РЕШЕНИЕ

 

 

944

 

гр. Пловдив,  05.юни.2017год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХХV състав в публично заседание на двадесет и седми април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                                                                  

при секретаря ДОБРИНКА ТРЪНГАЛОВА, като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 1739 по описа за 2014год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Дял ІІІ, Глава Х, Раздел І от АПК, във връзка с чл. 54, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Образувано е по жалба на П.С.С., ЕГН ********** *** срещу Заповед № КД-14-16-1115 от 03.07.2013г. на Началника на ****, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.А. одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на А.К., състоящо се в нанасянето на нови обекти в КК и КР, както следва: поземлен имот с идентификатор ****, с площ 601 кв. м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, собственост на А.П.Т., А.Ф.Х. и П.А.Т., сграда с идентификатор ****.1 с площ 95кв.м.,предназначение:жилищна сграда-многофамилна,няма данни за собственост; сграда с идентификатор ****.2 с площ 95кв.м.,предназначение : жилищна сграда-еднофамилна,собственост на А.Ф.Х.; схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.3 и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.4; промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор **** с данни преди промяната: площ 391кв.м.,начин на трайно ползване: ниско застрояване,собственост на Община А.; с данни след промяната: площ 368кв.м.,начин на трайно ползване средно застрояване, собственост на Община А.; поземлен имот с иденктификатор **** с данни преди промяната: площ 982кв.м., начин на трайно ползване ниско застрояване, собственост на Община А. данни след промяната: площ 970кв.м., начин на трайно ползване средно застрояване, собственост на Община А.; и заличаване на обекти от КК и КР: поземлен имот с идентификатор **** с площ 566кв.м., начин на трайно ползване ниско застрояване, собственост на Е.Х.Т., А.П.Т., А.Ф.Х. и Е.Ф.Х., сграда с идентификатор ****.1, сграда с идентификатор ****.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.3 и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****.1.4.

Жалбоподателят възразява срещу оспорената заповед изцяло и моли за нейната отмяна. Навежда доводи за процедурни нарушения поради несъставянето на акт за непълноти и грешки и неконституирането му като заинтересовано лице. Твърди да не са налице предпоставки за допускане на оспорваното изменение. Обосновава правния си интерес от оспорването с притежавани ограничени вещни права на строеж. Представя писмени доказателства. Претендира разноски.

Ответникът, Началник на ****, чрез процесуалния си представител адвокат М., твърди оспорваня акт да е законосъобразен и моли да се отхвърли оспорването. Претендира разноски.

Заинтересованите страни Е.Ф.Х., А.Ф.Х., А.П.Т. и П.А.Т., редовно призовани не се явяват,не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

Заинтересованата страна Община А. оспорва жалбата.

Съдът, като разгледа събраните по делото доказателства, становищата и възраженията на страните, намери за установено следното:

За допустимостта:

Въпросът с допустимостта на жалбата е решен с определение на ВАС по адм.д.№759/2017г.

По същество:

Оспорваното изменение касае три поземлени имота с идентификатори ****, **** и ****, като последния идентификатор е променен на ****.

Видно от административната преписка е, че жалбоподателят и лицето И.К.С., който първоначално също е жалбоподател по делото, не са участвали в производството по издаване на оспорваната заповед.

Същевременно, според определението на ВАС по адм.д.№759/2017г. те са заинтересовани в производството страни, като носители на ограничено вещно право в имот, засегнат от спорното изменение. Следователно, след като са заинтересовани лица и не са участвали в административното производство, а същото касае изменение на КК и КР при условията на изготвен акт за непълноти и грешки, то само на това основание оспорваната заповед следва да се приеме, че е постановена при съществено нарушение на процесуалния закон, представляващо основание за отмяната й. Съгласно чл. 62, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, непълнотите и грешките се установяват на място от службата по кадастъра с акт по образец, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици, а при неподписване на акта от заинтересуваните лица,респ.подписване с възражение, това обстоятелство се отбелязва от съставителя, и е основание за издаване на отказ за отразяване на непълнотата . Заповедта е издадена при действието на цитираната Наредба № 3/28.04.2005г., съставеният акт за непълноти и грешки не е подписан от всички пряко заинтересовани лица, каквито в случая според Върховен административен съд се явяват жалбоподателят и И.К.С., след като са носители на ограничени вещни права в един от засегнатите имоти. Тази липса на подписи не може да се санира, тъй като несъгласието по силата на приложимата наредба изисква постановяване на отказ за изменение на КК/чл.62,ал.3 от наредбата/.

Ето защо, оспорваната заповед ще следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне след провеждане на производство с участието на всички заинтересовани лица.

С оглед изхода на спора, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 10 лв. ДТ и 600лв. заплатено адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, Съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ по оспорване на  П.С.С., ЕГН ********** ***, Заповед № КД-14-16-1115 от 03.07.2013г. на Началника на ****, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.А. одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния Директор на А.К..

ВРЪЩА административната преписка за повторно провеждане на производството с участие на всички заинтересовани собственици.

 

ОСЪЖДА АГКК-**** да заплати на П.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 610/шестстотин и десет/ лева разноски.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :   /П/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ