Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2214

 

гр. Пловдив,  22.11.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, II отделение, Х състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети ноември две хиляди и шестнадесетата година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря П.Ц., като разгледа докладваното от съдията Янко Ангелов административно дело № 1081 по описа за 2016 година на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е жалба от “Университетска многопрофилна болница за ак­тив­­но лечение /УМБАЛ/ Св.Г.” ЕАД, с адрес на управление - **** срещу писмена покана изх.№161331 от 15.04.2016г., издадена от Директор РЗОК – Пловдив, с коя­то дружеството е приканено да възстанови сумата от общо 34000 лева, по­лучена без правно основание във връзка с изпълнението на индивидуален до­го­вор №161331/19. 02.2015г. за оказ­ва­не на болнична помощ по клинични пъте­ки /БПКП/, сключен между НЗОК/РЗОК – Плов­див и УМБАЛ “Св.Г.” ЕАД /изпълнител по него/, в ЧАСТТА по изпълне­ние на КП №284 ”Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан” от Приложение №16 към НРД 2015 за МД. Излагат се съображения за процесуални нарушения и нарушения при приложението на закона.

Ответникът – Директор на РЗОК Пловдив, чрез юрк. Х. оспорва жалбата и изразява становище в подкрепа на обжалвания акт. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

След като се запозна със становищата на страните и с приетите по делото доказателства, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

 Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна. 

От фактическа страна по делото е установено, а и не се спори, че между Националната здравноосигурителна каса и дружеството – жалбоподател е сключен договор № 161331/19.02.2015г. за оказване на БПКП.

Със Заповед № РД- ІV-13-119/14.01.2016 г./л.43/ е наредено да бъде извършена извънпланова тематична медицинска проверка на лечебното заведение със задача на проверката «Контрол по изпълнение по договорения пакет болнична медицинска помощ в УМБАЛ »Св.Г.» ЕАД по изпълнение на договор № 161331/19.02.2015 г. в съответствие с общите и специални условия на НРД 2015 за МД».

Оспорената писмена покана е издадена на основание чл.76а, ал.3 във вр. с чл.76а, ал.1 от ЗЗО, относно възстановяване на суми, получени според административния орган без правно основание, като не е спорно между страните, че дружеството е получило сумата от 34000 лв. за двадесетте случая по писмената покана.

За да приеме, че сумите са получени без правно основание административният орган е посочил констатирането /установяването/ на нарушения, изразяващи се в: Нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ – неспазени индикации за хоспитализация по КП № 284 “Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан” от Приложение № 16 към НРД 2015г. за МД. Посочено е обстоятелството, че лечебното заведение е нарушило чл.178, ал.1, т.1 и чл.189, т.6 /а/ от НРД 2015 за МД при изпълнение на КП № 284 “Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан” от Приложение № 16 към НРД 2015г. за МД, във връзка с чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО.

Въпросните нарушения административният орган е посочил като основание да се приеме, че сумите за двадесетте случая са “неправомерно” заплатени.

В заповедта, с която е наредено извършването на проверка /л.43/ изрично е посочено да бъде извършена медицинска проверка, извънпланова,  като за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, а при установяване на нарушения по чл.105а-105ж от ЗЗО се съставя АУАН. Съставянето на протокол за неоснователно получени суми, за проверените случаи, очевидно е извън обхвата на заповедта и разпоредената с нея проверка, поради което процедурата по издаване на писмената покана е съществено опорочена.

От друга страна административният орган е допуснал недопустимо смесване на двете производства по възстановяване на суми, получени без правно основание. В писмената покана е посочено, че същата се издава на основание чл.76а от ЗЗО, при положение че при проверката са установени нарушения на ЗЗО и НРД 2015 г., при което приложимия ред е този по чл.76б от ЗЗО, поради което и писмената покана е издадена и в нарушение на ал.2 на последната разпоредба.

В конкретния случай не са налице и получени без правно основание суми, тъй като клиничните пътеки са завършени, съгласно дефиницията, дадена в НРД 2015 г., а установяването на нарушения в дейността на лечебното заведение представлява основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на същото по ЗЗО и/или ЗЛЗ, но не и основание за възстановяване на процесните суми, които са получени за реално извършена в лечебното заведение дейност.

Оспорената писмена покана е издадена в противоречие с материално- правните разпоредби, което обуславя нейната незаконосъобразност.

Поради изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменена Писмена покана изх. № 161331 от 15.04.2016 г. на Директора на РЗОК – Пловдив.

От страна на дружеството – жалбоподател не е направено искане за присъждане на разноски.

По изложените съображения, съдът

 

                                         Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№161331 от 15.04.2016г., издадена от Директор на  РЗОК – Пловдив.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 

 

 

 

 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ