Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 1542

гр. Пловдив, 28.07.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІІ състав, в публично съдебно заседание на двадесет и осми юни,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар П.К. като разгледа докладва­но­то от Председателя адм.д. № 1051 по описа на съда за 2016 г.,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба на УМБАЛ ”Свети Георги” ЕАД - Пловдив против Писмена покана изх. № 161331 от 14.04.2016 г. на Директора на РЗОК – Пловдив. В СЗ жалбодателят не се представлява, в писмени бележки се поддържа жалбата.

         Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата и претендира юрисконсултско възнаграждение.  

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.  Оспорената писмена покана е издадена на основание чл.76а, ал.3 вр. чл.76а, ал.1 от ЗЗО, относно възстановяване на суми, получени според административния орган без правно основание. Не е спорно между страните и се признава, че дружеството е получило сумата от 993 лв. за трите случая по писмената покана.  За да приеме, че сумите са получени без правно основание административният орган е посочил констатирането /установяването/ на нарушения, изразяващи се в: 1. “неизпълнено задължение за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения по КП № 138” – нарушение по чл.31, т.1 и т.2 и чл.183 от НРД 2015 г. за МД вр. чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО; 2. “неспазени задължения за осигуряване на пациента на непрекъснатост на болничната помощ и грижите, координация между специалистите, които ги осъществяват, както и комплесно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения при хоспитализация по КП № 131” – 2 бр. -  нарушения по чл.31, т.1 и т.2, чл.183 и чл.180 от НРД 2015 г. за МД вр. чл.55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО. Въпросните нарушения административният орган е посочил като основание да се приеме, че сумите за трите случая са неоснователно заплатени.

В заповедта, с която е наредено извършването на проверка /л.38/ изрично е посочено да бъде извършена медицинска проверка, извънпланова, по жалба на пациент, като задачата на проверката е изясняване на обстоятелства  относно жалбата, като за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, а при установяване на нарушения по чл.105а-105ж от ЗЗО се съставя АУАН. Съставянето на протокол за неоснователно получени суми, при това не само за проверявания, а и за други случаи, очевидно е извън обхвата на заповедта и разпоредената с нея проверка, поради което процедурата по издаване на писмената покана е съществено опорочена.

От друга страна административните органи са допуснали недопустимо смесване на двете производства по възстановяване на суми, получени без правно основание. В писмената покана е посочено, че същата се издава на основание чл.76а от ЗЗО, при положение че при проверката са установени нарушения на ЗЗО и НРД 2015 г., при което приложимия ред е този по чл.76б от ЗЗО, поради което и писмената покана е издадена и в нарушение на ал.2 на последната разпоредба.

Най-накрая – в конкретният случай  не са налице и получени без правно основание суми, тъй като клиничните пътеки са завършени, съгласно дефиницията, дадена в НРД 2015 г., а установяването на нарушения в дейността на лечебното заведение  представлява основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на същото по ЗЗО и/или ЗЛЗ, но не и основание за възстановяване на процесните суми, които са получени за реално извършена в лечебното заведение дейност.

Поради изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменена Писмена покана изх. № 161331 от 14.04.2016 г. на Директора на РЗОК – Пловдив.

         Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Писмена покана изх. № 161331 от 14.04.2016 г. на Директора на РЗОК – Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/