РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

1714

28.09.2015 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и шестнадесета година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

при секретаря Р.А., като разгледа АХД № 1150 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 118 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

 

Образувано е по постъпила жалба на Г.И.Ч., ЕГН ********** *** срещу Решение № 2153-15-100/15.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставено без уважение искането за прогласяване на нищожност на Разпореждане №  ********** /Ра - 19/09.01.2014 г. на ръководителя на ПО при ТП на НОИ-гр. Пловдив.

В жалбата се посочва, че обжалваното мотивирано решение е незаконосъобразно и неправилно. Моли съда да отмени изцяло обжалваното мотивирано решение, както и да прогласи за нищожно потвърденото с него разпореждане. Претендира присъждане на деловодни разноски.

Ответникът – директорът на ТП на НОИ - Пловдив, чрез упълномощен процесуален представител, взема становище за неоснователност на жалбата, като моли съда да потвърди обжалваното мотивирано решение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, като прецени допустимостта и основателността на разглежданата жалба, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена в законоустановения срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна, по различни мотиви от изложените в нея.

С оспореното решение директорът на ТП на НОИ – Плов­див е оставил без уважение искането за прогласяване на нищожност на Разпореждане №  ********** /Ра - 19/09.01.2014 г. на ръководителя на ПО при ТП на НОИ-гр. Пловдив поради следното:

Оплакванията на Ч. за некомпетентност на длъжностното лице, издало Разпореждане № Ра-19/09.01.2014г., били неоснователни. Цитираното разпореждане било издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. Длъжностното лице по чл.98 от КСО е оправомощено по силата на закона да издава разпореждания за възстановяване на неправилно изплатени суми за пения. Началникът на отдел "Пенсии" при ТП на НОИ — Пловдив се явява длъжностното лице по чл. 98 от КСО. Ръководителят на пенсионното осигуряване се е произнесъл в рамките на своята компетентност по реда на чл. 114 от КСО. Разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от КCO изрично отделяла случаите на неправилно изплатените суми за пенсии и установява компетентността за издаване на разпорежданията за тяхното възстановяване за длъжностните лица по ал. 1- длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ. Разпореждане № Ра—19/09.01.2014г. било издадено в хода на административно производство, регламентирано в разпоредбите на чл. 98, ал. 2 във връзкас чл. 114, ал. 1 от КСО, което е приключило с постановяване на акт от компетентен орган в изискуемата от закона форма. Разпореждане № Ра- 19/09.01.2014г., било издадено в писмена форма, изискуема на основание общата разпоредба на чл. 59 ал. 2 от AПК и съдържа всички задължителни реквизити от посочената разпоредба. Административният акт е издаден при спазване на процесуалните норми, същият не е незаконосъобразен и поради противоречие с императивни материалноправни норми.

Съдът счита за недопустимо оспореното Решение № 2153-15-100/15.04.2016г. на Директора на ТП на НОИ — Пловдив, с което е оставено без уважение искането на Г.Ч. за прогласяване на нищожност на разпореждане № **********/Протокол Ра-19/09.01.2014г. на Ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ — Пловдив.

Относно законосъобразността на така постановеното разпореждане № Ра-19/09.01.2014г. по делото са приети доказателства, от които е видно, че с Решение № 2153-15-43/16.02.2016г. на Директора на ТП на НОИ — Пловдив цитираното разпореждане е потвърдено като правилно и законосъобразно. Съгласно чл. 97, ал. 1 от АПК, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или протеста. Следователно, преценката за евентуалната нищожност на оспореното разпореждане е  формирана от горестоящият орган още с Решение № 2153-15-43/16.02.2016г.

На свой ред, от служебна справка в деловодната програма на АС-Пловдив е видно, че пред Административен съд — гр. Пловдив, по жалба на Г.Ч. е образувано административно дело с № 594/2016г. на 12 състав, неприключило към настоящия момент, с предмет законосъобразност и правилност на Решение № 2153-15-43/16.02.2016 г. Съгласно чл. 168, ал. 2 от АПК, съдът обявява нищожността на акта, дори да липсва искане за това.

Гореизложеното налага извода, че подадената след постановяване на първото решение на ответника жалба № 1012-15-82/15.03.2016 г. от Ч. с искане за прогласяване на нищожност на процесното разпореждане е недопустима, тъй като сезира по-горестоящия Директор на ТП на НОИ с въпрос, който е бил предмет на преценка с Решение № 2153-15-43/16.02.2016 г. и във фазата на съдебното оспорване ще бъде преценяван служебно по АХД № № 594/2016г. на 12 състав.

Следвало е така подадената на 15.03.2016 г. жалба да бъде оставена без разглеждане от ответника, поради което процесното решение в настоящото дело следва да бъде отменено.

Съобразно изхода на настоящото съдебно производство, ТП на НОИ Пловдив следва да бъде осъдено да заплати на жалбоподателя направените и надлежно претендирани, деловодни разноски в размер на 1 000 лева.

Воден от горното, на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ от АПК, във връзка с чл. 118, ал. 3 от КСО, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2153-15-100/15.03.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставено без уважение искането за прогласяване на нищожност на Разпореждане №  ********** /Ра - 19/09.01.2014 г. на ръководителя на ПО при ТП на НОИ-гр. Пловдив, като вместо него постановява:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба № 1012-15-82/15.03.2016 г. искането за прогласяване на нищожност на Разпореждане №  ********** /Ра - 19/09.01.2014 г. на ръководителя на ПО при ТП на НОИ-гр. Пловдив

 

ОСЪЖДА ТП на НОИ Пловдив да заплати на Г.И.Ч., ЕГН ********** *** деловодни разноски в размер на 1 000 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

СЪДИЯ: