Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 579

 

13.04.2017г., гр. Пловдив

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Административен съд Пловдив, петнадесети състав, в публично заседание на девети март, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                       Административен съдия: Любомира Несторова

 

При секретаря М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 1026 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 2 т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс  /Обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006г./.

           Образувано е по жалба на „С.З.А.И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К. и по жалба на А.С.И. с ЕГН ********** с адрес: *** против Решение №ПВ-37-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от инж. В.А., изпълняваща длъжността Директор на РИОСВ-Пловдив, съгласно Заповед №РД-231/08.04.2015г. на министъра на ОСВ, с която на основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);  чл.7 ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.З и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата  за  условията  и реда  на  извършване  на   оценка  за  съвместимостта  на планове, программ, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.б от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от БД ИБР Пловдив  и  РЗИ  Пловдив  и  КП  № 0004733/07.04.2016г., е решено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариери за добив на мрамори и баластра в южната част от концесионна площ „Делчевото-2" (66,165 дка), землище на с. Горнослав, община Асеновград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение:   участък „Делчевото - 2 юг" с площ 44347 м2 и съпътстваща площ с размер 20818 м2. Координатен регистър на концесионната площ «Делчевото-2 юг» , площ 65165квм., землище та с. Горнослав, община Асеновград; възложител «З.-03» ООД, Булстат ***, ***.

           В жалбите се инвокират оплаквания за незаконосъобразност на оспореното решение. Излагат се и подробни писмени съображения.

           Претендира се отмяната на атакувания административен акт. Жалбоподателят „С.З.А.И Е.П.-Г.”, представлявано от председателя В.И.К., претендира разноски по делото и представя списък на същите.

           Жалбоподателят А.С.И. претендира разноски по делото в размер на 10лв.-внесена ДТ.

           Ответникът – Директорът на РИОСВ-Пловдив, чрез процесуалния си представител, намира оплакванията на жалбоподателите за неоснователни. Излага подробни писмени съображения.

            Претендира отхвърляне на жалбата като носнователна и юрисконсултско възнаграждение. Възразява относно прекомерност на адвокатското възнаграждение на адвокат Б..

             Заинтересованите страни: И.Д.А., Д.Р.Д., Н.И.Т., Сдружение с общественополезна дейност „Е.Ч.”, чрез процесуалния си представител - адвокат Б., намират жалбата за основателна, а оспореният административен акт за незаконосъобразен. Адвакат Б. представя подробни писмени съображения. Претендира разноски по делото и представя списъци за съдебните разноски.

            Заинтересованата страна „З. 03” ООД, чрез процесуалния си представител, намира оплакванията на жалбоподателите за неоснователни, а одпореният административен акт за правилен и законосъобразен. Не претендира разноски по делото.

             Обжалваното решение на Директора на РИОСВ - Пловдив, като краен акт, с който се финализира производството по чл.93 от ЗООС, по своята правна същност представлява индивидуален административен акт.

              При липсата на регламентация пред кой орган и в какъв срок подлежат на обжалване решенията по чл.93 от ЗООС и доколкото не са актове, изключени изрично със закон от съдебен контрол, се налага извод, че спрямо тях намират приложение нормите на АПК в т.ч. разпоредбите относно оспорването им по съдебен ред.  Жалбоподателите  имат правен интерес да оспорват по същество и от процедурна гледна точка законността на административни актове, свързани с околната среда, в т.ч. и решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ето защо съдът приема че оспорването, като направено от лица с правен интерес, в законово установения срок и против административен акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

             Съдът намира жалбите за подадени в срок, тъй като видно от обясненията на процесуалния представител на ответника, направени в съдебно заседание, проведено на 14.12.2016г –л.1279 по делото, решенията на РИОСВ –Пловдив нямат изходящ номер и дата, а се води регистър, в който се вписват решенията. От списъка на л. 21 по делото се установи, че оспореното решение е издадено на 15.04.2016г., съобщено е на официалната интернет страница на РИОСВ на 15.04.2016г., с което е осигурен обществен достъп. Тези действия са извършени съгласно  т.3.1 от Вътрешните правила за извършване на промени в информацията на уеб страницата на РИОСВ-Пловдив /л.803-810 по делото/, утвърдени със Заповед № РД-532 он 20.09.12г на Директора на РИОСВ-Пловдив /л. 811 по делото/.

Също така, с разпоредбата на чл.20а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ е предвидено, че компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оповестява решението по ОВОС по реда на чл.99 ал.4 от ЗООС и изпраща копие от постановеното решение за съобразяване на съответния компетентен орган, който по реда на специален закон одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение.

            Жалбите са депозирани в деловодството на Административен съд Пловдив на 27.04.2016г, следователно са подадени в  14 дневният срок по АПК  и от имащи правен интерес от оспорването лица, тъй като за оспорващите следва да се приеме, че притежават и качеството на "засегната общественост" по смисъла на § 1 т.25 от ДР на ЗООС (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.), а това е едно или повече физически или юридически лица и техните сдружения, организации или групи, които са засегнати или с вероятност да бъдат засегнати, или които имат интерес при процедурите за одобряване на планове, програми, инвестиционни предложения и при вземането на решения за издаването или актуализацията на разрешителни по реда на ЗООС или на условията в разрешителното, включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство, и по отношение на тях е налице правен интерес от заявеното оспорване.

             За да се произнесе по същество, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

              Административното производство е инциирано във връзка с внесено в Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив уведомление с вх. № ОВОС 1474 от 19.11.2015г. от възложителя „З. 03” ООД /л.342 по делото/.

              Възложителят е представил пред административния орган следните документи: Разрешение № 231/07. 05. 2012г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма  за  проучване  от  Възложителя   на   неметални   полезни   изкопаеми   в   площ «Делчевото-2», разположена на територията на община Асеноград; Договор  от 02.11.2012г.,   предоставящ  право  на   Възложителя  да   извършва дейности  по проучване  на     неметални  полезни  изкопаеми  в площ  «Делчевото-2», разположена  на територията  на землищата  на с.  Горнослав  и с.  Червен,  община Асеноград; Писмо изх. НСЗП-469/02. 12. 2012г. на МОСВ, с което се определя липсата от
необходимост от провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостга на планове, програми, проекти   и   инвестиционни   предложения   с   предмета   и   целите   на   опазване   на защитените   зони   спрямо   цялостния   работен   проект   за   проучване   на   подземни богатства; Заповед  
   983/06.11. 2013г.   на   Изпълнителния  Директор   на   Изпълнителна агенция по горите за учредяване право на ползуване за срока на разрешението по
т.
1.1. за извършване на дейности, свързани с проучване на подземни  богатства; Договор № 155/18.12.2013г. между Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция  по горите и «З. -03» ООД за учредяване право на ползуване за извършване на дейности, свързани с проучване на подземни богатства.

            В изпълнение разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за ОВОС уведомлението за ИП е изпратено на БД ИБР Пловдив за становище, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните   басейни и планове за управление на риска от наводнения.

             Съгласно становище с изх. № КД-04-455 от 22.12.2016г. на БД ИБР-Пловдив  инвестиционно предложение /ИП/ е допустимо от гледна точка постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

             На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/, РИОСВ Пловдив с писмо изх. ОВОС-1474/04.12.2015г. е информирала Възложителя за следното: По отношение на изискванията на  глава шеста от раздел трети от ЗООС: Представеното инвестиционно предложение е включено в Приложение № 2 от ЗООС и е предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. С писмо изх. ОВОС-1474/04.12.2015 г. са дадени указания на Възложителя за необходимите действия, свързани с процедурата по преценка. По   отношение   на    изискванията    на   чл.    31   от   Закона   за   биологичното разнообразие: Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимост (процедура по ОС), съгласно разпоредбите на чл, 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата/. Площадката на ИП попада в границите на две защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000": защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни" и защитена зона BG0002073 „Добростан". С писмо с изх. ОВОС-1474/04.12.2015г. от Възложителя е поискано да представи информация на хартиен и цифров носител, съобразена с изискванията на чл.10 от посочената по-горе наредба.

             На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 93, ал. 4,   т.   5   от  ЗООС  от  Възложителя   е  изискано  да   осигури   обществен  достъп до информацията по приложение № 2, като извърши следното: да предостави   копие   от   информацията   по   приложение   2   на   хартиен   и електронен  носител  на  Община  Асеновград,  кметство  с.  Горнослав  и  кметство  с. Червен за изразяване на становища от заинтересувани лица; да постави съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за най- малко   14   дни   за   достъпа   до   горепосочената   информация   и   за   изразяване   на становища от заинтересувани лица.

             Възложителят с искане  вх.  ОВОС-  1474/21.01.2016 г.,  внася информация  за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП с редуцирана площ: „Изграждане на кариери за добив на масивни мрамори и мраморна баластра в  концесионна  площ „Делчевото-2"   (89.9 дка),  землище  на  с.   Горнослав, община Асеновград.  Представени са доказателства за изпълнение на указанията на административния орган.

             В изпълнение разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2,6 от Наредбата за ОВОС с   писмо изх. ОВОС-1474/28.01.2016г. информацията е изпратена на РЗИ Пловдив.

              Кметът на община Асеновград и Кметският  наместник   на   с. Горнослав са представили писмени  становища  относно  проявения  обществен   интерес,  съгласно които  няма постъпили жалби и  възражения   във    връзка    с    инвестиционното предложение.  Писмените възражения са постъпили на 15.04.2016г. до Министъра на околнта среда и водите от А.И. относно невярното становище, дадено от кметския наместник на с. Горнослав и кмета на общена Асеновград.

              С искане вх. ОВОС-1474/21.01.2016 г. Възложителят внася информация пред административния орган за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за редуцирана до 89,9 дка площ само в землището на с. Горнослав - ИП: „Изграждане на кариери за добив на масивни мрамори и мраморна баластра в концесионна площ „Делчевото-2" (89.9 дка), землище на с. Горнослав, община Асеновград. Възложителят е представил становища
на Кмета на община Асеновград с изх.
№ 14-00-5769/14.01.2016г. и на кметския наместник на с. Горнослав с дата 05.01.2016 относно проявения обществен интерес, съгласно които няма постьпили жалби и възражения във връзка с инвестиционното предложение.

            В хода на провежданата процедура в РИОСВ са постъпили възражения от кмета на с. Цервен и от инициативен комитет, както и подписка от жители на селата Червен, Долнослав и Горнослав. С писмо изх. ОВОС-1474/12.02.2016г. е напомнено на кметовете на с. Горнослав и Асеновград за задълженията им, свързани с осигуряване на обществен достьп до информацията по приложение 2 от Наредбата за ОВОС.   В отговор с писма изх. № 14.00.697.1/18.02.2016г. Кметът на община Асеновград и №
14/19.02.2016г. Кметският наместник на с. Горнослав отново декларират липсата на жалби и възражения във връзка с инвестиционното предложение.   На 07.04.2016 г. е извършена проверка на място от експерти на PHOCB-
Пловдив и представител на Възложителя - управителят на дружеството В.З.. В хода на проверката управителят на дружеството възложител декларира, че    добивни дейности ще се извършват само в участък «Делчевото 2-юг» и се отказват от добива в
участък «Делчевото 2-изток», поради факта, че в източния участък е разположен основен извозен път на ТП «ДГС-Асеновград»,   което е записано и  в протокола от извършената проверка
- КП № 0004733/07.04.2016г.

            За декларираното при проверката редуциране на площта, с писмо вх. № OBOJC-1474/12.04.2016г. в РИОСВ-Пловдив Възложителят представя координатен регистър на новоредуцираната площ за добив и съпътствващи дейности в размер на 66.165 дка в землището на с. Горнослав.

             На   основание   чл,   6,   ал,   3   от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомен с писмо изх. ОВОС-1474/16.02.2016г.  за    необходимостта,    в   срок   от   един    месец,       да    представи    в    РИОСВ-Пловдив  допълнителна информация, съобразена с изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС, както и   мерки за намаляване на въздействието на пробивно-взривните работи върху околната среда и населението. Отговорът на Възложителя е депозиран пред административния орган на 15.03.2016г.

            Последвало е издаването на оспореното Решение №ПВ-37-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от инж. В.А., изпълняваща длъжността Директор на РИОСВ-Пловдив, съгласно Заповед №РД-231/08.04.2015г. на министъра на ОСВ.

           С оспореното решение са приети следните характеристики на инвестиционното предложение: инвестиционното намерение на Възложителя е свързано с изграждане на кариера за добив на мрамори и баластра в находище „Делчевото-2", участък: „Делчевото - 2 юг" (мрамори) в землището на с. Горнослав.

 Няма да се създава нова пътна инфраструктура, ще се използват съществуващите черни пътища.

 По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното количество вода за питейни и битови нужди. Технологична вода ще се използва за оросяване срещу запрашаване на работните площадки и на пътищата. Тя ще се закупува от водоразпределителната система в с. Горнослав на фирма „ВиК" ЕООД, гр. Пловдив и ще се доставя с цистерни. Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа. За отпадъчните битово - фекални води ще бъдат използвани химически тоалетни.

 Иззетата откривка ще бъде депонирана в две временни насипища: „Откривка" и „Глини". Технологичният отпадък от преработката на баластра (отмитата глина) ще се депонира и използва при рекултивацията.

Концесионна площ „Делчевото-2", землище на с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив попада в границите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни" и BG0002073 „Добростан".

Защитена зона BG0001031 „Родопи Средни" е включена в списъка за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.). Защитената зона не е обявена със заповед на министьра на околната среда и водите.

Защитена зона BG0002073 „Добростан" за опазване на дивите птици е обявена със Заповед №РД-528/26.05.2010 г. (ДВ бр. 47/2010 г.) на Министъра на околната среда и водите. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС е констатирано, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан", определен със заповедта за обявяването и.

 Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

  След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението и мащаба, инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни" и защитена зона BG0002073 „Добростан". Изложени са подробни мотиви относно характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти, относно местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси; относно способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда, относно характеристиката на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятносн, продължителност, честота, обратимост.

В хода на съдебното производство са представени писмени доказателства по опис /л. от л.1337 до л. 1376/ от жалбоподателя С.З.А.И Е.П.-Г.” и такива, представени от жалбоподателя А.И. /от л. 1378 до л.1426/, които съдът намира за неотносими към настоящия правен спор , поради което не следва да се коментират. Само за пълнота ще се посочи, че публикации в медиите, експертни проверки : относно представеното писмо с изх. № 04-00-568/08.09.2016г., обществени подписки не касаят законосъобразността на проведеното административно производство, респективно издаденият административен акт, като съдът ще изложи подробни съображения по-долу в настоящото изложение.

   В хода на съдебното производство е назначена СТЕ, изпълнена от вещото лице инж. Д.Б.-П., неоспорена от страните, която Съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена.

    Вещото лице посочва, че конкретният водоизточник, предвиден за технологично водоснабдяване при реализацията на ИП е каптираният извор „Св. Г." в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Подземните води, каптирани от извор „Св. Г." се използват за питейно-битово водоснабдяване на група „Горнослав", включваща с. Горнослав, с. Червен, с. Долнослав, с. Стоево, с. Искра и с. Леново, на територията на община Асеновград, обл. Пловдив.

          По Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на БДИБР естественият каптиран извор „Св. Г." в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград, попада в обхвата на подземно водно тяло с наименование „Карстови води - Централно Родопски масив" с код BG3GOOOOOPt041. Колектор на подземните води в цитираното подземно водно тяло се явяват окарстените мрамори от Добростанската мраморна свита, в които са акумулирани подземните води на Добростанския карстов басейн. Изворът „Св. Г." дренира част от карстовите води на Добростанския карстов басейн и поради своя генезис се характеризира с променлив дебит, намаляващ значително в сух сезон.

          Въпреки наличието на тези, посочени no-горе факти и обстоятелства, от внесената документация от възложителя е видно, че „същият е предвидил технологичното водоснабдяване на бъдещата кариера, което ще бъде задоволявано и осигурявано от собствени легализирани непитейни водоизточници на Дружеството-Концесионер, за които има издадени разрешителни за водовземане № 31530232/07.12.2011г и № 31590563/26.03.2012 г.

          Експертът приема, че при експлоатация на бъдещата кариера, няма да бъдат ползвани води за питейни и производствени нужди от водоснабдителната мрежа на каптиран извор „Св. Г." в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград.

          Видно от работения проект /приет по делото/, технологичната вода ще се ползва за оросяване на работната площадка, скалната маса, подложена на претрошаване и транспортните пътища с цел ограничаване на праховите емисии, отделящи се при добива на полезното изкопаемо за намаляване на въздействието върху атмосферния въздух и останалите компоненти на околната среда. Режимът на черпене на подземни води за технологични нужди на процесния обект няма да бъде постоянен, а ще има прекъснат характер.

         Вещото лице посочва, че концесионерът е предвидил за оросяване на технологичния процес, с цел обезпрашаване, да се транспортират количества вода с 3 броя цистерни-водоноски с обем всяка по 5,00 куб. м или това представлява консумация на 15 куб.м технологична вода за едно денонощие. Транспортирането и използването на подземни води за технологични нужди ще се извършва в сух сезон - от м. май до м. октомври, като няма пречка тези количества да се осигурят и в другая сезон, или в по-големи обеми.

       В хидрогеоложкия доклад за локалните експлоатационни ресурси (архив на ВиК Пловдив) експлоатационния ресурс на извор „Св. Г." е оценен на 26,028 л/сек. Фактически необходимият (среден) дебит за питейно-битово водоснабдяване на населението е изчислен със стойност 22,050 л/сек. Максимално необходимият (сезонен) дебит е определен на 28,00 л/сек. В проекта за добив е определен и предложен за утвърждаване от БДИБР-Пловдив проектен дебит със стойност 25,0 л/сек. Съгласно разрешително за водовземане № 300219/29.12.2003 г с Титуляр „ВиК" ЕООД-Пловдив и срок на действие до 2028 г, от извор „Св. Г.", за питейно водоснабдяване на група „Горнослав" е разрешен следния добив на подземни води: годишен добив -788400 куб. м; денонощен добив -2160куб.м; проектен дебит - 25,000 л/сек.

         Вещото лице изяснява, че ресурсът на извор „Св. Г." е достатъчен да обезпечи питейно-битовите нужди на населението и технологичните нужди на процесния обект.

          В сезонен план, през лятото, когато питейно-битовото водопотребление на населението, по различни причини нараства и достига до максимално необходим дебит от 28 л/ сек, ресурсът на водоизточника 26,028 л/сек е по-малък и не е достатъчен да обезпечи необходимите сезонни количества и да осигури регулярното водоснабдяване на населението.

          Предвиденото технологично водоснабдяване на бъдещата кариера  е да бъде от собствени легализирани непитейни водоизточници, за които има издадени разрешителни за водовземане № 31530232/07.12.2011 г и № 31590563126.03.2012г., изключва въздействието при експлоатация на кариерата върху водното осигуряване на околните села от каптирания извор „Св. Г.", чиито води се използват за питейно-битово водоснабдяване на населението от с. Горнослав, с. Червен, с. Стоево, с. Долнослав, с. Искра и с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив, както и на съществуващите стопански обекти на територията на тези селища.

         Собствените водоизточници на „З. -03" ООД представляват три броя водовземни съоръжения за подземни води, от които два броя шахтови кладенеца и един брой тръбен кладенец. Шахтовите кладенци № 1 с дълбочина 3,00 м и № 2 с дълбочина 4,00 м се намират на територията на поземлен имот № 99087.2.4 в землището на гр. Асеновград, кв. Горни Воден, местността „Чайкъра", общ. Асеновград, обл. Пловдив. От тях водовземането за промишлени и други цели е регламентирано, съгласно Разрешително за водовземане № 31530232/07.12.2011г. Тръбният кладенец № 3, с дълбочина 40,00 м, е разположен на територията на поземлен имот № 00702.505.52 по КККР на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, като водовземането от същия за други цели е регламентирано, съгласно Разрешително за водовземане №31590563/26.03.2012 г. Посочените собствени, легализирани водоизточници на „З.-03" ООД - шахтови кладенци № 1 и № 2 и тръбен кладенец № 3, каптират подземни води от кватернерния водоносен хоризонт, разположен в обхвата на подземно водно тяло с наименование „Порови води в кватернер-Горнотракийска низина" и код Bg3G0000Q013, което е извън обхвата на концесионната площ на находище „Делчевото-2", уч. Юг. Те добиват подземни води от водоносните кватернерни пластове, участващи в строежа на наносния конус на р. Чепеларска и нейното русло. Подземните води, каптирани от описаните пo-горе водоизточници нямат качества на питейна вода и не са годни за питейно-битово водоснабдяване. Видно от приложените към административната преписка разрешителни за водовземане кладенците водоснабдяват единствено обекти на „З.-03" ООД. Шахтовите кладенци се използват за обезпечаване на водоснабдяването за промишлени и други цели на баластриера „Чайкъра", за която е учредено концесионно право на инвеститора и е разположена в терасата на р. Чепеларска в землището на кв. Долни Воден, Асеновгра. Тръбният кладенец №3 обезпечава водопотреблението за други (непитейни) цели на „Складова база с административна и търговска част" на дружеството която е в регулацията на гр. Асеновград-северна индустриална зона.

           Ресурсът на собствените водоизточници на дружеството е достатъчен да задоволи водопотреблението, както на описаните пo-горе обекти - баластриера „Чайкъра" и „Складова база с административна и търговска част" на „З.-03" ООД, така и на водопотреблението в размер на 15 куб.м дневно за технологичните нужди на бъдещата кариера за добив на мрамори. Тяхната експлоатация не касае питейно-битовото водоснабдяване на населените места.

            В хода на съдебното производство е изслушана и приета комплексна съдебно-екологична експертиза, изпълнена от вещите лица И.Й. и доцент д-р инж. Р.Х.Г., оспорено от жалбоподателите и от заинтересованите страни, с изключение на заинтересованата страна -„З.-03" ООД, която Съдът кредитира като обективно, безпристрастно и компетентно изготвена.

           Вещите лица посочват, че са извършили справка в регистъра на защитените територии и защитените зони в България. В регистъра се поддържат актуални данни за характеристиките на всяка официално обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите защитена територия или защитена зона. След направената справка установяват, че ИП не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близките защитени територии са защитена местност „Усойката", защитена местност „Марциганица", защитена местност „Чинар дере", резерват „Червената стена", защитена местност „Гонда вода", природна забележителност „Гаргина дупка", природна забележителност „Белинташ", защитена местност „Караджов камък" и др.

           Според експертизата посоченото количество промишлен експлозив от 8950кг. за взривяване не се извършва едновременно на практика, а през милисекунди, поетапно. Обхванатите радиуси за налягания, влияние на ударна вълна от зелено по фиг.2, червено 400м за летящи каменни късове и жълто 320м за безопасност за хора и животни, показват, че дори да се допусне едновременно взривяване, то разстоянията са безопасни.  Разстоянията са достатъчно безопасни, като допълнително за това допринася релефът на местността, горите, температурата и др. показатели.

          Във връзка с характеристиките на участък «Делчевото-2-юг» експертите посочват, че за западната част на площта са характерни множество нерегламентирани кариерни гнезда и стара кариера за добив на камък-  ломен и цепен за производсво на трошени фракции. В площадката на инвестиционното предложение /ИП/ има здрави черни пътища, които ще се използват при разработката на ивнестиционното намерение.

           От направената справка най-голяма площ от територията заемат горските местообитания, предимно от широколистни, иглолистни и смесени гори, които имат издънков произход: мизийски бук, горун, обикновен габър, воден габър, черен бор, Цар - Борисовата ела, обикновен бук, бял бор и смърч. На места, особено по каменисти терени, се среща храстова растителност, доминирана от келяв габър, хвойна и драка. По заравнените била и по склоновете има открити пространства от ливади и пасища с тревна растителност: валезийска поветица, Стоянова власатка, далматска власатка, черна садина, обикновена полевица и др. Находището е в антропогенно силно въздействана територия, поради което то и съседните му площи са много слабо заселени - не представляват постоянно обитание за представители на дивата фауна.

         Доминиращият вид са дребните полски и горски гризачи и пойни птици. Фауната от бозайници е бедна. Вероятии са някои дребни гризачи - полска мишка, домашна мишка, черен плъх, сив плъх, сива полевка. Едри диви бозайници не посещават околностите, поради силното антропогенно присъствие. Площта вероятно се посещава и от характерните за района дневни и нощни грабливи птици - мишелов, блатар, ястреб, каня, осояд и др., но предвид слабата хранителна база и засиленото антропогенно влияние приъствието им е много силно ограничено и кратковременно.

            Относно това има ли природни местообитания, които са предмет на опазване в защитена зона BG0001031 "Родопи средни", експертизата изброява подробно природни местообитания, които са предмет на опазване в защитената зона.

            Относно това дали местоположението на площадката, където ще се реализира инвестиционното намерение, води до увреждане, унищожаване или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове експертите изясняват, че при реализиране на инвестиционното намерение отделни индивиди от местообитанията на някои видове ще бъдат засегнати пряко. Такава възможност има за местообитанията на видовете Шипоопашата костенурка Testudo hermanni, Голям гребенест тритон Triturus karelinii. Има вероятност отделни индивиди да бъдат увредени или унищожени.

         Предвид локалния характер и сравнително малката територия на ИП това няма да доведе до фрагментация на местообитанията в зоната. От направената проверка се установи, че териториите, характерни за природни местообитания, предмет на опазване, не се припокриват с територията на инвестиционното намерение. Предвид еднократния характер на огледа и периода, в който е извършен, заключението не претендира за изчерпателност. Именно поради тази причина експертът посочва, че се позовава основно на публикуваните официални данни в Информационна система на защитените територии Натура 2000, както и на картния материал изработен по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза Г.

         Вещото лице посочва, след анализ на картния материал, изработен по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове-фаза 1, че не може да се каже, че ще има застъпване, което води до извода, че няма да има унищожаване или фрагментация на местообитанието.

        Заключава, че реализирането на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, предмет на опазване в зоната, както и няма да доведе до фрагментирането им.

        Предвид близостта на инвестиционното предложение до действащия военен полигон най-вероятно ще има общ кумулативен ефект, който е локален и няма да се отрази значително въру предмета на опазване на двете защитени зони.

    Реализацията на ИП ще доведе до допълнителното засилване на антропогенния натиск върху зоната: ще има по-силно обезпокояване на животните; влошаване качествата на биотопите им; временно отнемане на местообитанията им. Не се очаква дълготрайно пряко увреждане и/или унищожаване на местообитания на животински видове, предмет на опазване в зоните, тьй като въздействието върху тях се очаква да бъде косвено, оказващо им временно безпокойство от увеличеното човешкото присъствие в и около зоната, следователно въздействието им върху биоразнообразието в зоните не е значително.

     Въздействията ще имат временен характер, тъй като след рекултивацията, засегнатите терени ще се възстановят почти до първоначалните екологични условия.

      Относно пътната инфраструктура експертът изяснява, че не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън площта на находището и затова не се налага ново пътно строителство. Ще се използват наличните черни пътища.

       За засягането на защитени територии от ИП експертът посочва, че от направената справка в Регистър на защитените територии, поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда се установява, че територията на инвестиционното намерение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, т.е. инвестиционното намерение ще се реализира извън границите на защитената територия.

      Най-близките защитени територии са защитени местности: „Усойката",  „Марциганица", „Чинар дере", „Гонда вода",„Караджов камък", резерват „Червената стена", природна забележителност „Гаргина дупка", природна забележителност „Белинташ" и др. Инвестиционното намерение няма вероятност да окаже влияние върху тях.

              С оглед на установеното от фактическа страна Съдът стига до следните правни изводи:

              В изпълнение на задължението си по чл.168, ал.1 от АПК, при преценката за законосъобразността на един административен акт, съдът е длъжен да провери както за инвокираните от жалбоподателя пороци, така и за наличието на всички основания за отмяна по чл.146 от АПК /макар и незаявени от оспорващите/. При така извършената преценка съдът намира, че разгледани по същество жалбите са неоснователни.

              Оспореният административен акт - Решение №ПВ-37-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е издаден от инж. В.А., изпълняваща длъжността Директор на РИОСВ-Пловдив, съгласно Заповед №РД-231/08.04.2015г. на министъра на ОСВ /л.749 по делото/, в която е посочено, че В.Н. А. на длъжност Главен експерт „Разрешителен и регистарционен режим, контрол на дейностите по управление на битови и строителни отпадъци”, в случай на отсъствие по обективни причини на Директора на РИОСВ-Пловдив, да изпълнява правомощията на директор на РИОСВ в пълен обем.  Съдът установи, че са налице обективни причини за отсъствието на директора на РИОСВ-Пловдив, тъй като същият е депозирал заявление до министъра на ОСВ на 12.04.2016г за ползване на отпуск, считано от 15.04.2016г /датата на публикуване на процесното решение/, като със Заповед № 569 от 13.04.2016г. на Министъра на ОСВ /л. 960/ е разрешен отпуск до 15.04.2016г. включително.

             Освен това със Заповед № РД-314/30.1.2015г. /л. 959/ Директорът на РИОСВ-Пловдив е упълномощил В.Н. А., в случай на отсъствието му по обективни причини, да изпълнява правомощията му на Директор на РИОСВ-Пловдив в пълен обем, включително да подписва решения, представляващи индивидуални административни актове.

             При това положение Съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен административен орган, с оглед коментираното по-горе упълномощаване, разполагащ с материална, териториална и времева компетентност, съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС(Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.), съгласно която норма необходимостта от извършване на ОВОС по ал.1, т.1-3 се преценява от директора на съответната РИОСВ за всеки конкретен случай и съобразно критериите по ал.4, който се произнася с мотивирано решение. В случая процесното  инвестиционно предложение  попада в обхвата на приложение №2, съгласно чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС.

              Административният акт е мотивиран съгласно изискванията на чл. 93, ал.3 от ЗООС.

             Процедурата по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения е регламентирана в чл.93 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВВОС) , при спазване на изискванията на Наредбата  за  условията  и реда  на  извършване  на   оценка  за  съвместимостта  на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.3 от ЗООС във връзка с чл.7, ал.1 от НУРИОВВОС, материално компетентният орган за всеки конкретен случай, при съобразяване на критериите по чл.93, ал.4, въз основа на представената от възложителя информация и получени становища, констатациите или резултатите от консултациите, като определи степента на значимост на въздействието върху околната среда, с мотивирано решение, се произнася относно необходимостта от извършване на ОВОС.

              Критериите, на базата на които се преценява необходимостта от извършване на ОВОС са изрично и лимитивно посочени в чл.93, ал.4 от ЗООС в редакцията в сила от 10.04.2009 г., тъй като към този момент е проведено административното производство, а съдът проверява законосъобразността на административния акт към момента н издвне на акта, като съдържанието на решението почл.93, ал.3 от ЗООС е установено в чл.8 от НУРИОВВОС( изм. изцяло, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) и задължително включва наименованието на органа, който го издава, наименованието на възложителя и седалището му, кратко описание на инвестиционното предложение, правните и фактически основания за постановяването му, както и подробни мотиви, основани на извършената преценка по чл.7 от НУРИОВВОС, разпоредителна част, дата на издаване и подпис.

            Съдът намира, че оспореното решение съдържа всички нормативно изискуеми реквизити. Посочена е материалноправната разпоредба, обосноваваща квалификацията на инвестиционното предложение и основанието за издаването на решението. Административният орган е изложил подробни мотиви относно извършена преценка по чл. 7 от НУРИОВВОС на представеното инвестиционно предложение, въз основа на депозираната информация от инвеститора и критериите по чл.93, ал.4 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009). На база на представената от възложителя информация за инвестиционното намерение е извършен подробен и обстоен анализ на изходните данни и е направена пълна преценка на инвестиционното предложение от гл. т. на местоположение, характеристики /вид, съдържание и обем/ на предвидените дейности, начинът и средствата за тяхното извършване, териториалния обхват и характеристиките на потенциалните въздействия. Фактическо установеното по депозираното пред РИОСВ - Пловдив инвестиционно предложение е съпоставено с критериите на закона. Извършена е проверка дали площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение, попада в границите на защитени територии и защитени зони, като е направена и преценка дали и доколко предвид характера, местоположението и начинът на реализиране на инвестиционното предложение, би се стигнало до отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитена зона BG0001031 „Родопи средни” и защитена зона „Добростан”, с оглед на това, че концесионната площ „Делчевото-2”, землище на с. Горнослав, общ. Асеновград попада в границите на защитените зони. Изрично в мотивите на административния акт е посочено, че инвестиционното предлжение ще се реализира извън границите на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии. Въз основа на обсъждане и преценка както на предоставената от инвеститора информация, така и на приложението на критериите по чл.93, ал.4 от ЗООС ( в редакцията в сила от 10.04.2009г.) спрямо тази информация, са определени характеристиките на потенциалните въздействия и решаващият орган е направил обосновано заключение за степента на значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда и подробно е мотивирал извод, че не е необходимо извършването на ОВОС.

                С оглед на гореизложеното съдът намира, че при постановяване на решението административният орган е обсъдил всички релевантни факти и обстоятелства от значение за определяне степента на значимост на въздействието върху околната среда и съответно за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за представеното инвестиционно предложение. В оспорения акт, в достатъчна степен е обоснован изборът на предвидената в закона алтернатива при упражняване на дискреционна власт, като решението е издадено при спазване на специалните нормативни изисквания за неговото съдържание по чл. 8, ал.1, т.5 във вр. с чл.7, ал.1 от НУРИОВВОС във вр. с чл.93, ал.4 от ЗООС ( в редакцията в сила от 10.04.2009г.)  и в съответствие с изискването на общата норма на чл.59, ал.2, т.4 от АПК.

               Следва да се отбележи, че при постановяване на решение по чл.93 от ЗООС административният орган действа в условията на оперативна самостоятелност - т.е. при предоставена възможност за всеки конкретен случай да прецени дали да бъде извършена ОВОС, като целесъобразността на взетото решение /правилността на преценката/, не подлежи на контрол от съда.

               Съгласно разпоредбата на чл.169 от АПК при оспорване на административен акт, издаден при оперативна самостоятелност, съдът проверява дали административният орган е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискванията за законосъобразност на административните актове. Следователно съдебният контрол върху актове от категорията на обжалвания се ограничава само до външните граници и рамки на оперативната самостоятелност, очертани от петте изисквания за законосъобразност на административните актове по чл. 146 и обхваща проверката, дали са издадени при упражняване на правомощия, в рамките на законово предоставена дискреционна власт и спазването на изискванията по чл.4, ал.2 и чл.6 от АПК.

             Съдът намира, че обжалваното решение е постановено при предоставена на административния орган възможност да прецени, въз основа на фактическо установеното, необходимостта от извършването на ОВОС, като е спазена нормативната регулация.

             Въз основа на проверка на представената от възложителя информация и прилагането на критериите по чл.93, ал.4 от ЗООС ( в редакцията в сила от 10.04.2009г.) е направен обоснован и законосъобразен извод, че не следва да се извършва ОВОС, тъй като от реализирането на инвестиционното намерение няма да има значително отрицателно въздействие върху околната среда, в т.ч. че териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Всички дейности, по време на експлоатацията на обекта ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да е необходимо използването на допълнителни площи.

             Изрично е посочено, че в границите   на   участьк     „Делчевото   2-юг" е  разположена  стара кариера.   Площта   на   участъка   представлява   основно   мраморни   скали,   на   места покрити с тънък слой земни маси заети с храстова и дървесна растителност от габър и зимен бук, които не представляват природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни".  Концесионната   площ  попада   в  зоната  за   безопасност на действащо военно стрелбище и районът е подложен на засилено антропогенно въздействие, поради което в границите   на   площта,   предмет на инвестиционното предложение, не са установени мастообитания на видове, предмет на опазване в двете защитени зони.

             Предвид местоположението на площадката, в която   се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не се очаква увреждане, унищожаване или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони. Поради неголямата площ на добивните дейности и местоположението и в района на действащо военно стрелбище не се предполага значително по степен безпокойство на  животинските видове, предмет на опазване в двете защитени зони.

             Изрично е посочено, че с реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова  техническа   инфраструктура, тъй като добивната площ  се намира в непосредствена   близост до автомобилен  път. Това не предполага усвояване на допълнителни площи, които да доведат до увреждане или унищожаване на природни
местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и  няма вероятност от намаляване  числеността   и плътността   на  популациите  на видовете, предмет на опазване в защитените  зони и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.

              С оглед на посоченото Съдът намира, че оспореното решение е постановено при спазване на регламентираните в НУРИОВВОС административно-производствени правила. От представените доказателства и приетата за установена фактическа обстановка е безспорно, че възложителят е извършил изискуемото по чл.2 и чл.4 от Наредбата уведомяване - на компетентния орган, на Кмета на община Асеновград, и кметски наместник на с. Горнослав. Представени са становища от кмета на община Асеновград с изх.№ 14-00-5769/14.01.2016г и от кметски наместник на с. Горнослав  с дата 05.01.2016г. Административните органи декларират липсата на жалби и възражения във връзка с инвестиционното намерение и с писмо с изх. № 1400697/18.02.2016г. на община Асеновград и писмо с изх. № 14/19.02.2016г. на кметство с. Горнослав.

             Съдът намира, че са изпълнени изискванията на Наредбата  за  условията  и реда  на  извършване  на   оценка  за  съвместимостта  на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съобразно чл.40 от посочената Наредба е установена допустимостта на предложението и е извършена преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитена зона. Установено е, че териториалният обхват на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по ЗЗТ, като мащабът, местоположението и начинът на реализиране на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни» и защитена зона BG0002073 „Добростан”, с оглед на което е дадено заключение  да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение. Тази преценка е взета предвид при издаването на решението за преценяване необходимостта от ОВОС.

                Съдът намира, че не се доказаха релевираните от жалбоподателите доводи, че изграждането на процесния обекта ще затрудни водоподавеното на селата, ползващи обществения водопровод, ще се влоши качеството на ВиК услугите и тази на ползваната от населението питейна вода.

       От претата по делото съдебна експертиза се установи, че конкретният водоизточник, предвиден за технологично водоснабдяване при реализацията на ИП е каптираният извор „Св. Г." в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Подземните води, каптирани от извор „Св. Г." се използват за питейно-битово водоснабдяване на група „Горнослав", включваща с. Горнослав, с. Червен, с. Долнослав, с. Стоево, с. Искра и с. Леново, на територията на община Асеновград, обл. Пловдив.

             Установи се, че дори да се ползва в технологичния процес каптираният извор „Св. Г." в землището на с. Горнослав, то ресурсът му е  е достатъчен да обезпечи питейно-битовите нужди на населението и технологичните нужди на процесния обект. Въпреки това става ясно от заключението на експерта, че технологичното водоснабдяване на бъдещата кариера, ще бъде задоволявано и осигурявано от собствени легализирани непитейни водоизточници на Дружеството-Концесионер, за които има издадени разрешителни за водовземане № 31530232/07.12.2011г и № 31590563/26.03.2012 г. и че при експлоатацията на бъдещата кариера, няма да бъдат ползвани води за питейни и производствени нужди от водоснабдителната мрежа на каптиран извор „Св. Г." в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград. Изясни се, че концесионерът е предвидил за оросяване на технологичния процес, с цел обезпрашаване, да се транспортират количества вода с 3 броя цистерни-водоноски с обем всяка по 5,00 куб. м или това представлява консумация на 15 куб.м технологична вода за едно денонощие. Транспортирането и използването на подземни води за технологични нужди ще се извършва в сух сезон - от м. май до м. октомври, като няма пречка тези количества да се осигурят и в другая сезон, или в по-големи обеми. Ресурсът на собствените водоизточници на „З.-03" ООД е достатъчен, за да задоволи водопотреблението, както на обектите: баластриера „Чайкъра" и „Складова база с административна и търговска част" на „З.-03" ООД, така и на водопотреблението в размер на 15 куб.м дневно за технологичните нужди на бъдещата кариера за добив на мрамори. Тяхната експлоатация не касае питейно-битовото водоснабдяване на населените места.

            Във връзка със засягането на водоизточници за питейно - битово водоснабдяване и санитарно-охранителни зони е получено в хода на административното производство становище от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" изх. КД-04-455/22.12.2015 г.,  в което е  посочено, че площта, предмет на инвестиционното предложение не засяга водоизточници за питейно - битово водоснабдяване и санитарно-охранителни зони.

           РИОСВ-Пловдив, в изпълнение разпоредбата на чл. 4а от НУРИОВВОС, изпраща  уведомлението за ИП на БДИБР Пловдив за становище, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите /ЗВ/ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. В отговор е получено становище с изх. КД-04-455/22.12.2015г. на БДИБР Пловдив, съгласно което ИП е допустимо от гледна точка постигане целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

             Следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на 4а, ал.1 от НУРИОВВОС, когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на ЗВ, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща уведомлението по чл. 4 на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. В случая инвеститорът няма да прави сондажен кладенец във вр. с ИП, нито ще зауства отпадъчни води в повърхностни водни басейни, а ще се използват вече съществуващи водоизточници, поради което съдът приема, че не е задължително да бъде дадено становище на съответната Басейнова дирекция за отражение при реализиране на инвестиционното предложение върху състоянието на повърхностни и подземни води.

     Във връзка с  оплакванията на жалбоподателите за влиянието върху флората и фауната от защитени зони от мрежа НАТУРА 2000,  се установи, че концесионна площ „Делчевото-2", землище на с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив попада в границите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни" и BG0002073 „Добростан".

      В хода на административното производство инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31 ал.4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

    След прегледа на представената информация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която, предвид местоположението и мащаба инвестиционното предложение, реализацията му няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни" и BG0002073 „Добростан". На възложителя са  поставени конкретни задължителни условия за изпълнение в хода на работата, която ще извършва. Те целят намаляване и предотвратяване на вредните въздействия върху биоразнообразие, води, почви, както и за минимизиране на здравния риск за населението.

        От заключението на комплексната съдебна експертиза, кредитирана от съда, се доказа по безспорен начин, че инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близките защитени територии са защитена местност „Усойката", защитена местност „Марциганица", защитена местност „Чинар дере", резерват „Червената стена", защитена местност „Гонда вода", природна забележителност „Гаргина дупка", природна забележителност „Белинташ", защитена местност „Караджов камък" и др.

         Предвид локалният характер и сравнително малката територия на инвестиционното предложение, същото няма да доведе до фрагментация на местообитанията в зоната. Териториите, характерни за природни местообитания, предмет на опазване, не се припокриват с територията на инвестиционното намерение. ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, предмет на опазване в зоната, както и няма да доведе до фрагментирането им.

        Налага се изводът, че оплакванията на жалбоподателите в тази насока са неоснователни.

        От комплексната съдебна експертиза се установи, че посоченото в ИП количество промишлен експлозив от 8950кг. за взривяване не се извършва едновременно на практика, а през милисекунди, поетапно. Обхванатите радиуси за налягания, влияние на ударна вълна са безопасносни за хора и животни и дори да се допусне едновременно взривяване, то разстоянията са отново безопасни.  Разстоянията са достатъчно безопасни, като допълнително за това допринася релефът на местността, горите, температурата и др. показатели.

        Относно засягането на защитени територии от ИП се установи, че територията на инвестиционното намерение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, т.е. инвестиционното намерение ще се реализира извън границите на защитената територия, точна така както е приел и административният орган.

        Относно оплакванията на жалбоподателите за допуснати закононарушения при провеждане на обществено обсъждане на ИП, следва да се посочи, че такова обсъждане в процеса на проведената процедура  по преценка от ОВОС не се изисква, следователно не е допуснато закононарушение.

        С оглед на гореизложените съображения Съдът намира, че оспореното решение е законосъобразно - издадено е от компетентен орган; в предвидената от закона форма; постановено е в съответствие с материалноправните разпоредби на които се основава; при спазване на административно-производствените правила. Наведените от жалбоподателите оплаквания са неоснователни и недоказани, следователно жалбите ще бъдат отхвърлени.

         Процесуалният представител на ответника своевременно е претендирал юрисконсултско възнаграждение, което се установи в размер от 500лв. /петстотин лева/, съгласно чл. 8, ал.3 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Поотделно всеки от жалбоподателите дължи юрисконсултско възнаграждение в посочения размер от  по 500лв.

        Съдът установи, че определеният, в с.з., проведено на 25.01.2017г., допълнителен депозит за изготвената комплексна съдебна експертиза от вещите лица И.Й. и доцент д-р инж. Р.Х.Г., в общ размер на 1206лв. / 443лв. за  вещото лице И.Й. и 763лв. за вещото лице Р.Х.Г./, не е внесен от жалбоподателя  „С.З.А.И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К.. Ето защо същият ще следва да бъде осъден да внесе посочената сума в размер от  1206лв. /хиляда двеста и шест лева/ по сметката на вещи лица при Административен съд Пловдив.

              Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК във вр. с чл. 143, ал.3 от АПК, Пловдивският административен съд, ХV състав

Р Е Ш И:

              ОТХВЪРЛЯ жалбата на „С.З.А.И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К. и  жалбата на А.С.И., с ЕГН **********, с адрес: *** против Решение №ПВ-37-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от инж. В.А., изпълняваща длъжността Директор на РИОСВ-Пловдив.

             ОСЪЖДА „С.З.А.И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К.,  да заплати в полза на Регионална инспекция на околната среда и водите-Пловдив /РИОСВ-Пловдив/ сумата в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            ОСЪЖДА  А.С.И., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати в полза на Регионална инспекция на околната среда и водите-Пловдив /РИОСВ-Пловдив/ сумата в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            ОСЪЖДА „С.З.А.И Е.П.-Г.” с БУЛСТАТ ***, с адрес: ***, представлявано от председателя В.И.К. да заплати по сметката на вещи лица при Админинистративен съд-Пловдив сумата в размер на 1206лв. /хиляда двеста и шест лева/.

              Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 

 

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/