Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1765

гр. Пловдив, 10.10.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети септември,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДИЧО ДИЧЕВ

при секретар П.К. като разгледа докладва­но­то от Председателя адм.д. № 1136 по описа на съда за 2016 г.,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на “СЛАВЯНИ – БГ 80” ЕООД – гр.Хасково и ЕТ ”****” – гр.Пловдив, с правно основание чл.292 от АПК, с който се иска да бъде признато за установено, че задължението по Заповед № ДК-02-ЮЦР-631/ 07.01.2011 г. на Началник РДНСК - ЮЦР не подлежи на изпълнение. Твърди се, че описаният в исковата молба строеж, за който не е спорно, че има влязла в сила заповед за премахване, издадена от  Началник РДНСК – ЮЦР, е търпим, като се излагат подробни съображения във връзка с ЗИДЗУТ и по-конкретно § 127, ал.1 от същия закон, като се сочи, че заповедта не подлежала на изпълнение. В СЗ  и в писмени бележки процесуален представител поддържа исковата молба  и претендира разноски.

Ответникът чрез процесуален представител оспорва исковата молба.

Административен съд - Пловдив, ІІ - ри състав, като взе предвид становищата на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира че не са настъпили нови факти по смисъла на чл. 292 АПК, както и че твърдяните в исковата молба факти не са такива по смисъла на същия текст, поради което искът е неоснователен и недоказан. Съгласно чл.292 от АПК задължението, предмет на изпълнение, може да се оспори чрез иск само въз основа на факти, настъпили след издаването на изпълнителното основание. В случая задължените по изпълнението лица /адресати на покани за доброволно изпълнение/ не се позовават на факти, настъпили след влизане в сила на Заповед № ДК-02-ЮЦР-631/ 07.01.2011 г. на Началник РДНСК - ЮЦР, съответно след предприемане действия по изпълнението й по смисъла на чл. 292 АПК.  Законодателната промяна с приемането на разпоредбата на §127 ПЗР на ЗУТ /на 26.11.2012 г./ не се отнася до строежи, за които има влязла в сила заповед за премахването им като незаконни. Разпоредбата не съставлява и сама по себе си факт с правопогасяващо или правоотлагащо действие спрямо изпълнението, тъй като не визира конкретна категория строежи като неподлежащи на премахване, а регламентира нова процедура по узаконяване на посочените строежи и нов период, допълващ тези по § 16 ПР на ЗУТ за признаване на режим на търпимост. Следователно нито факта на подаване на заявление за узаконяване на процесния строеж по реда и в срока по §127 от ПЗР на ЗУТ, нито дори снабдяването с “удостоверение за търпимост” /съвсем отделен въпрос е, че в заповедта за премахване е посочено, а в хода на съдебното производство е било установено, че строежът е изпълнен през 2006 г., т.е. строежът въобще не попада в приложния обхват на §127 ЗИД ЗУТ/ не могат да обусловят основателност на иска по чл. 292 АПК, тъй като това не са факти, сочещи безусловно на неизискуемост на изпълнението, какъвто е например изтеклата давност по чл. 285, ал.1 АПК. В тази смисъл е безпредметно и обсъждането на събраните в хода на производството доказателства,  тъй като същите са неотносими и  не могат да променят извода за неоснователност на предявения иск.

Поради изложеното следва да бъде постановено решение, с което да бъде отхвърлен иска на “СЛАВЯНИ – БГ 80” ЕООД – гр.Хасково и ЕТ”****” – гр.Пловдив, с правно основание чл.292 от АПК, с който се иска да бъде признато за установено, че задължението по заповед № ДК-02-ЮЦР-631/ 07.01.2011 г. на Началник РДНСК - ЮЦР не подлежи на изпълнение.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  иска на “СЛАВЯНИ – БГ 80” ЕООД – гр.Хасково и ЕТ ”****” – гр.Пловдив, с правно основание чл.292 от АПК, с който се иска да бъде признато за установено, че задължението по заповед № ДК-02-ЮЦР-631/ 07.01.2011 г. на Началник РДНСК - ЮЦР не подлежи на изпълнение.

Решението  подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

                                  

 

   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: