предвид приетото по  СГЕ заключение и  отговори на въпросите:   -   кога ЕТ ще достигне праг за регистрация по ЗДДС, като към основата определена от него се добавят само стойности на фактурите, които са посочени като подписани от него и неговите служители.   - какви ще бъдат задълженията по ЗДДФЛ, ЗОДФЛ, ЗДДС и осигуровки ако към основата за облагане декларирана от ЕТ  се прибавят само фактурите подписани от него и неговите служители съобразно СГЕ и представените от юрк.*** писмени доказателства.

Съдът е допуснал исканата  ССЕ, назначил е  за вещо лице П.П. , чието заключение е прието по делото  / л.1454/  неоспорено от страните.

В заключителната част  вл. П. дава отговор че не се достига праг от 50000лева за регистрация по ЗДДС в нито един момент , поради което не е налице задължение за внасяне на ДДС. Изчислявайки задълженията  по ЗДДФЛ и ЗОВ, експерта е категоричен че такива не се дължат за 2007 , 2008 и 2009г.

Предвид факта на неоспорване на  коментираното заключение, съдът ще кредитира същото съобразно другите събрани по делото доказателства.

Съобразно актуалната съдебна практика - Решение № 584 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 5549/2015 на ВАС органите по приходите следва да установят наличието на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОПК за облагане по аналог и определяне на данъчна основа по реда на чл. 122, ал. 2 ДОПК, като установяване наличието на реална доставка на стоки по смисъла на чл. 6, ал.1 ЗДДС като положителен факт от обективната действителност задължително следва да бъде доказано. По делото липсват категорични доказателства за получаването на стоките по процесните фактури от жалбоподателя , както и извършването на последващи продажби, за които да не е отчетен приход/оборот.

Само по себе си обстоятелството, че доставчиците издават фактури, които са включени в справките-декларации по ЗДДС и дневниците за продажби, не е достатъчно да се приеме, че в действителност са извършени облагаеми доставки, по които получател е ревизираното лице и че същите са използвани за извършване на последващи облагаеми доставки. В този смисъл по аналогични случаи е налице и практика на Върховния административен съд, решение № 10021/04.07.2013 г., ВАС, І-во отд.; решение № 10869/17.07.2013 г., VІІІ-мо отд.; решение № 10772/16.07.2013 г., VІІІ-мо отд.; решение № 9455/25.06.2013 г., VІІІ-мо отд.; решение № 11157/30.07.2013 г., VІІІ-мо отд.

 Видно от представените с ревизионната преписка копия от фактури, същите не носят подпис на получател, за да се приеме, че те имат и функцията на приемо-предавателни протоколи, няма приобщени доказателства за транспортирането на стоките, тяхното заприходяване, както и начина на водене на счетоводството на издателите на фактурите, за които данъчните органи приемат, че са получени. Писмените обяснения на доставчиците не са достатъчни, за да се приеме за вярно твърдяното в тях. Представените извадки от счетоводни документи на доставчиците /хронологични регистри, оборотни ведомости, инвентарни книги и др. / сами по себе си не доказват наличието на редовно и текущо осчетоводяване на доставките, нито че счетоводството е водено редовно - не са изследвани записванията в главните им книги и оборотните ведомости с оглед на установяване всеобхватността на записванията в хронологичен порядък и съответно оборотите за всеки от отчетните периоди, не са представени касовите книги на доставчиците, от които да се установява обосноваността на осчетоводените касови плащания, не са установени записванията при заприходяването на изписаните стоки и съответните осчетоводени складови наличности в съответните периоди. Липсват и първични счетоводни документи, удостоверяващи предаването на стоките и изписването им от доставчиците, като стокови разписки, складови разписки, искания за изписване на стоково-материални ценности.

Съобразно горната съдебна практика , както и съобразно приетото и неоспорен от заключение по ССЕ следва да се приеме че не е достигнат оборот за задължителната регистрация по ЗДДС и  не се дължат задълженията по чл.48 ЗДДФЛ, поради което РА в тая си част следва да се отмени.

Съобразно  последната съдебна практика - ТР № 1 от 18,05,2016г. на ВАС по ТД № 3 от 2015г. съдът счита че установените задължения  за ЗОВ за 2007-2009г. не се дължат и РА следва да се отмени и в тая част.

Горното налага пълната отмяна на оспорения РА , както и присъждане на претендираните съдебни разноски,  съобразно приложените доказателства  / л.10,1267,1280,1301 и 1449/  в размер на 958 / деветстотин петдесет и осем/ лева.

   Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 160 от ДОПК , Съдът

Р    Е    Ш    И    :

ОТМЕНЯ по жалба на  Р.Б.М., действащ в качеството си на ЕТ “Боем – Р.М.”, с Булстат *** със седалище и адрес на управление в ***   на Ревизионен акт № Р-24-1402393-091-01/25.11.2014 г. потвърден с Решение № 212/18.05.2015 г. на Директора на “Дирекция Обжалване и Данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив.

   ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ “Боем – Р.М.”, с Булстат *** съдебни разноски в размер на 958 / деветстотин петдесет и осем/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :